Kinematyka - zadania 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2044
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kinematyka - zadania 2 - strona 1 Kinematyka - zadania 2 - strona 2

Fragment notatki:


Wydział BLiW Wydział BLi Wydział BL Wydział B   Ćwiczenia rachunkowe  Ćwiczenia rachunkowe Ćwiczenia rachunkow Ćwiczenia rachunko         Lista 2 Lista List Lis   Kinematyka: Dynamika ruchu postępowego. Dynamika w ruchu po okręgu.      Zadanie 1  Człowiek o masie  kg 70 = m  stoi na wadze spręŜynowej. Jaką średnią siłę wskaŜe waga spręŜynowa  w czasie, gdy człowiek odbija się od niej, aby skoczyć w górę na wysokość  m 1 = h , jeŜeli czas trwania  odbicia wynosi  s 5 , 0 = ∆ t . Przyspieszenie ziemskie  2 s m 8 , 9 = g .    Zadanie 2  Małpka  o  masie  kg 30 = m   zaczęła  wspinać  się  po  linie  ruchem  jednostajnie  przyspieszonym  przebywając  w  czasie  s 1 = t   drogę  m 2 = h .  Ile  wynosi  w  tym  czasie  napręŜenie  liny?  Przyjmij  przyspieszenie ziemskie  2 s m 10 = g .    Zadanie 3  Pod wpływem siły nośnej o wartości 25 kN helikopter o masie 2000 kg wznosi się w górę. Do śmigłowca  przyczepiona jest jednorodna lina o masie 40 kg, na dolnym końcu której znajduje się człowiek o masie  100 kg.  (a)  Z jakim przyspieszeniem wznosi się helikopter?  (b)  Jakie jest napięcie liny w miejscu jej zamocowania do helikoptera?  (c)  Jakie jest napięcie liny w jej dolnym końcu?    Zadanie 4  Do  ciała  o  masie  kg 5 = m   (patrz  rys.  obok)  przyłoŜono  siłę  o  wartości  N 12 = F   równoległą  do  powierzchni  równi  o  kącie  nachylenia  ° = 30 α .  Współczynnik tarcia między równią a zsuwającym się ciałem wynosi  2 , 0 = f   a przyspieszenie ziemskie przyjąć równe  2 s m 10 = g . Wyznaczyć:  a) siłę nacisku FN ciała na równię,  b) siłę tarcia T,   c) wypadkową siłę FW  działającą na ciało i przyspieszenie a ciała.      Zadanie 5  Samochód jechał z szybkością 72 km/h. Gdy zaczął się wjeŜdŜać pod górę na tor nachylony pod kątem  30 °, kierowca wyłączył silnik. Wiedząc, Ŝe siła tarcia stanowi 0,2 cięŜaru samochodu, oblicz, jak daleko  do momentu zatrzymania się wjedzie samochód. Ile czasu będzie poruszał się samochód do momentu  zatrzymania?        α m F   2  Zadanie 6  U sufitu windy mającej masę M2 wisi masa M1. Działająca na windę siła powoduje, Ŝe porusza się ona z  przyspieszeniem  a  do  góry.  W  chwili  początkowej  masa  M1  znajduje  się  w  odległości  s  od  podłogi 

(…)

… , przyspieszenie ziemskie g = 9,8 m s 2 . (UWAGA! Zadanie naleŜy rozwiązać w
układzie inercjalnym.)
Zadanie 9
Samochód o masie m = 1000 kg porusza się z prędkością v = 36 km h po wypukłym moście,
którego promień krzywizny wynosi R = 50 m . Jaką siłę nacisku wywiera samochód na środek mostu?
Z jaką minimalną prędkością powinien poruszać się samochód, aby w najwyŜszym punkcie mostu siła
nacisku przestała działać…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz