Jednostki osadnicze- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2100
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jednostki osadnicze- opracowanie - strona 1 Jednostki osadnicze- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Jednostki osadnicze, struktura osadnictwa w Polsce.
Jedn. osadnicza - skupienie budynków mieszkalnych stanowiące wraz z powiązanymi z nimi
urządzeniami produkcyjnymi i usługowymi wyodrębnione środowisko życia ludności.
System osadniczy zb powiązanych ze sobą funkcjonalnie jedn osad.
Kryterium funkcjonalne :-pierwotne, -wtórne,
-tercjalne.
Wg stopnia złożoności: -elementarne, -proste, - złożone, -wielokrotnie złożone.
Osadnictwo - całokształt form przestrzennego zagospodarowania kraju powstały w wyniku
procesu osiedlania się ludności na tym terenie.
Jednostka osadnicza - skupienie zabudowy mieszkaniowej stanowiące wyodrębnione
środowisko życia ludności ( za zwyczaj wraz z powiązanymi z nią urządzeniami
produkcyjnymi i usługowymi). Jednostka osadnicza jest składową częścią sieci osadniczej.
Sieć osadnicza - to ogół jednostek osadniczych w konkretnych warunkach rozmieszczenia i
wzajemnego powiązania na określonym terenie.
Miejscowiści tworzą układy osadnicze. Funkcją danej miejscowości (jednostki) nazywamy
każdą działalność społeczną, gospodarczą istniejącą w tej miejscowości. Istotne są te z nich,
które stanowią podstawę egzystencji i rozwoju jednostki, decydując o jej charakterze
społecznym, gospodarczym, administracyjnym i urbanistycznym.
Struktura funkcjonowania jednostek osadniczych - określa rodzaj (np. przemysł), liczbę i
wielkość funkcji oraz występujące między nimi relacje wyrażone np. procentowym udziałem
każdej funkcji w ogólnej liczbie.
System osadnictwa ma dwie cechy : 1. Policentryczny.
2. Węzły leżą na liniach infrastruktury.
Wyróżniamy podsystemy : 1. Ośrodki lokalne. 2. Ośrodki regionalne. 3. Wielkie zespoły
miejskie (aglomeracje).
Typologia osadnictwa (os. miejskie, wiejskie)
1. Formalno-fizjonomiczna. 2. Genetyczny-historyczna. 3. Społeczno-gospodarcza.
Ad 1. + wielkościowa np. według liczby mieszk.,
+ wg. stopnia koncentracji zabudowy (zabudowa skupiona, rozproszona), + wg. kształtu
zabudowy : wieś, placówka osiowa, bezładna, + wg. kształtów rozłogów w układzie pól
(blokowy, pasmowy), + inne nie sprecyzowane.
Ad 2. + wg. okresu powstania : wieś młoda, stara, + wg. sposobu powstania (projektowana,
samo-rzutnie),. + wg. stosunków własnościowych (koś-cielna, królewska, szlachecka), + wg.
norm prawnych (na prawie polskim, niemieckim), + inne.
Ad 3. + funkcjonalna (rolnicza, mieszkaniowa, robotnicza), + hierarchiczno-funkcjonalne (I
rząd, II rząd, itd.), + wg. struktury władania (indywidualne, spółdzielcze), + inne
niesprecyzowane.
Wieś - teren poza miastem, jednostka podziału.
Miejscowość - każdy zbiór budynków mieszkalnych i niemieszkalnych charakteryzujących
się tym że posiada nazwę (jest ich ok. 100 tys.). W tej sytuacji średnia wielkość wsi wynosi
450 ha. Sołectw w Polsce jest ok. 39 tys.
Miasto - osadnictwo miejskie, blisko 50% miejscowości ma 200 tyś mieszkańców. W skali
kraju pow. miast wynosi 6.3%.
W 1990 - 830 miast, przed I wojną 1120, przed II wojną 780, w 1950 - ok. 700.
Na wsi
mieszka 15mln ludzi, tempo urbanizacji ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz