Koagulacja i flokulacja - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koagulacja i flokulacja - wykład - strona 1 Koagulacja i flokulacja - wykład - strona 2 Koagulacja i flokulacja - wykład - strona 3

Fragment notatki:

KOAGULACJA I FLOKULACJA      Koagulacja  w  inżynieri  środowiska jest to proces wykorzystywany do usuwania  Koloidów oraz zawiesin trudno opadających z:  uzdatnianej wody,  oczyszczanych  ś cieków  aerozoli ze strumienia gazów odlotowych.  Istot ą  procesu jest zmniejszenie stopnia dyspersji układu koloidalnego  w  wyniku  łączenia się pojedynczych cząstek fazy rozproszonej w większe skupiska  (aglomeraty), które następnie mogą być skutecznie usuwane w procesach  sedymentacji/flotacji i filtracji.  W wyniku koagulacji  z wody usuwane s ą  cz ą stki trudno opadaj ą ce oraz  koloidalne decyduj ą ce o m ę tno ś ci wody lub intensywno ś ci jej barwy.  Usuwane s ą  te z  zasocjowane z nimi inne zanieczyszczenia w tym te z  mikrozanieczyszczenia.    Obserwuje si ę więc też usuwanie:  wska ź ników zanienieczyszczenia organicznego,  prekursorów ubocznych produktów dezynfekcji i utleniania chemicznego.    W ś ród koloidów powoduj ą cych m ę tno ść  dominuj ą:  koloidy hydrofobowe  (cz ąstki zawiesin nieorganicznych i bezwodne tlenki metali),  za ś  w ś ród decyduj ą cych o intensywno ś ci barwy  koloidy hydrofilowe  (cz ąstki organiczne zawieszone, Żywe i martwe mikroorganizmy  oraz uwodnione tlenki metali).    Coraz cz ęściej  z wód usuwane s ą  koloidy pochodzenia antropogenicznego –  wprowadzane wraz ze  ś ciekami  (skrobia, białka, celuloza, barwniki organiczne itp.).  Koagulacja  polega na przej ściu pseudo-roztworu koloidowego zwanego zolem w Żel.  Faz ę  rozproszon ą stanowią cząstki o wymiarach 107- do 2*105- cm.    Si łami stabilizuj ą cymi s ą  przede wszystkim siły elektrostatyczne odpychania  si ę  cz ą stek jedno-imiennie naładowanych.      Cz ą stki koloidowe maj ą  jednoimienne ładunki  pochodzące bądź z adsorpcji jonów  elektrolitów znajdujących się w środowisku dyspersyjnym, bądź też są wynikiem własnej  dysocjacji elektrolitycznej.  Cz ą stka koloidowa jest tym bardziej stabilna, im ma mniejsze rozmiary i  wi ę kszy ładunek.    Cz ą stki koloidowe  w zależności od zdolności adsorbowania na sobie cząstek  rozpuszczalnika dzielimy na  liofilowe ( ulegaj ą one solwatacji)  liofobowe.  Ładunek elektryczny koloidów jest m.in. wynikiem selektywnej adsorpcji jonów z  otaczaj ącego roztworu na powierzchni cząstki.  Najlepiej adsorbuj ą  si ę  jony wchodz ą ce w skład struktury cz ą stki koloidowej.  Dzi ę ki selektywnej adsorpcji cz ą stka uzyskuje ładunek dodatni lub ujemny .    Koagulacji zolu sprzyjaj

(…)

… ten przepływa następnie do dawkownika.
Jony Używanych koagulantów ulegają w wodzie reakcji protolitycznej, prowadzącej do
obniżenia P. a warunki koagulacji wymagają podwyższonego P. - konieczne jest więc
wprowadzanie wapna.
Urządzenia do przygotowania wody wapiennej lub mleka wapiennego i ich
dawkowania to dawkowniki stałe. Są to zbiorniki, do których doprowadza się koagulanty z
których wypływają odpowiednio…
… jest więc
wprowadzanie wapna.
Urządzenia do przygotowania wody wapiennej lub mleka wapiennego i ich
dawkowania to dawkowniki stałe. Są to zbiorniki, do których doprowadza się koagulanty z
których wypływają odpowiednio wyregulowanym zaworem.
Dawkowniki proporcjonalne mają automatyczne urządzenia do zmiany dawkowania
w zależności od zmiennego przepływu wody.
Do dawkowania substancji sypkich stosuje się: dawkowniki…
… w niższej temperaturze, wiąże krzemionkę oraz sole magnezu, lecz
jest dość drogi.
Na2Al2O4 + 4SiO2 2 NaAl(SiO3)2
2 NaAl(SiO3)2 + MgSO4 MgAl2(SiO3)4 + Na2SO4
Koagulacja siarczanem Żelazawym
FeSO4 + 2H2O Fe(OH)2 + H2SO4
Tworzący się kwas reaguje z wodorowęglanami wapnia i magnezu. Powstający
Fe(OH)2 ma dość dużą rozpuszczalność, lecz pod wpływem tlenu rozpuszczonego w
uzdatnianej wodzie utlenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz