Klasyfikacja majątku publicznego - Majątek skarbowo - fiskalny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1890
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja majątku publicznego - Majątek skarbowo - fiskalny - strona 1

Fragment notatki:

Klasyfikacja majątku publicznego Klasyfikacja majątku publicznego nie jest łatwa do scharakteryzowania gdyż po zmianach jakie nasz ustrój przeszedł to on, termin ten nie został na nowo klasyfikowany i opisany. W większości publikacji jest on opisany przestarzale i nierzadko nielogicznie.
Z tych publikacji nasuwa się jeden obraz ze majątek publiczny dzielony był na :
majątek skarbowo - fiskalny: jest to zasób środków finansowych i rzeczy, z których państwo korzysta dla realizacji swych celów jako z wartości kapitałowej. Należą tu np.: dochody z kapitału, pieniądze, papiery wartościowe, a także te z majątków, które stanowią dla państwa źródło dochodów, jak lasy, przedsiębiorstwa;
majątek administracyjny: jest to zasób rzeczy przeznaczonych bezpośrednio do urzeczywistnienia konkretnych zadań administracji państwa. Należą tu np. budynki szkolne, koszary, szpitale, przedsiębiorstwa państwowe, elektrownie, więzienia.
majątek użytku publicznego obejmujący te rzeczy, z których wszyscy mogą korzystać, i to albo z powodu cech naturalnych rzeczy, np. powietrze, światło, woda morska, albo przez ich przeznaczenie prawne, jak np. drogi publiczne, rzeki publiczne, gmachy publiczne, świątynie, muzea, biblioteki.
Więc klasyfikację majątku publicznego trzeba przeprowadzić na nowo, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych, pojęć, ogólnego i szczegółowego dorobku nauki, zasad logiki i przewidywanych zmian w organizacji państwa i społeczeństwa.
Do podstaw założeń nowego podziału należy zaliczyć potrzeby wyróżnienia majątku publicznego na użytek nauki prawa administracyjnego, maksymalne uproszczenie, najbardziej posunięta dokładność, zgodność z obowiązującym prawem, uwzględnienie własności, wykorzystanie pojęć z ekonomii.
Majątkiem publicznym jest ten majtek, który
niezależnie od charakteru podmiotu będącego właścicielem,
zostaje w sposób prawny przeznaczony do użytku publicznego,
w zakresie pełnego lub ograniczonego korzystania ( również odpłatnego), regulowanego także lub wyłącznie prawem administracyjnym.
Powyższe oznaczenie pokazuje fakt, iż mimo to ze państwo jest właścicielem kopalni czy fabryki to, to nie ma nic wspólnego z majątkiem publicznym. Włączając tu bowiem elementy prawa finansowego zmieniamy cały sens pojęcia i przedmiotu. Eliminując z majątku publicznego wszystkie jego postacie lub elementy, z których korzystanie odbywa się wyłącznie na grodze cywilnoprawnej.
Kwestia wyróżnienia tego pojęcia w prawie jako pojęcia całościowego i osobnego, w związku ze zmianami ustrojowymi jest zadaniem przyszłościowym. W podobnym kontekście trzeba mówić o orzecznictwie sądowym, którego dotychczasowe, nielicznie i fragmentaryczne przykłady będą nieużyteczne merytorycznie. Narzuca się tu wniosek ze:

(…)

…) zagospodarowania przestrzennego, 8) ochrony środowiska, 9) gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, 10) transportu zbiorowego i dróg publicznych, 11) kultury fizycznej i turystyki, 12) ochrony praw konsumentów, 13) obronności, 14) bezpieczeństwa publicznego, 15) przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.
Mieniem województwa jest własność i inne prawa majątkowe nabyte…
… finansowych, o których mowa, określają ustawy nakładające na gminy obowiązek wykonywania zadań zleconych lub zawarte porozumienia. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać…
…,
5) dysponowania rezerwą budżetu powiatu,
6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
orzeczenia sądów
Gospodarka środkami finansowymi znajdującymi się w dyspozycji powiatu jest jawna. Kontrolę gospodarki finansowej powiatu sprawuje regionalna izba obrachunkowa. Do samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami…
…, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa. Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność województwa tylko w przypadkach określonych ustawami. Nadzór nad wykonywaniem zadań województwa jest sprawowany na podstawie kryterium zgodności z prawem.
Majątek publiczny to nie tylko funkcja porządkująca, ale także umożliwia odpowiedz na spory publicznoprawne związane z nim. Doktryna uporządkowuje…
… i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek…
… pomocy, w tym pomocy finansowej.
Dochodami gminy są:
1) podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy,
2) dochody z majątku gminy,
3) subwencja ogólna z budżetu państwa.
Dochodami gminy mogą być:
1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych,
2) wpływy z samo opodatkowania mieszkańców,
3) spadki, zapisy i darowizny,
inne dochody…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz