Dynamika - zadania 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dynamika - zadania 3 - strona 1 Dynamika - zadania 3 - strona 2 Dynamika - zadania 3 - strona 3

Fragment notatki:


1    Lista 3  Dynamika  −  ruch prosto- i krzywoliniowy    Ruch prostoliniowy pod działaniem stałej siły  60.  Samochód  o  masie  m  =  900  kg  pod  działaniem  stałej  siły  napędowej  F  =  300  N  jechał  ruchem  jednostajnie przyspieszonym po prostoliniowym odcinku drogi. Narysuj wykres zaleŜności szybkości  tego samochodu od czasu.    Rozwiązanie:      61.  Oblicz  wartość  siły,  z  jaką  siłacz  musiałby  działać  na  cięŜar  o  masie  100  kg,  jeŜeli  chciałby  podnieść go na wysokość 0,5 m w czasie 1 sekundy ruchem jednostajnie przyspieszonym.    Rozwiązanie:      62. Człowiek o masie  m  = 50 kg wspina się po pionowej linie z przyspieszeniem równym   a =  0,2 m/s 2. Oblicz napięcie liny. Masę liny zaniedbać, a przyspieszenie ziemskie przyjąć   g =  9,8 m/s 2.    Rozwiązanie:      63.  Balon  o  masie   M   opada  w  dół  z  prędkością   v .  Jaką  masę  balastu  naleŜy  z  niego  wyrzucić,  aby  zaczął się on wznosić z tą samą prędkością? Na balon działa siła wyporu powietrza  W . Wskazówka: na  balon działa siła cięŜkości, siła wyporu powietrza i siła oporu ośrodka proporcjonalna do prędkości.    Rozwiązanie:      64.  Na  stole  przymocowano  jedna  za  drugą  masy   m 1,   m 2  i   m 3.  Znaleźć:    a)  przyspieszenie   a   układu,    b)  napręŜenia  wszystkich  nici. Tarcie mas o płaszczyznę stołu i tarcie w bloczku pominąć.    Rozwiązanie:      65. Prosiaczek, przyjaciel Kubusia Puchatka, zjeŜdŜa po równi pochyłej w  czasie  dwa  razy  dłuŜszym  niŜ  namydlony  Kłapouch.  Ile  wynosi  współczynnik tarcia między ciałem Prosiaczka a równią?    Rozwiązanie:    66.  Na  wierzchołku  równi  pochyłej  o  kącie  α=30º  utrzymywane  są  w  spoczynku  przez  siłę  zewnętrzną   F z  dwa  stykające  się  ze  sobą  bloczki  o  masach   m 1  =  70 kg  i   m 2  =  50 kg  (patrz  rysunek).  Współczynniki  tarcia  wynoszą  odpowiednio   f 1  =  0,1  i   f 2  =  0,4.  Wyznaczyć:  minimalna i maksymalną wartość  F z, przy której klocki spoczywają; (b) przyspieszenia obu klocków,  gdy usuniemy siłę zewnętrzną; (c) odległość między klockami po czasie  t  = 5 s; (d) ich przyspieszenia  w przypadku, gdy zamienimy je miejscami i usuniemy siłę zewnętrzną.  m m m M 2 1 3 2      Rozwiązanie:      67. Z równi pochyłej o wysokości  h = 1.8 m i  kącie 

(…)

… skierowanej pod
kątem  do pionu. Wyznaczyć przyspieszenie ciała, jeŜeli współczynnik tarcia ciała o ścianę wynosi f.
Rozwiązanie:
70. Na końcach niewaŜkiej nici, przerzuconej przez niewaŜki blok, zawieszono cięŜarki o masach M i
m, przy czym M > m. LŜejszy z nich znajduje się o l m niŜej od cięŜszego. Wszelkie opory ruchu
pomijamy. Po jakim czasie cięŜarki znajdą na tej samej wysokości jeśli puścimy je swobodnie?
Rozwiązanie:
71. Samolot o cięŜarze Q = 231 kN startujący z lotniskowca wznosi się po osiągnięciu prędkości 85
m/s. Ile to jest km/h? Silnik samolotu wytwarza siłę ciągu F1 = 107 kN na lotniskowcu o długości 90
m. Jaką minimalną stałą siłą powinna działać wyrzutnia lotniskowca, aby samolot wniósł się?
Rozwiązanie:
72. Małpka o masie 10 kg wspina się po pionowej niewaŜkiej linie przerzuconej…
… i kącie α = 30º zsuwa się skrzynia uzyskując na końcu
równi prędkość v = 2 m/s. Ile wynosi współczynnik tarcia f skrzyni o równię ?
Rozwiązanie:
68. Turysta, którego masa wraz z plecakiem wynosi m = 80 kg chce wejść na pagórek po oblodzonym
zboczu, nachylonym do poziomu pod kątem α = 15°. Współczynnik tarcia statycznego między
podeszwami jego butów, a zboczem wynosi fs = 0,3. a) Sprawdź, Ŝe turysta moŜe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz