Kierownictwo w administracji publicznej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 812
Wyświetleń: 3605
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kierownictwo w administracji publicznej - wykład - strona 1

Fragment notatki:

kierownictwo w adm. Publicznej - w kazdej celowej strukturze organizacyjnej a tym bardziej w strukturze organizacyjnej aparatu adm. Publicznej, istnieje zrównoważony układ wewnętrzny. Prowadzi do powstania określonej hierarchii organizacyjnej i tworzenia się więzi zależności pozwala nam wyodrębnić stanowiska kierownicze i urzędowe oraz stanowiska od nich zależne. Według ustawy z dnia 19.09.1982 kierownik dysponuje określonymi uprawnieniami, np. może w określonych warunkach zawiesić pełnienie obowiązków służbowych podległych urzędników i tp. Wg. H. faloja jako funkcje kierownicze wymienia się takie zadania jak:
planowanie organizowanie
pobudzenie do działania
kontrola , koordynowanie,
zatrudnianie,
współpraca z ludźmi
jednak istota kierownictwa sprawowana przez np. kierownika sekretariatu lub ministra będzie rodzajowo różne. Jednak na potrzeby struktury aparatu administracji publicznej należy wskazać na kryteria wynikające z zależności służbowej oraz na to czy osobie dysponującej kompetencjami nadrzędności podporządkowany jest pewny zespół pracowników. Niekiedy dla wyrażenia stanowisk kierowniczych aparat adm. Publ. Posługuje się kryteriami formalnymi, używając w nazwie określenia naczelnik, dyrektor i tp. Jednak i to kryterium może być mylne jeśli pod uwagę weźmiemy np. kierownika kontroli jednoosobowej. źródła prawa- źródłami powszechnie obowiązującego prawa RP są:
konstytucja
ustawy
ratyfikowane umowy międzynarodowe
rozporządzenia
warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń , aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie
ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy m. narodowej- uchwalana przez sejm(2/3 głosów) i 2/3 głosów senatu przy obecności przynajmniej polowy posłów / senatorów.
decentralizacja adm. Publicznej - decentralizacja władzy publicznej to rozproszenie władzy publicznej, to przeniesienie części uprawnień i odpowiedzialności władzy publicznej z organów władzy państwowej na organy władzy samorządowej możliwie najwyższego szczebla. Zgodnie z konstyt. RP ( art.15) ustrój terytorialny RP zapewnia decentralizacje władzy publicznej. Decentralizacja administracji - to proces przekazywania uprawnień ze szczebla centralnego na szczeble niższe, a także sposób organizacji i wykonywanie władztwa administracyjnego państwa, w którym organy działające na niższych szczeblach nie pozostają w stosunku hierarchicznej podrzędności do organów szczebla wyższego.
Aby mówić o decentralizacji muszą być spełnione warunki:
wyposażenie organu niższego rzędu we własne, właściwe kompetencje.
Brak hierarchicznego podporządkowania
Swoboda w określaniu wydatków,
Niezależność w polityce kadrowej, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz