Klasyfikacje systemów usuwania ścieków wg różnych kryteriów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacje systemów usuwania ścieków wg różnych kryteriów-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Klasyfikacje systemów usuwania ścieków wg różnych kryteriów
ilość odprowadzanych ścieków - pełna (wszystkie rodzaje ścieków), częściowa (np. tylko ścieki bytowo - gospodarcze), mieszana (fragment. pełna i częściowa),
zasięg terytorialny - lokalna (osiedlowa, zakładowa), miejska (całe miasto), grupowa (kilka miast),
konstrukcja kanałów - kryta (podziemna), otwarta (powierzchniowa, rowy), mieszana
sposób przepływu ścieków - grawitacyjna, ciśnieniowa (pompowa: pneumatyczna lub hydrauliczna), podciśnieniowa (próżniowa), mieszana,
rodzaj odprowadzanych ścieków - bytowo - gospodarcza (ściekowa, sanitarna), przemysłowa, deszczowa, ogólnospławna (mieszana),
funkcja systemu odprowadzającego ścieków - ogólnospławna (jednoprzewodowa), rozdzielcza (dwu lub więcej przewodowa), półrozdzielcza (dwu lub więcej przewodowa), bezodpływowa (szamba i wozy asenizacyjne), odciążona (szamba i sieć zbiorcza), mieszana (fragmentami rożne sieci)
Zasady ustalania ilości ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych w UE
Określa się je podobnie jak w Polsce, tyle, że w Niemczech do obliczenia zapotrzebowania na wodę przyjmuje się normy ATV. Przeciętne zużycie wody w przeliczeniu na mieszkańca w Niemczech jest niższe niż w Polsce. Przyjmuje się także, wielkość odpływu ścieków jest mniejsza od poboru wody wodociągowej i wynosi:
η = 95% dla mieszkalnictwa, usług (administracji, szkół),
η = 85% dla terenów przemysłowo-składowych,
η = 100% dla komunikacji zbiorowej,
η = 25 ÷ 50% dla mycia ulic i placów - do kan. ogólnospławnej (przy rozdzielczej 0%),
- η = 0% dla podlewania zieleni miejskiej.
Zasady ustalania ilości ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych w RP
Wielkość odpływu ścieków bytowo - gospodarczych określa się najdokładniej na podstawie zarejestrowanego poboru wody przez mieszkańców, jednak co do ilości jest to wartość mniejsza od 100% poboru i o mniejszej nierównomierności godzinowej odpływu (nawet do 20 %) w stosunku do poboru wody. Bilans odpływu ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych opracowuje się analogicznie jak bilans zapotrzebowania na wodę (pomija się przy tym zapotrzebowanie na wodę w ZUW, a także straty wody w sieci wodociągowej wraz z jej płukaniem i podlewaniem zieleni). Najpierw wyznacza się średnie (i maksymalne) dobowe zapotrzebowanie na wodę, na poszczególne cele - zagospodarowania przestrzennego, posługując się liczbą mieszkańców miasta/osiedla, a następnie oblicza się maksymalny dobowy odpływ ścieków.
Przyjmując za podstawę obliczony wyżej odpływ ścieków Qd max = 100%, dla poszczególnych elementów zagospodarowania przestrzennego, sporządza się histogramy odpływów godzinowych - wykorzystując modele zapotrzebowania na wodę (rozbiory % w poszczególnych godzinach doby). Sumowanie odpływów godzinowych (w poszczególnych godzinach doby), wszystkich elementów zagospodarowania, prowadzi do znalezienia globalnego Qh max (najczęściej w godzinach rannych 600 ÷ 800 lub wieczornych - 2000 ÷ 2200) - co może być podstawą projektowania przekrojów kanałów ściekowych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz