Kompetencje decyzyjne w sprawach polityki państwa

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kompetencje decyzyjne w sprawach polityki państwa - strona 1 Kompetencje decyzyjne w sprawach polityki państwa - strona 2

Fragment notatki:

KOMPETENCJE DECYZYJNE W SPRAWACH POLITYKI PAŃSTWA Sejm posiada również szereg uprawnień decyzyjnych w niektórych sprawach polit. wew. i międzynarodowej , czy jak stwierdziliśmy wcześniej pełni rolę organu uczestniczącego w zawiadywaniu najważniejszymi sprawami w zakresie polityki państwa.( cuda na kiju dosłownie…) * Stan wojny Sejm ma prawo do podejmowania uchwały o stanie wojny w razie zbrojnej napaści na RP, albo , gdy z umów międzynarodowych wynika konieczność wspólnej obrony przeciw agresji. Należy to, co do zasady;] , do sfery wyłącznych kompetencji Sejmu. Dopiero , gdy Sejm nie może się zebrać na posiedzenie, o stanie wojny postanawia Prezydent.
* Zgoda na ratyfikację umów międzynarodowych Art. 89 ust.1 jest ewidentnym zmniejszeniem uprawnień Sejmu na rzecz Senatu. Przewiduje on udzielenie zgody w formie ustawy( więc z udziałem Senatu) na ratyfikację niektórych, ważniejszych umów międzynarodowych, dotyczących: pokoju
sojuszy
układów politycznych lub wojskowych
wolności, praw, lub obowiązków obywatelskich, określonych w Konstytucji
członkostwa RP w organizacji międzynarodowej
znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym
spraw uregulowanych w ustawie, lub w których Konstytucja wymaga ustawy
Do 1992 r. Konstytucja przewidywała wymóg „ uprzedniej zgody Sejmu” , nie przesądzając w niczym formy dla takiej zgody. Panowało w związku z tym przekonanie, że Sejm mógł tej zgody udzielić w formie swojej uchwały, a więc bez udziału Senatu.
Podobnie zmniejszeniem kompetencji Sejmu w porównaniu ze stanem sprzed obowiązywania Małej konstytucji jest fakt, przewidujący, iż Prezydent RP zawsze odtąd będzie mianował Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych ( w Mk - Naczelnego Wodza) na okres wojny. Do 1992r była to zasadniczo kompetencja Sejmu, która przechodziła na Prezydenta dopiero wtedy, gdy Sejm nie obradował.
* Referendum Uprawnienie Sejmu do zarządzania własną uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów , referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla Państwa.( art. 125, ust.1 ) Sejm rozpatruje wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego , który wnioskodawca składa na ręce Marszałka Sejmu, zaś Sejm może postanowić o poddaniu sprawy pod referendum z inicjatywy własnej, na wniosek złożony przez Prezydium Sejmu, komisję sejmową , albo co najmniej 69 posłów. Wniosek kierowany jest na plenum izby, gdzie jest uzasadniany przez przedstawiciela lub pełnomocnika wnioskodawcy, który ma też prawo uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka , a właściwiej dla przygotowania i przedstawienia projektu uchwały o przeprowadzeniu referendum. Sejm podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu referendum bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.


(…)

… szczegółowej organizacji i tryby działania Sejmu, samej izbie, która winna to uczynić w drodze uchwalenia własnego regulaminu, którego nie można traktować jako źródła powszechnie obowiązującego. Przepisy regulaminu uzupełniono m.in.: o postanowienia umożliwiające Sejmowi powoływanie i odwoływanie Rzecznika Praw Dziecka. Nowela ta ustaliła, że wniosek o powołanie Rzecznika Praw Dziecka przez Sejm mogą zgłaszać…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz