koncesja na obót bronią

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1939
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
koncesja na obót bronią - strona 1

Fragment notatki:

Informacje zawarte w pliku to: regulacje, organy właściwe, koncesja, pozytywne przesłanki do wystawienia koncesji, obowiązki przedsiębiorcy.

Obrót bronią w Polsce regulowany jest przez ustawę o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym z 22 czerwca 2001 r nazywana dalej ustawą. Jej celem jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. WE L 256 z 13.09.1991). Regulacje te mają na celu stosowanie ścisłej kontroli wytwarzania i obrotu towarami, które mogą zostać wykorzystane do celów przestępczych.
Zgodnie art. 6 ustawy koncesji podlega zarówno obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym jak i obrót technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (np. kamizelki kuloodporne, hełmy). Z listy tej wykluczono natomiast obrót materiałami pirotechnicznymi które używane są w kolejnictwie, leśnictwie, modelarstwie, motoryzacji, ratownictwie, rolnictwie i żegludze oraz materiałów wybuchowych do użytku cywilnego (petardy, wyrzutnie, wulkany, kapiszony, etc.). Organem właściwym do udzielenia koncesji jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, który zanim wyda pozwolenie na prowadzenie działalności musi skonsultować się z:
Ministrem Obrony Narodowej
ministrem właściwym do spraw gospodarki
Szefem ABW
właściwym komendantem wojewódzkim Policji
Jest on również zobligowany do poinformowania o udzieleniu/zmianie/cofnięciu koncesji następujące organy:
wojewodę
komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
komendanta wojewódzkiego Policji
Głównego Inspektora Pracy
Ministra Obrony Narodowej
ministra właściwego do spraw gospodarki
Szefa ABW
W przypadku odmowy wydania koncesji zawiadamia się również Ministra Obrony Narodowej, Szefa Urzędu Ochrony Państwa [prawdopodobnie przeoczenie ustawodawcy] oraz komendanta wojewódzkiego Policji.
Pozytywne przesłanki do wystawienia koncesji
brak wpisu do rejestru dłużników
udokumentowana możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej objętej koncesją poprzez dołączenie opinii
Przedsiębiorca inny niż osoba fizyczna:
Co najmniej dwie osoby będące członkami organu zarządzającego przedsiębiorstwa albo członek organu zarządzającego przedsiębiorstwa i ustanowiony przez ten organ do kierowania działalnością określoną w koncesji prokurent lub pełnomocnik spełniają warunki jak dla osób fizycznych
Wymóg niekaralności odnosi się także do wspólników spółki, członków organu zarządzającego, prokurentów oraz udziałowców lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 20% udziałów lub akcji


(…)

…, Instytut Przemysłu Organicznego. Przed wystąpieniem o wydanie opinii przedsiębiorca może zwrócić się do upoważnionej instytucji o określenie wymagań dotyczących przygotowania przewidywanej działalności gospodarczej.
Forma wniosku została przedstawiona w art. 12 ustawy, zaś to co zawiera koncesja - w art. 14. Sama koncesja może być wystawiona na czas oznaczony (2-50 lat). Organ koncesyjny (ten kto wystawia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz