Kobiety i męźczyźni, psychiczne zróżnicowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2023
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kobiety i męźczyźni, psychiczne zróżnicowanie - strona 1 Kobiety i męźczyźni, psychiczne zróżnicowanie - strona 2 Kobiety i męźczyźni, psychiczne zróżnicowanie - strona 3

Fragment notatki:

. KOBIETY I MĘŻCZYŹNI: PSYCHICZNE ZRÓŻNICOWANIE PŁCI 12.1.1. Stereotyp męskości i kobiecości - Co do treści stereotypów męskości i kobiecości panuje więc duża zgodność poglądów, choć różni teoretycy wskazują na nieco odmienne wymiary podstawowe tego zróżnicowania: orientacja na sprawczość kontra wspólnotowość (Bakan, 1966); nastawienie na utrzymanie przewagi nad innymi kontra bliskości, wsparcia i porozumienia (Tannen, 1999); instrumentalność kontra ekspresyjność (Parsons, 1960). Stereotypy płci są zapewne równie odwieczne jak sama kultura, choć trudno oszacować wielkość zmiany ich treści. 12.1.2. Konsekwencje stereotypów płci - Intrapersonalne konsekwencje stereotypu polegają zaś na tym, że kobiety i mężczyźni wykształcają odmienne pojęcia własnego ja, myślą o sobie i prezentują się innym ludziom w odmienny sposób, z czego wynikają ważne różnice w doświadczaniu świata i zachowaniu. Interpersonalne konsekwencje stereotypu polegają na tym, że kobiety i mężczyźni są odmiennie traktowani przez innych ludzi i instytucje społeczne, co również skutkuje odmiennością zachowania i losów życiowych - Interpersonalne konsekwencje stereotypów płci polegają na ich wpływie na interpretację zachowań cudzych i na behawioralnym potwierdzaniu stereotypu. Stereotypy płci kształtują interpretacje zachowań. Jako oczekiwania powodujące asymilację, bądź jako standardy powodujące kontrast - Behawioralne potwierdzanie stereotypu, t o odmienne traktowanie mężczyzn i kobiet prowadzące do podtrzymania stereotypu płci na zasadzie samosprawdzającego się proroctwa (por. rozdz. 3.3.3). Np. mężczyzna przekonany, że kobiety są nieagresywne może być łagodniejszy w stosunku do konkretnej kobiety niż mężczyzny, co w tamtych wzbudza albo mniej, albo bardziej agresywne zachowania potwierdzające jego pierwotne hipotezy. Zdolności umysłowe: - zdolności matematyczne , to zauważalne różnice na korzyść mężczyzn pojawiają się około 15. roku życia, dziewczynki
nieco lepiej wypadają w prostych obliczeniach, choć nie ma różnic w rozwiązywaniu
złożonych problemów. Jednak wraz ze wzrostem ogólnego poziomu zdolności
badanych osób pojawia się i narasta przewaga mężczyzn. - zdolności przestrzenne , Lepsze u mężczyzn dotyczą rotacji przestrzennych czy spostrzegania przestrzennego.
- zdolności językowe , lepsze u kobiet, choć różnice nie są duże i maleją wraz z rozwojem cywilizacji
Funkcje motoryczne : Nieporównanie większe i bardziej konsekwentne są natomiast różnice płci w funkcjonowaniu motorycznym. Mężczyźni są przeciętnie ok. 20% więksi od kobiet, co jest przejawem dymorfizmu płciowego, powszechnego wśród ssaków. Mężczyźni są też od kobiet aktywniejsi motorycznie -już w życiu płodowym, a różnica ta rośnie jako funkcja wieku w trakcie dzieciństwa i dorastania (z przytoczonych analiz nie wynika jednak, jak dalece utrzymuje się ona w wieku dojrzałym). Mężczyźni są też sprawniejsi pod prawie wszystkimi względami, w szczególności w rzucaniu obiektów, gdzie różnice są ogromne. Jedynym wyjątkiem jest plastyczność motoryczna i koordynacja wzrokowo- ruchowa w zakresie małych ruchów wymagających precyzji, gdzie

(…)

… jej do założonego celu
lider społeczno-emocjonalny - utrzymanie dobrych relacji między członkami grupy

Mężczyźni częściej są liderami zadaniowymi, Kobiety - społeczno-emocjonalnymi
Władza:
zorientowanie interpersonalne, styl demokratyczny  Kobiety
zorientowanie zadaniowe, styl autorytarny  Mężczyźni
większe są różnice w badaniach eksperymentalnych niż w sytuacjach naturalnych  eksperyment uświadamia…
…). Mężczyźni są też sprawniejsi pod prawie wszystkimi względami, w szczególności w rzucaniu obiektów, gdzie różnice są ogromne. Jedynym wyjątkiem jest plastyczność motoryczna i koordynacja wzrokowo- ruchowa w zakresie małych ruchów wymagających precyzji, gdzie kobiety okazują się nieco lepsze od mężczyzn.
Cechy osobowości:
- Stereotyp męskości dotyczy sprawstwa, zaś stereotyp kobiecości dotyczy
relacji…
…, gdzie nie stwierdza się różnic.
- samoocena:
Stereotyp mężczyzny jako aroganckiego i zarozumiałego => wyższa samoocena u mężczyzn
Badania to potwierdziły ale różnica jest niewielka; większe są różnica pod względem zadowolenia z własnego ciała( zwiększają się wraz czasem), czego przyczyną jest obecny rozprzestrzeniony w masmediach ideał młodzieńczego piękna => bulimia i anoreksja są częstsze u kobiet
Niezadowolenie…
…, w których mężczyźni czują się pewniej co osłabia ich konformizm; uwzględniając to konformizm jest większy w dziedzinach w których dana płeć nie czuje się pewnie, a różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami zanikają w dziedzinach nienacechowanych płciowo
Opiekuńczość i skłonność do niesienia pomocy innym:
Metaanaliza wykazuje większą skłonność u mężczyzn, ale badania dotyczyły niesienia pomocy w sytuacjach publicznych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz