Klasyfikacja gleb - Cambic

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja gleb - Cambic  - strona 1 Klasyfikacja gleb - Cambic  - strona 2 Klasyfikacja gleb - Cambic  - strona 3

Fragment notatki:

    1    KLASYFIKACJA GLEB FAO-WRB 2006/2007    Wersja  bardzo  mocno  uproszczona  (dla  warunków  polskich),  wył ą cznie  do  celów dydaktycznych!   Profesjonalne oznaczenia musz ą  by ć  wykonywane w oparciu o pełn ą  oficjaln ą   wersj ę  klasyfikacji.    Spis treści  1.  Poziomy diagnostyczne                  1  2.  Właściwości diagnostyczne                4  3.  Glebowe materiały diagnostyczne             5  4.  Klucz do oznaczania głównych jednostek gleb      6  5.  Definicje kwalifikatorów                  9      POZIOMY DIAGNOSTYCZNE    POZIOMY POWIERZCHNIOWE    HISTIC  Poziom  histic  (gr.  histos  - tkanka) składa się z  organicznego materiału glebowego .  Kryteria diagnostyczne  Poziom  histic  składa się z  organicznego  materiału ,  który ma mią szość co najmniej 10 cm.    MOLLIC   Poziom  mollic  (łac.  mollis   -   miękki) jest poziomem powierzchniowym o du ej mią szości, o  dobrze  rozwiniętej  strukturze,  ciemnej  barwie,  średniej  do  du ej  zawartości  materii  organicznej i wysokim stopniu wysycenia kationami o charakterze zasadowym.  Kryteria diagnostyczne  Poziom  mollic  ma następujące właściwości:  1.  strukturę gleby dobrze rozwiniętą;  i   2.  nasycenie barwy wg Munsella ≤3, a jasność barwy ≤3 (w stanie wilgotnym);  i   3.  zawiera ≥0,6% węgla organicznego;  i   4.  wysycenie zasadami (w 1  M  CH3COONH4) ≥50% (średnia w całej mią szości poziomu);  i   5.  mią szość:  a.  co najmniej 10 cm, je eli le y bezpośrednio na  litej skale ;  lub   b.  co najmniej 20 cm i co najmniej 1/3 sumy wszystkich poziomów diagnostycznych,  gdy jest mniejsza ni  75 cm;  lub   c.  co najmniej 25 cm w innych przypadkach.    UMBRIC   Poziom  umbric  (łac.  umbra  - cień) jest ciemno zabarwionym poziomem powierzchniowym o  du ej  mią szości,  średniej  lub  wysokiej  zawartości  materii  organicznej,  ale  kwaśnym  i  ubogim w kationy wymienne o charakterze zasadowym.  Kryteria diagnostyczne  Poziom  umbric  ma następujące właściwości:   6.  strukturę gleby dobrze rozwiniętą;  i   7.  nasycenie barwy wg Munsella ≤3, a jasność barwy ≤3 (w stanie wilgotnym);  i       2  8.  zawiera ≥0,6% węgla organicznego;  i   9.  wysycenie zasadami (w 1  M  CH3COONH4) 

(…)

… ej wykazuje wyraźne oznaki przekształceń
pedogenicznych.
Kryteria diagnostyczne
Poziom cambic charakteryzuje się następującymi cechami:
1. ma uziarnienie piasków bardzo drobnoziarnistych lub zwięźlejsze, i
2. ma strukturę glebową lub struktura skały macierzystej musi być zmieniona w przynajmniej
połowie objętości frakcji ziemistych; i
3. wykazuje oznaki zmian wyra one co najmniej w jednej z poni szych form:
a. barwa (wg Munsella) o większym nasyceniu, większej jasności i odcieniu bardziej
czerwonym ni barwa poziomu ni ej le ącego; lub
b. ślady wymycia węglanów; lub
c. obecność struktury gleby i brak struktury skały macierzystej w całości frakcji
ziemistych, je eli w skale macierzystej brak jest węglanów i nie zawiera ich
opadający na glebę pył; i
4. ma mią szość ≥15 cm.
SPODIC
Poziom spodic…
… (tylko w Leptosols).
Sapric: W obrębie 100 cm od powierzchni zawiera w mniej ni 1/6 objętości materiał
organiczny składający się z rozpoznawalnych tkanek roślinnych (tylko w Histosols).
Siltic: Ma uziarnienie pyłu zwykłego, gliniastego lub ilastego, gliny pylasto-ilastej lub iłu
pylastego w warstwie o mią szości ≥30 cm w obrębie 100 cm od powierzchni gleby.
Skeletic: Zawiera ≥40% (obj.) wiru lub innych grubszych…
…:
a. co najmniej 10 cm, je eli le y bezpośrednio na litej skale; lub
b. co najmniej 20 cm i co najmniej 1/3 sumy wszystkich poziomów diagnostycznych,
gdy jest mniejsza ni 75 cm; lub
c. co najmniej 25 cm w innych przypadkach.
POZIOMY PODPOWIERZCHNIOWE
ALBIC
Poziom albic (łac. albus – biały) jest poziomem podpowierzchniowym o jasnej barwie, z
którego zostały wymyte minerały ilaste i wolne tlenki elaza.
Kryteria…
… od powierzchni gleby zawiera, po roztarciu, w ≥2/3 objętości
materiał organiczny składający się z rozpoznawalnych tkanek roślinnych (tylko w Histosols).
Fluvic: Ma warstwę materiału fluwialnego o mią szości ≥25 cm w obrębie 100 cm od
powierzchni gleby.
Folic: Ma poziom folic zaczynający się w obrębie 40 cm od powierzchni gleby.
Garbic: Ma warstwę o mią szości ≥20 cm w obrębie 100 cm od powierzchni gleby…
…: Ma poziom mollic lub umbric o mią szości ≥50 cm.
Placic: Ma w obrębie 100 cm od powierzchni warstewkę elazistą o mią szości od 1 do 25
mm, która jest trwale scementowana przez połączenia materii organicznej z Fe i/lub z Al.
Rendzic: Ma poziom mollic, który zawiera materiały węglanowe lub jest poło ony
bezpośrednio na takich materiałach lub na skałach węglanowych zawierających >40%
ekwiwalentu CaCO3…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz