Katalog konstytucyjnych wolności i praw jednostki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Katalog konstytucyjnych wolności i praw jednostki - strona 1 Katalog konstytucyjnych wolności i praw jednostki - strona 2 Katalog konstytucyjnych wolności i praw jednostki - strona 3

Fragment notatki:

KATALOG KONSTYTUCYJNYCH WOLNOŚCI I PRAW JEDNOSTKI Zasada równości oraz zakaz dyskryminacji. Obie znajdują się w zbiorze zasad ogólnych dot. praw i wolności jednostki. Wiodące zasady także prawa międzynarodowego praw człowieka, Zakaz dyskryminacja traktowana jest jako negatywna strona zsady równości praw. Dopełnieniem jest zasada równouprawnienia mężczyzn i kobiet w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Postulat równości: równość praw
równość wobec prawa
równe traktowanie przez władze publiczne
Cechą praw człowieka jest ich sytuacyjność(sytuacyjne rozwarstwienie). Z tego wynika obowiązek dla organów państwa niwelowania istniejących różnic pomiędzy jednostkami, tak,by osiągnąć faktyczny parytet równości. Tym uzasadnione są proceduralne gwarancje dla nieletnich, osób\
niepełnosprawnych. Dyskryminacja: zróżnicowane traktowanie osób znajdujących się się w obiektywnie w takiej samej sytuacji, które to odmiennie traktowanie nie ma swojej racjonalnej podstawy. Jeżeli org. państwowy rożnie traktuje podmioty, które znajdują się w analogicznej sytuacji, ale potrafi to rozsądnie i obiektywnie uzasadnić to nie narusza zakazy dyskryminacji. Tego typu zachowanie może być czasami wyjściem naprzeciw potrzebom płynącym z zasady równości → dyskryminacja pozytywna. np. bardziej liberalne traktowanie kobiet-więźniarek.
Płynący z zakazu dyskryminacji postulat równości praw nie może oznaczać automatycznej identyczności, gdyż postulat ten zawsze musi być realizowany z uwzględnieniem reguły indywidualizacji traktowania podmiotu praw i wolności człowieka.
Do najczęściej wymienianych kryteriów niedozwolonej dyskryminacji należą: płeć, wiek, rasa, kolor skóry, przekonania polityczne. W zakazie dyskryminacji → jakakolwiek dyskryminacja jest niedopuszczalna. Współczesne klauzule anty dyskryminacyjne są otwarte, nie wyliczają enumeratywnie kryteriów. Konstytucyjna klauzula anty dyskryminacyjna. Konst. Z 1952r. Posługiwała się klauzula zamkniętą. Co prawda podano liczne kryteria, to jednak nie poza katalogiem pozostawały przekonania polityczne. W aktualnej klauzuli zrezygnowana w niej z wyliczenia przykładowych kryteriów niedopuszczalnej dyskryminacji. Spore emocje budziła kwesta wprowadzenia kryterium wprowadzenia orientacji seksualnej(wzorem kanadyjskiej Kart praw człowieka, konst. RPA, Kart Praw Podstawowych UE) Ostatecznie „ Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny” Mniejszości narodowe i etniczne . W naszej konst. Wyskrobino ich sytuację. Inne gr. mniejszościowe pozostawiono w zasięgu działanie ogólnej klauzuli równości i zakazu dyskryminacji. Art. 35 „ Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury

(…)

… organu pozasądowego, 24 w dyspozycji organu sądowego) Z gwarancyjnego punktu widzenia zmiana ta nie jest korzystna, a dyktowana jest wyłącznie interesem prakseologicznym.
Reguły karnoprawne:
zasada tzw „legalizmu przestępstw i kar”
nullum crime, nulla poena sine lege anteriori
lex retro non agit
prawo podejrzanego do obrony we wszystkich stadiach postępowania
obrona materialna (własna)
z pomocą obrońcy (formalna)
4. domniemanie niewinności
zasada nie przedawnienia zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości
zasada zawieszenia biegu przedawnienia w stosunku do przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, które to przestępstwa nie mogły być wcześniej ścigane z przyczyn politycznych
3 zasady pojawiły się po raz I na poziomie polskiej ustawy zasadniczej. Jest to spełnienie zgłaszanych już od dawna w polskiej doktrynie postulatów. Ostateczny kształt tej regulacji może rodzić pewne wątpliwości. Pojawiają się one na tle fomuły domniemania niewinności. Art. 42 ust. 3 „Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu” Możliwość obalenia domniemanie jedynie w drodze prawomocnych wyroków. Z polskiego prawa karnego procesowego wynika, że obalenie domniemanie niewinności może nastąpić także na mocy innego prawomocnego orzeczenia sądu np. nakazu karnego, postanowienia o warunkowym umorzeniu postępowania. Brak jest niezbędnej synchronizacji pomiędzy regułą konstytucyjną a art.5 k.p.k. Międzynarodowe prawo praw człowieka także prezentuje bardziej elastyczną formułę → obowiązek ustalenia winy oskarżonej musi nastąpić…
…. Usprawiedliwianiem jest fakt, że Polska wraz z nową kompleksową kodyf. Karną (od września 1998)dołącza do państw znoszących karę śmierci. Zakaz ten można ewentualnie wywodzić z zakazu kar cielesnych.
Zakaz przymusowego poddawania eksperymentom naukowym (Europejska Kone. Bioetczyna z 1997)
Zakaz tortur, okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania bądź karania, w tym zakaz kar cielesnych. (Konwencja ONZ…
… oraz rozwoju własnej kultury” Mniejszości narodowe mają prawo do:
tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych
instytucji służących ochronie tożsamości religijnej
uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej. Uzupełnieniem jest art.27 „W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych wynikających…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz