Kodeks Postępowania Administracyjnego - skrypt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 6118
Wyświetleń: 18039
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kodeks Postępowania Administracyjnego - skrypt - strona 1

Fragment notatki:

Ma 53 strony. Poruszone są w niej takie zagadnienia jak: zasady ogólne postępowania administracyjnego i sądowoadminisracyjnego, przesłanki stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego, organy prowadzące postępowanie administracyjne, pełnomocnictwo procesowe, prawa procesowe, przedmiot postępowania administracyjnego, zawieszenie postępowania, środki dowodowe, świadkowie, rozprawa, środki odwoławcze.

Kodeks Postępowania Administracyjnego
1)Rozdział II - zasady ogólne postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego
W postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organy administracji publicznej na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej i przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązują zasady wywodzone z przepisów Konstytucji RP, są to tzw. ZASADY NACZELNE. Zasada demokratycznego państwa prawnego.
Jest ona traktowana jako źródło dwóch zasad:
- prawa do procesu (jednostka może bronić swoich interesów prawnych w toku prawnie uregulowanej procedury)
- prawa do sądu (zapewniającego kontrolę działania i bezczynności administracji publicznej)
Zasada praworządności (stanowi o jednolitości podstaw prawnych działania całej administracji publicznej)
Zasada proporcjonalności (służy ograniczeniu do niezbędnych granic uciążliwości ingerencji administracji w sferę praw jednostki)
Zasada równości wobec prawa (nakłada obowiązek jednakowego traktowania wszystkich podmiotów znajdujących się w tej samej sytuacji.
Prawo do sprawiedliwego, szybkiego, jawnego procesu
Prawo do ochrony dóbr osobistych
Prawo do wnoszenia petycji, skarg i wniosków
Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego
Z Europejskiej Konwencji O Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych wolności wywodzi się prawa jednostki mające zastosowanie do postępowania przed organami administracji publicznej. * Prawo do procesu przed organem i sporu przed sądem,
* do załatwienia sprawy w szybkim terminie
* do uzyskania informacji prawnej
* do obrony
* do czynnego udziału w postępowaniu.
ZASADY OGÓLNE KPA
Zasady idei stosowania prawa
Pierwotne:
Praworządności działania organu
Prawdy obiektywnej
Uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu jednostki
Czynnego udziału stron w postępowaniu.
Pochodne:
5. Pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa
6. Dwuinstancyjności postępowania
7. Trwałości decyzji administracyjnej
8. Sądowej kontroli decyzji administracyjnej
Zasady kultury administrowania i techniczno procesowe:
Zasady kultury administrowania:
9. Wpływu wychowawczego na obywateli
10. Przekonywania
11. Udzielania informacji faktycznej i prawnej stronom i uczestnikom
12. Ugodowego załatwiania spraw o spornych interesach stron
B. Zasady techniczno - procesowe:
13. Szybkości i prostoty postępowania
14. Pisemności
1) Zasada praworządności - organy administracji państwowej działają na podstawie przepisów prawa. Konsekwencją tej zasady jest postulat, że decyzje administracyjne mogą być oparte wyłącznie na ustawie oraz po drugie, że do organu prowadzącego postępowanie należy przestrzeganie, aby prawo nie było naruszone
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz