Klasyfikacja skał osadowych - notatki z lekcji geologii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3157
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja skał osadowych - notatki z lekcji geologii - strona 1

Fragment notatki:

Skały okruchowe: skały okruchowe cechują się przewagą materiału alogenicznego powstałego w wyniku wietrzenia skał macierzystych, albo też materiału utworzonego w wyniku procesów wulkanicznych.Wśród skał okruchowych wyróżnia się:- skały piroklastyczne, utworzone z nagromadzenia materiałów piroklastycznych
- skały terygeniczne, powstałe z depozycji produktów wietrzenia i erozji starszych skał
- regolity, będące nagromadzeniem in situ produktów wietrzenia skał macierzystych.W wyniku wietrzenia skały ulegają rozpadowi na bloki, okruchy i ziarna mineralne. Nagromadzenie się tych elementów w basenie sedymentacyjnym prowadzi do powstania skały okruchowej luźnej. Gdy taki luźny materiał okruchowy zostanie w procesach diagenezy scementowany, powstaje skała okruchowa zwięzła, złożona ze składników okruchowych oraz wiążącej je substancji, zwanej spoiwem.Z punktu widzenia składu litologicznego i mineralnego wśród skał terygenicznych wyróżnia się odmiany:- polimiktyczne: złożone z co najmniej kilku różniących się składem typów okruchów lub ziarn mineralnych- oligomiktyczne, składające się z co najwyżej 2-3 rodzajów okruchów i ziarn. Przypadkiem skrajnym są skały monomiktyczne, złożone ze składników tylko jednego rodzaju.Okruchowe składniki skał piroklastycznych noszą nazwę piroklastów.najważniejszymi ich odmianami są:- witroklasty, czyli fragmenty szkliwa powstałe w skutek gwałtownego krzepnięcia wyrzucanych w powietrze strzępów lawy.- krystaloklasty: będące pojedynczymi idiomorficznymi kryształami lub ich fragmentami.- litoklasty: czyli fragmenty wcześniej skonsolidowanych skał wulkanicznych lub piroklastycznych, pochodzące z kanału i krateru wulkanu.
Frakcje: - psefitowa do 2mm- psamitowa 2 - 0.0625 mm- aleurytowa 0.0625 - 0.0039 mm- pelitowa poniżej 0.0039
Skały chemiczne i biochemiczne: w skałach chem. i biochem. przeważa materiał autogeniczny, powstały na drodze wytrącania się substancji min. z roztworów, niekiedy przy udziale organizmów.Podział skał chem. i biochem:- skały węglanowe: o dominacji materiałów węglanowych, najczęściej kalcytu i dolomitu, rzadziej syderytu
- skały krzemionkowe: złożone głównie z min. krzemionkowych: opalu, chalcedonu i kwarcu
- ewaporaty: utworzone poprzez wytrącanie się soli mineralnych w izolowanych zbiornikach wodnych
- rezydualne skały ilaste: o przewadze min. ilastych pochodzenia wietrzeniowego, nagromadzonych in situ.
- skały alitowe: bogate w glin produkty wietrzenia alitowego w klimacie gorącym
- skały fosforanowe: odznaczające się dużą (ponad 15%) zaw. p2o5
- skały żelaziste: wyróżniające się podwyższoną( do co najmniej 10%) zaw. żelaza.Skały organogeniczne

(…)


klasyfikacja skał osadowych
Klasyfikacja skał osadowych: skały osadowe można ogólnie podzielić na okruchowe, chemiczne i biochemiczne, okruchowe. Skały okruchowe: skały okruchowe cechują się przewagą materiału alogenicznego powstałego w wyniku wietrzenia skał macierzystych, albo też materiału utworzonego w wyniku procesów wulkanicznych. Wśród skał okruchowych wyróżnia się: - skały piroklastyczne…
… zoogeniczne, utworzone ze szczątków organizmów zwierzęcych oraz skały fitogeniczne utworzone ze szczątków organizmów roślinnych. Jeśli szczątki te są pokruszone mówimy o skałach organodetrytycznych. Poszczególne odmiany skał osadowych nie są od siebie ostro ograniczone, istnieją miedzy nimi ciągłe przejścia, wyrażające się występowaniem wielu skał pośrednich. -wapienie - dolomity: wapienie dolomityczne…
…, dolomity wapniste - sk. węglanowe - sk. okruchowe: wapienie piaszczyste, dolomity piaszczyste
- sk. węglanowe - sk. ilaste: wapienie margliste, margle, dolomity margliste, syderyty ilaste
- wapienie - sk krzemionkowe: opoki - sk krzemionkowe - sk okruchowe: gezy - sól kamienna - skały ilaste: sole ilaste, zubry, iły solne - kaustobiolity - skały ilasto-mułowcowe: łupki węglowe, łupki bitumiczne

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz