Językoznawstwo pragmatyczne 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2457
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Językoznawstwo pragmatyczne 1 - strona 1 Językoznawstwo pragmatyczne 1 - strona 2 Językoznawstwo pragmatyczne 1 - strona 3

Fragment notatki:

Językoznawstwo pragmatyczne
Językoznawstwo
pragmatyczne
1. Definicja i zakres językoznawstwa
pragmatycznego. Kwestie sporne.
2. Austinowska teoria aktów mowy
(peformatywy i konstatacje a teoria
illokucji).
Akty mowy w ujęciu Searle'a (siła
illokucyjna i jej wykładniki).
Językoznawstwo pragmatyczne
Językoznawstwo pragmatyczne
3. Problemy znaczenia i rozumienia
wypowiedzi.
• Implikatury konwersacyjne.
• Problem presupozycji jako
składników znaczenia wyra eń i jako
elementów pragmatycznych.
• Teoria relewancji Speibera i Wilson.
Kwestie inferencji w rozumieniu
wypowiedzeń.
4. Teoria argumentacji Ducrota. Rola topoi w
komunikacji językowej.
5. Grzeczność językowa.
Teoria godności (face). a inne teorie
grzeczności.
Honoryfikatywność: formy adresatywne,
wybór stylu
Językoznawstwo pragmatyczne
Językoznawstwo pragmatyczne
6. Struktura informacyjna wypowiedzi i
języka.
Podstawowe pojęcia.
Rozbie ności definicyjne i
terminologiczne.
Wykładniki struktury tematycznorematycznej.
Podziały tematyczno-rematyczne i
neutralizacje.
• 7. Problemy perswazji i manipulacji
językowej.
• 8. Język jako narzędzie autoprezentacji.
1
Pojęcie pragmatyki
Pojęcie pragmatyki
• Brytyjska szkoła filozofii analitycznej
– Filozofia jako analiza języka (Ayer, Language,
Truth and Logic)
Syntaktyka – semantyka – pragmatyka (Ch.
Morris)
• stosunki syntaktyczne – między wyra eniami
• stosunki semantyczne – między wyra eniami a
tym, do czego się odnoszą
• stosunki pragmatyczne – między wyra eniami a
uczestnikami aktu komunikacji (por. funkcje języka
Jakobsona).
Pojęcie pragmatyki
Pojęcie pragmatyki
Problem: zakres pragmatyki wobec zakresu
semantyki:
o semantyka logiczna a semantyka
lingwistyczna
o wyra enia informujące o nadawcy lub
odbiorcy, np. rodzaj gramatyczny, status
społeczny itd.
o wyra enia konwencjonalne
Próby rozwiązania:
o pragmatyczne jest to, co wynika z sytuacji
u ycia,
o semantyczne jest to, co jest od niej
niezale ne
o test „anonimu”
o kwestia wspólnej wiedzy nadawcy i
odbiorcy.
Pojęcie pragmatyki
Pojęcie pragmatyki
Operacyjna (pragmatyczna) definicja
znaczenia:
Znać znaczenie danego wyra enia to
umieć go właściwie u yć.
Rola pragmatyki w posługiwaniu się
językiem obcym
• Badanie rzeczywistego języka
• Znaczenie kodowe (konwencjonalne) i
niekonwencjonalne
• Znaczenie a interpretacja:
– Jak to jest mo liwe, e to co mówimy i to co chcemy
powiedzieć, nie jest dokładnie tym samym?
– Jak jest mo liwe, e mimo to się rozumiemy?
– Jaka część tego, co rozumiemy, zale y od znaczenia
u ytych wyra eń, a jak od czegoś innego i od czego?
2
Pojęcie pragmatyki
Podstawowe elementy:
• nadawca
• adresat (a nie odbiorca)
• wypowiedzenie (a nie zdanie)
• sytuacja komunikacyjna (kontekst językowy i
pozajęzykowy)
• „wspólna wiedza” [?]
• intencje nadawcy
• relacja społeczna między nadawcą i adresatem
Pojęcie pragmatyki
„Wspólna wiedza” a hipoteza
wspólnego otoczenia kognitywnego:
Komunikacja oparta jest na hipotezach:
• „Wiedza” nadawcy zawiera hipotezy na temat ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz