Język angielski, Unit 1+ transkrypcja

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Język angielski, Unit 1+ transkrypcja - strona 1

Fragment notatki:

6 - 9 job-/dzэb/ - praca
responsibility-/rs,pэnsa′blty/ - odpowiedzialność objective-/əb`dzektıv/ - cel
acquaint-/ə′kwent/ - zapoznawać, zaznajamiać
business-/′bznəs/ - biznes, sprawa
tasks -/ta:sks/- zadania
introduce -/ntrə′dju:s/- przedstawiać, zaznajamiać
contact - kontakt, znajomości
exchange -/ks′tƒendz/- wymiana, zamiana
discuss-/ds′k∆s/ - dyskutować, omawiać
management-/mendzmənt/ - zarządzanie
achieve- /ə′tƒı:v/ - osiągać, dokonywać
describe -/dıs′kraıb/- opisywać
chain-/tƒen/ - łańcuch, ciąg, szereg command-/kəma:nd/ - zadanie, polecenie, rozkaz
presentation-/,prezn′teƒn / - prezentacja, przedstawienie
member-/membər/ - członek, element
similar -/′smələ(r)/- rzecz podobna
president -/prezdənt/- prezes, dyrektor
responsible-/r′spαnsəbl/ - odpowiadać
performance-/pə′fэ:məns/ - osiągnięcia, czyny
base -/bes/- baza, punkt bazowy
shareholder-/′ƒeə,houldə/ - akcjonariusz, udziałowiec share - akcja
service-/′se:vise/ - usługa, urząd, serwis
solve -/sэlv/- rozwiązywać, rozstrzygać
charge-/tƒa:dz/- obowiązek, odpowiedzialność, opieka
weld-/weld/ - spawać, zgrzewać, połączyć
departament-/dpa:tmənt//division-/d′vizn/ - dział, wydział, ministerstwo
chart-/ tƒa:t/ - wykres, tabela, diagram
below -/b′ləω/- poniżej, na dole
whether-/′weðə(r)/ - czy?
intent-/n′tent/ - zamiar, cel
customer -/′kΔstəmə(r)/- klient, nabywca
competitor-/kəm′pettə(r)/ - konkurent, współzawodnik
location-/ləω′keƒn/ - lokacja, położenie
attend -/ətend/- uczęszczać, brać udział
negotiate -/n′gəωƒieit/- negocjacja
figure -/′fgə/- postać, wykres, cyfra, liczba
socialize -/souƒəlaz/- udzielać się towarzysko, utrzymywać kontakty
process-/'prəωses/ - proces, rozwój, przetwarzać
gain -/gen/- zyskać, uzyskać, pozyskać
act -/ækt/- czyn, akt, działać
honorary-/′onərər/ - honorowy
spokesperson-/spouks′pə:sn/ - rzecznik
association -/ə,səωsi′eƒn/- stowarzyszenie, związek, towarzystwo
company -/′kΔmpən/- firma, przedsiębiorstwo
direct-/da′rekt/ - kierować, zarządzać, dowodzić
advisory -/əd′vazər/- doradczy
board -/bo:d/- komisja
operating -/′opəret/- operowanie, działanie
lead-/l:d/ - prowadzić, kierować, prowadzenie
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz