Klonowanie- kontrowersje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klonowanie- kontrowersje - strona 1 Klonowanie- kontrowersje - strona 2 Klonowanie- kontrowersje - strona 3

Fragment notatki:

Medycyna Wieku Rozwojowego, 2001, V, Suplement I do nr 1
Tomasz Twardowski, Anna Michalska
KONTROWERSJE – KLONOWANIE
Streszczenie. Klonowanie cz³owieka jest nie tylko kontrowersyjne. W opinii autorów jest przede
wszystkim niemo¿liwe – nie potrafimy reprodukowaæ poprzez klonowanie ludzkich cech behawioralnych i charakteru cz³owieka. Reprodukcja poprzez klonowanie jest ograniczona do
osobistych zasobów genowych. Znacznie wa¿niejsze aktualnie zagadnienie to ochrona charakterystyki tych zasobów jako w³asnoœci prywatnej i wykorzystania mo¿liwoœci jakie daje
klonowanie do wytwarzania ludzkich organów do transplantacji bezpoœrednio albo poprzez
ksenotransplantacje. Wyjaœniamy, jakie normy prawne i w jakim zakresie reguluj¹ ten problem w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w innych pañstwach, oraz kto i dlaczego jest
zainteresowany klonowaniem.
S³owa kluczowe: klonowanie, prawo, bioetyka, Europa, Polska
CLONING – CONTROVERSIES
Abstract. Cloning of the human being is not only highly controversial; in the opinion of the
authors it is impossible – we are not able to reproduce human behaviour and character traits.
Reproduction through cloning is limited to personal genom resources. The more important is
protection of genomic characteristics as private property and taking advantage of cloning for
production of the human organs directly or through xenotransplants. In this paper we present
the legislation related to cloning in Poland, in the European Union and other countries. We
also indicate who and why is interested in cloning.
Key words: cloning, law, bioethics, Europe, Poland
1. WPROWADZENIE
Klonowanie – to termin, który znajdujemy na pierwszych stronach gazet, który wzbudza emocje, nadzieje, oburzenie, a nawet strach. Kompleks zagadnieñ zwi¹zanych z klonowaniem mo¿e byæ zrozumia³y (lub chocia¿by przybli¿ony) po sformu³owaniu i wyjaœnieniu
zasadniczych terminów zawartych w podstawowym pytaniu. Pytanie, które ma najwiêkszy
³adunek emocjonalny i budzi najwiêcej kontrowersji brzmi: czy mo¿na sklonowaæ cz³owieka z komórki somatycznej?
182
Tomasz Twardowski, Anna Michalska
Tak sformu³owane pytanie mo¿e byæ przedmiotem dyskusji dopiero po wyjaœnieniu
czterech zasadniczych kwestii zawartych w pozornie bardzo prostych pytaniach szczegó³owych, które s¹ nastêpuj¹ce:
– Kim jest cz³owiek?
– Czy „mo¿na” sklonowaæ cz³owieka w sensie technicznym?
– Czy „wolno” sklonowaæ cz³owieka w sensie prawnym?
– Co to jest klonowanie?
Oczywiœcie, ka¿da definicja podlega pewnym kryteriom. Intencj¹ nasz¹ jest sformu³owanie definicji opisowych, na podstawie faktów i danych naukowych. Proponowane przez
nas krótkie omówienia nie pretenduj¹ do wyczerpuj¹cej charakterystyki tych zagadnieñ,
ale s³u¿¹ okreœleniu zakresu tematycznego artyku³u.
– Okreœleniem istoty cz³owieczeñstwa zajmuj¹ siê od wieków g³ównie filozofowie i
teologowie, do których z czasem do³¹czyli socjologowie. W tym miejscu interesuje
nas jedynie aspekt opisowy cech fizycznych i behawioralnych cz³owieka. Cz³owiek
to

(…)

… oraz godnoœæ ogó³u jednostek”.
Uwieñczeniem inicjatyw Unii Europejskiej jest Karta praw podstawowych. Projekt zatwierdzony 15 paŸdziernika 2000 r. przez szefów pañstw UE podczas nieformalnego spotkania w Biarritz zosta³ oficjalnie przyjêty na grudniowym szczycie w Nicei.
Karta, inspirowana przede wszystkim przez stosowne instrumenty Rady Europy, nie
bêdzie nak³adaæ na pañstwa zobowi¹zañ prawnych…
… przez wszystkich (oprócz dentystów!!!). Takie perspektywy jak odtwarzanie identycznych tkanek (które nie bêd¹ odrzucane przez system immunologiczny
organizmu – donora) zapewne nie budz¹ ¿adnych sprzeciwów. Byæ mo¿e obiekcje zg³osz¹
jedynie przedstawiciele pewnych, nielicznych grup religijnych, którzy przyk³adowo nie
wyra¿aj¹ zgody na transfuzje krwi czy te¿ przeszczepy. ALE: je¿eli bêdziemy mogli odtworzyæ tkankê (skórê…
…¹co:
– Austria: Spo³eczeñstwo austriackie wœród pañstw Unii Europejskiej nale¿y do najbardziej sceptycznych i niechêtnych rozwojowi biotechnologii. Zarówno w odniesieniu do
zagadnieñ terapii genowej, klonowania czy te¿ agrobiotechnologii. Obecnie ma miejsce
praktycznie moratorium na prowadzenie wiêkszoœci prac z zakresu in¿ynierii genetycznej.
– Dania: Wkrótce po og³oszeniu informacji o pierwszym klonowaniu…
… (zapewne organy zwierzêce bêd¹ pochodziæ od zwierz¹t
klonowanych i in¿ynierowanych technikami genetycznymi). Opinie ekspertów zarówno w
zakresie efektywnoœci tych technik jak i ich odbioru przez spo³eczeñstwo ró¿ni¹ siê w sposób zasadniczy, jednak¿e nie s¹ wskazywane inne alternatywne rozwi¹zania.
Biotechnologia w naszej opinii jest tak¹ sam¹ technologi¹ jak ka¿da inna, np. metalurgia czy te¿ komunikacja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz