Koncepcje zarządzania - Wykłady MWSE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 4753
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcje zarządzania - Wykłady MWSE - strona 1 Koncepcje zarządzania - Wykłady MWSE - strona 2 Koncepcje zarządzania - Wykłady MWSE - strona 3

Fragment notatki:

doc. Dokładna tematyka zawarta w notatce jest następująca: historia organizacji
i zarządzania, Teoria organizacji, (Problem interdyscyplinarności, powiązanie teorii organizacji i zarządzania z naukami społecznymi, socjologia, procesy zachodzące w zbiorowościach, psychologia, psychologia społeczna. Ponadto, notatka zawiera omówienie następujących zagadnień: fizjologia pracy, prawo, technika, ergonomii, Ekonomia, Nurt klasyczny (tradycyjny) i neoklasyczny, Nurt psycho ? socjologiczny, Teoria Organizacji, Praktykę zarządzania, Kast, Rosenzweig, System, System otwarty, System zamknięty, Organizacja, Cechy organizacji. Notatka wyjaśnia także następujące zagadnienia: Typy organizacji, podejście systemowe, Podejście sytuacyjne, Teoria gry organizacyjnej, Teoria zachowań administracyjnych ? podejście decyzyjne, Koncepcja human relations, Koncepcja organizacji wirtualnej, Orientacja na klienta, Orientacja na jakość, Orientacja na innowacje, Podejście zasobowe, Orientacja na wartość przedsiębiorstwa.

Konspekt do I wykładu
Ostatnie dziesięciolecie, a zwłaszcza ostatnie lata XX wieku, w światowej nauce i praktyce zarządzania przynoszą wiele nowych koncepcji i metod zarządzania organizacjami, w tym koncepcji i metod zarządzania. Nauka ta wywodzi się z przedmiotu Teoria organizacji i zarządzania i jest nauką o zarządzaniu organizacjami. Zrodziła się z około stu lat temu z potrzeby sprostania wymaganiom, jakie stawiało zarządzanie coraz większym i posługującym się coraz bardziej skomplikowaną techniką przedsiębiorstwami przemysłowymi. Później rozciągnięto zakres jej zainteresowań na inne organizacje:
administracyjne ,
edukacyjne,
kulturalne itp.
Ciągle jednak podstawą rozwoju teorii organizacji i zarządzania jest praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi, czyli różnymi przedsiębiorstwami i związkami przedsiębiorstw.
(spacer po historii organizacji)
Dzisiaj organizacje są wszechobecne w naszym życiu i można powiedzieć, że towarzyszą nam od urodzenia do śmierci. Sprawność ich funkcjonowania jest zatem istotnym elementem jakości życia współczesnych społeczeństw. Nic więc dziwnego, że tak powszechne zjawisko społeczne stało się przedmiotem zainteresowania nauki, która próbuje je poznać, opisać i sformułować wnioski praktyczne zmierzające do tego, żeby organizacje najlepiej służyły ludziom, którzy je stworzyli.
Trzeba jednak stwierdzić, że między powszechnością organizacji i stopniem ich wpływu na nasze życie, a poziomem rozwoju teorii organizacji i zarządzania istnieje dość poważna luka. Wynika ona z dwóch przyczyn:
Stosunkowo krótkiego rozwoju okresu tej nauki
Wyjątkowej złożoności zjawiska jakim są organizacje i związanych z tym trudności w budowie spójnej teorii.
Istotą organizacji jest współdziałanie ludzi przy realizacji tych samych celów. Jest to zatem sfera zjawisk społecznych, które cechuje znaczny stopień nieprzewidywalności i które bardzo trudno poddają się analizie naukowej. Wszystkie nauki społeczne; ekonomia, socjologia, psychologia społeczna, politologia próbują opisać i analizować zjawiska społeczne.
(Problem interdyscyplinarności)
Złożoność organizacji, wynikająca zarówno ze skomplikowania zjawisk społecznych, jak i stosowania wysoko rozwiniętej techniki powoduje, że teoria organizacji i zarządzania musi korzystać z dorobku szeregu pokrewnych nauk. Można zatem stwierdzić, że teoria organizacji i zarządzania należy do nauk interdyscyplinarnych. Interdyscyplinarność polega na tym, że dyscyplina naukowa ma pewne pole wspólne z innym

(…)

… uzasadniania.
Przez analogię do logiki, która zajmuje się zasadami poprawnego myślenia.
nauki stosowane stawiają sobie za cel rozwiązywanie konkretnych problemów, zaś nauki podstawowe są rozwijane przez ludzką ciekawość świata. J. J. Thomsona, który odkrył elektron, w przemówieniu wygłoszonym w roku 1916 powiedział….. nauki stosowane pozwalają na ulepszanie starych metod, podczas gdy nauki podstawowe prowadzą do nowych metod, oraz że „nauki stosowane wprowadzają reformy, zaś nauki podstawowe prowadzą do rewolucji, rewolucje zaś, polityczne czy naukowe, dają olbrzymie możliwości, jeśli stoi się po zwycięskiej stronie” Koncepcje zarządzania
1

… organizacji. Badania nad organizacjami są nauką stosowaną ponieważ wiedza, która w ich wyniku się gromadzi jest właściwa dla rozwiązywania problemów lub podejmowania decyzji w funkcjonujących przedsiębiorstwach i instytucjach.
Praktykę zarządzania, którą autorzy (Kast, Rosenzweig, USA, 1985) tej koncepcji określają jako „sztukę” ponieważ ….„praktyka zarządzania jest nie tylko sprawą wiedzy, nabytych…
… sporo czerpie z dwóch nowych dyscyplin naukowych które maja nieco inny charakter niż pozostał, a mianowicie:
teoria systemów (2 poł. XX w.) - metanauka próbująca budować pomosty pomiędzy coraz bardziej wyspecjalizowanymi naukami szczegółowymi,
prakseologia (nauka o wysokim stopniu uogólnienia, bliskim filozofii) - zajmuje się zasadami poprawnego działania. Ponieważ genezą powstania TOiZ były problemy…
… tradycyjnych organizacji, w pojawiające się organizacje wirtualne, uwzględniają współzależność wzajemną zarówno podmiotowego udziału ludzi jak i powiązań między organizacyjnych. W obu tych przypadkach widoczna jest nowa zasada funkcjonowania organizacji (wirtualnej) jak i pracy ludzi. Chodzi o to, że działając razem każdy może osiągać więcej. Wirtualizacja miejsca pracy możliwa jest dzięki organizacji pracy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz