KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - skomentowane przepisy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 4746
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - skomentowane przepisy  - strona 1 KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - skomentowane przepisy  - strona 2 KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - skomentowane przepisy  - strona 3

Fragment notatki:

Kodeks postępowania administracyjnego to notatka, która zawiera skomentowane przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Notatka ma 41 stron. Opracowanie pozwala z sposób przystępny zapoznać się z zawiłymi przepisami KPA. Prezentuje ona w jasny sposób podstawowe zasady kodeksu postępowania administracyjnego, odwołując się do konkretnych przepisów kodeksu. Opracowanie wytłuszczonym drukiem wskazuje na najważniejsze pojęcia, dzięki czemu nauka z pomocą pliku KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO jest łatwiejsza i bardziej efektywna. Notatka z postępowania administracyjnego jest uproszczeniem kodeksu postępowania administracyjnego. Łączy umieszczone w kodeksie przepisy w sposób problematyczny, umożliwiając pełne zrozumienie tematu. Tam gdzie jest to niezbędne notatka kodeks postępowania administracyjnego sięga do innych aktów prawnych, jak kodeks cywilny. Notatka zawiera opracowanie całości kodeksu postępowania administracyjnego, a tematami odpowiada tytułom kodeksu. Określa strony postępowania, terminy postępowania administracyjnego, opłaty i koszty postępowania administracyjnego, wszczęcie postępowania, czy też środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym.

Kodeks postępowania administracyjnego - DR WACH
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - ROK I, SEMESTR II
ZAKRES STOSOWANIA KPA - ORGANY UPRAWNIONE DO PROWADZENIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
KPA REGULUJE POSTĘPOWANIE PRZED:
ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - w zakresie ich właściwości do rozpatrywania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych,
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE MOGĄ TEŻ PROWADZIĆ INNE ORGANY PAŃSTWOWE LUB INNE PODMIOTY - o ile z mocy prawa są powołane i upoważnione do załatwiania spraw indywidualnych i rozstrzygania ich w drodze decyzji administracyjnej (np. samorządy adwokackie, lekarskie),
PRZEPISÓW KPA NIE STOSUJE SIĘ DO (ART. 3):
spraw karnoskarbowych
spraw uregulowanych w Ordynacji podatkowej,
spraw z zakresu kodeksu celnego,
w sprawach nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami państwowymi i państwowymi jednostkami organizacyjnymi,
w sprawach podległości służbowej pracowników organizacji państwowych i państwowych jedn. organizacyjnych
CHARAKTERYSTYKA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
KPA składa się z 3 części administracyjnych i 1 części sądowej.
CZĘŚCI ADMINISTRACYJNE - regulują:
postępowanie administracyjne ogólne - art. od 1 - 163. Uregulowano tu sposób postępowania organów administracji publicznej względem obywatela, jak i odwrotnie. Dotyczy ona spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych.
postępowanie w sprawie skarg i wniosków - art. 221 - 260. Regulują one sposób załatwiania skarg, wniosków i petycji - jest to samodzielne postępowanie administracyjne.
postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń - art. 217 - 220 - reguluje powyższą kwestię.
CZĘŚĆ SĄDOWA - obejmuje art. 190 - 195. Uregulowała rozstrzyganie sporów o właściwość między organami administracji publicznej a sądami. Spory te rozstrzyga Kolegium Kompetencyjne przy Sądzie Najwyższym.
PODZIAŁ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
ADMINISTRACJA PUBLICZNA składa się z:
ADMINISTRACJA RZĄDOWEJ:
ZESPOLONEJ - działającej pod kierownictwem wojewody - policja, służby,
NIEZESPOLONEJ - takiej, które terenowe organy podlegają bezpośrednio określonemu ministrowi - np. organy skarbowe podlegają Min. Finansów,
ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ:
gminnej,
powiatowej,
wojewódzkiej.
Organy te funkcjonują niezależnie od siebie - nie ma żadnego podporządko

(…)

… swoją opinię, zająć stanowisko. Jednakże organ administracji publicznej może zignorować ten pogląd lub opinię, bowiem w kodeksie nie ma wskazanych skutków - konsekwencji ich przedłożenia.
DORĘCZANIE WEZWAŃ I INNYCH PISM PROCESOWYCH - ART. 39 - 49 KPA
WEZWANIE - jest szczególnego rodzaju pismem procesowym, sformalizowanym a jego wykonanie obwarowane jest przymusem. Pełni funkcję porządkową…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz