kinetyka chemiczna - wejściówka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 kinetyka chemiczna - wejściówka - strona 1

Fragment notatki:


Szybkość reakcji-wielkość charakteryzująca stosunek zmiany stężeń produktów (substratów) do czasu  trwania reakcji chemicznej. v = ± dc/dt c – stęż reagenta(produktu – znak (+) lub substratu –znak (-))[jedn  stęż/jedn czasu]. proporcjonalna do stęż reagujących subst,wzrost stęż powod wzrost l.zderzeń pomiędzy  reagentami.chwilowa szyb-nachylenie stycznej do krzywej zal stęż od czasu w określonym punkcie.O  szybkości decyduje:rodzaj reagenta,temp stężenie,obecność katalizatora,rodzaj fazy i rozpuszczalnika.k-stała  szybkości-liczbowo równy danej reak przy stęż reagentów=jedności(1mol/dm3), zależy od temp i zazwyczaj  z nią rośnie. R.autokatalizy- produkt reak jest katalizatorem np. KMnO4 z wodą utlenioną w środ kwaśnym.  dx/dt=[k1+k2xp](a-x)^n  p-l.cząst uczestnicz  w element przemianie;a-stęż. Początkowe reagent; x-stęż  produktu; n-rząd. v=k*[A]a*[B]b*[C]c. Rząd dla poszczegól subst-dana r-cja jest rzędu a względem subst A,  rzędu b wzgl B. całkowity rząd= a+b+c. Rząd-stosuje się do eksperymentalnego równania szybkości.Suma  wykładnikó potęg wszystkich reagentów których stęż wyst w równani kinetycznym.Cząsteczkowość- ilość  cząsteczek substratów biorących udział w reak.elementarnej, ilość cząsteczek, które muszą się spotkać w  jednym miejscu i czasie, by reakcja mogła nastąpić; jednocząsteczkowe (np. rozkład termiczny związku lub  samoistny rozpad radioaktywny);teoretyczny mechanizm przemiany element.R-nie kinetycz w postaci  całkowej-opisuje kinetyk za pomocą mierzalnych wielkości-stężeń i czasu, nie za pom chwilowych stęż.  Całkowe 0rząd względem substrat A= -d[A]/dt=k, po rozdzieleniu i scałkowaniu: ∫d[A]= -k∫dt, przy warunku  [A]=[A]o w t=0  [A]-[A]o=kt, zal [A] od t prostoliniowy, -k nachylenie.  Całkowe Irząd:  szybkość zaniku  substratu A: -d[A]/dt=k[A], rozdzielenie zmiennych i scałkowanie: ∫d[A]/[A]=  -k∫dt;  przy warunku  [A]=[A]o w t=0: ln[A]-ln[A]o= -kt; można: [A]=[A]o e^-kt,  Całkowe II rząd:  różniczkowe względemA:  -d[A]/dt=k[A]^2, po rozdziel i scałkow: -∫d[A]/[A]^2=k∫dt, przy warunku [A]=[A]o w t=0: 1/[A]-1/[A]o=kt.  R. Arrheniusa- opisuje zal stałej szybkości r.chem od temp.  k=Ae^-Ea/RT;  parametry Arrheniusa:  Ea - en.aktywacji;  A- czynnik przedwykładniczy lub częstości; charakt dla określonej drogi reakcji,  zdeterminowene przez strukturę elektronową i konfigurację wiązań substratów w kompleksie aktywnym.Z  równania wynika, że dla reakcji o dużej energii aktywacji szybkosc reakcji w dużym stopniu zależy od  temperatury. Im mniejsza jest energia aktywacji reakcji, tym jej szybkosc w mniejszym stopniu zależy od 

(…)

… + dD. Stała równowagi - współczynnik opisujący
stan równowagi odwracalnych reakcji chemicznych. Stała ta jest równa ilorazowi reakcji w stanie doskonałej
równowagi, t.j. w sytuacji gdy szybkość reakcji w stronę od substratów do produktów i od produktów do
substratów jest dokładnie taka sama. Zgodnie z prawem działania mas dla reakcji: mA + nB ⇌ pC + qD
K=.Zależy ona jedynie od rodzaju reagujących…
… i jednorzędowa v=k[A]. wykładniki są równe współczynnikiom. energia aktywacji Ea
-energię jaką muszą mieć cząsteczki (atomy) aby zderzenia między nimi były efektywne. Kompleks
aktywny jest tworem o określonym składzie i luźnej strukturze, który można przedstawić jako zespół
atomów zdolny do wygenerowania zarówno produktów, jak i substratów. Nie można go jednak wyizolować,
ponieważ nie jest to produkt przejściowy reakcji.Przyjmuje się, że gdy dwie cząsteczki substratów zbliżają
się do siebie, energia potencjalna układu zwiększa się osiągając maksimum, któremu odpowiada utworzenie
kompleksu aktywnego. Podstawowym założeniem teorii Eyringa jest to,że etapem przejściowym w reakcji
chem pomiędzy substratami a produktami jest aktywny kompleks przejściowy.Schematycz drogę reakcji- A
+ B ↔ (AB)*↔C + D. k=(kBT/h…
… lub zerwania wiązania chemicznego, energia zderzenia musi
być większa od energii aktywacji danej reakcji.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz