Kariera zawodowa - omówienie (sem1)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kariera zawodowa - omówienie (sem1) - strona 1 Kariera zawodowa - omówienie (sem1) - strona 2 Kariera zawodowa - omówienie (sem1) - strona 3

Fragment notatki:

Kariera – droga rozwoju zawodowego, którą
człowiek zamierza przejść w swoim Ŝyciu
Uwarunkowania kariery zawodowej
• Osiąganie kolejnych poziomów rozwoju
zawodowego i związanych z nimi korzyściwyŜsza pozycja, bardziej odpowiedzialne stanowisko
większe zarobki
wywieranie większego wpływu na otoczenie
większe uznanie, prestiŜ, większa popularność
dysponowanie unikalną wiedzą ekspercką
kierowanie większym przedsiębiorstwem/zespołem
bardziej elegancka siedziba, ładniejsze biuro
Cel kariery:
osiągnięcie sukcesu zawodowego
• mierniki sukcesu
– społeczne (kulturowe)
– indywidualne (subiektywne)
FAZY śYCIA
dzieciństwo i młodość - wczesna dorosłość – dorosłość – późna dorosłość
19-22
-
praca dająca satysfakcję, sprawiająca przyjemność
praca zgodna z systemem wartości jednostki
stabilność zatrudnienia
moŜliwość pogodzenia Ŝycia zawodowego i osobistego
moŜliwość dalszego rozwoju
autonomia, samodzielność w działaniu
praca dostarczająca wyzwań
Etapy kariery: Poszukiwanie 0-22
Kształtowanie postaw, wartości, aspiracji
Uczenie się kontaktów z innymi
Wypełnianie ról: dziecka, ucznia, studenta
Potrzeby: podstawowe, bezpieczeństwa, z
czasem – wzrost znaczenia potrzeb wyŜszych
• Dokonywanie pierwszych wyborów
• Próby usamodzielnienia się
Poszukiwanie
33-35
Terminowanie Stabilizacja
45
Późna kariera
65
Eme
ETAPY KARIERY
Etapy kariery: Terminowanie 23 -33
• Krystalizacja aspiracji, poszukiwanie mentorów,
zakładanie rodziny, świadomość własnych celów
• Role: rekruta, terminator
• Nabywanie umiejętności przydatnych w
organizacji
• Potrzeby: afiliacji, stabilnych relacji społecznych
• Problemy:
– definiowanie relacji praca-rodzina
– testowanie róŜnych prac,stanowisk,firm
• Krytyczna 30-tka
1
Etapy kariery: Stabilizacja 33-45
Etapy kariery: Późna kariera 45-65
• Osiąganie pozycji w hierarchii społecznej
• Praca dla awansu i polepszenia standardu Ŝycia
• Role: pełnoprawny, kompetentny, wartościowy
pracownik
• Problemy:
• Obrona zdobytych pozycji, utrwalanie
korzystnego otoczenia
• Dalsze awansowanie, płaska ścieŜka lub
obumarłe drzewo
• Wykorzystywanie zdobytych doświadczeń
• Role: doświadczonego pracownika, mentora
• Potrzeby: uznania, niezaleŜności, samorealizacji
– zmniejszenie tempa awansowania
– wyznaczenie docelowych punktów kariery
• Kryzys środka kariery
Etapy kariery: Emerytura 65 - ?
• Zmiana akcentów w Ŝyciu- zmniejszenie się
znaczenia pracy
• MoŜliwość wykonywania innych zajęć
• Dzielnie się doświadczeniami
• Wykorzystywanie zgromadzonych zasobów
Niechęć do „robienia” kariery zawodowej ?
• Najczęstsze źródła zawodowej bierności ludzi:
– robią nie to, co lubią
– nie mają potrzebnych zdolności/umiejętności do
pracy, którą wykonują
– nie widzą związku między pracą a rozwojem
– nie widzą związku między pracą a spełnieniem
Ŝyciowych potrzeb
Decyzje wyznaczające karieręwybór ścieŜki edukacyjnej
wybór szkoły
wybór profilu w liceum
wybór kierunku studiów
wybór uczelni
decyzje dotyczące pracy podczas studiów
wybór pierwszego miejsca pracy
decyzje dotyczące Ŝycia osobistego (rodzinnego)
zmiana pracy
zmiana miejsca zamieszkania
zmiana zawodu
Czynniki wpływające na kształt kariery
• wewnętrzne – indywidualne cechy jednostki

osobowościowe orientacje dotyczące kariery
postrzeganie samego siebie
zainteresowania
zdolności
temperament
system wartości
stan zdrowia
orie

(…)

… przez osoby o jasno sprecyzowanych
aspiracjach zawodowych i wysokich kwalifikacjach
3
Kariera spiralna
• Kierunki przemieszczeń zaleŜne od aktualnych
pasji i nowych kwalifikacji
• Tempo awansów zmienne
• Intencjonalność przemieszczeń – bardzo wysoka
Typ kariery odpowiedni dla jednostek kreatywnych,
podnoszących swoje kwalifikacje
Koncepcja „kotwic kariery” E.Scheina
• „kotwica” - stosunkowo trwałe ukierunkowanie
Ŝycia zawodowego
• „kotwicę kariery” stanowią :
– zdolności
– potrzeby i motywacje
– postawy i wartości
• kotwice wpływają na to, czego oczekuje i
pragnie on od Ŝycia zawodowego
Jednostka
ukierunkowana techniczno-funkcjonalnie
• jest zainteresowana karierą specjalisty
• dokonuje wyboru kariery na podstawie analizy
treści pracy i samooceny swoich kwalifikacji
• unika stanowisk kierowniczych
• ceni…
… typów RBASPK
– KSA = sekretarki, bibliotekarze
– SBA = wykładowcy akademiccy, pielęgniarki
– RBP = inŜynierowie, mechanicy, maszyniści
Być aktywnym – stymulować rozwój kariery
• Wiedzieć co się chce robić
• Umieć to robić
• Zapewnić sposobność robienia tego, co się chce
i umie
• Wykorzystywać pojawiające się moŜliwości
Rozwijać swoje kompetencje
• Związane z postrzeganiem i rozumieniem kariery
– ocena…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz