Jednostka jako istota społeczna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Jednostka jako istota społeczna-opracowanie - strona 1  Jednostka jako istota społeczna-opracowanie - strona 2  Jednostka jako istota społeczna-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Jednostka jako istota społeczna
Jednostka w społecznym otoczeniu. Człowiek w perspektywie socjobiologii. Socjalizacja. Wpływ kręgów społecznych na socjalizację jednostki. Pojęcie osoby w antropologii i socjologii. Osobowość społeczna. Kulturowe uwarunkowania a typy osobowości.
B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii
SOCJALIZACJA → złożony wielostronny proces uczenia się, który sprawia, że człowiek z istoty biologicznej staje się istotą społeczną (przynależną do określonego społeczeństwa i kultury)
rola socjalizacji w procesie kształtowania osobowości człowieka - upodabnianie ich do innych w otoczeniu
Wpływ na jednostkę wywierają:
instytucje - rodzina, szkoła, kościół, inne
grupy rówieśnicze, przyjaciele
organizacje, miejsca, otoczenie
Na drodze socjalizacji uczymy się:
podstaw interakcji społecznych - systemy znaczeń, znaki (język, symbole) i posługiwanie się nimi
normy i wzory zachowań np. zaspokajanie potrzeb biologicznych, reakcje emocjonalne, zachowanie i rozpoznawanie różnych sytuacji, wartości
wartości
umiejętność posługiwania się przedmiotami
kształtowanie własnej osobowości i określanie własnej tożsamości
Trzy mechanizmy socjalizacji:
wzmacnianie - wynagradzanie i karanie
naśladowanie - podejmowanie wzorców
przekaz symboliczny - pouczenia słowne otoczenia oraz teksty pisane
Rodzaje socjalizacji:
SOCJALIZACJA PIERWOTNA (socjalizacja początkowa):
w okresie dzieciństwa, jednostka staje się członkiem społeczeństwa
wzory zachowań i podstawowe role społeczne
kształtowanie osobowości podstawowej
uczucia, więź emocjonalna z rodzicami
przejmowanie sposobu widzenia, wartości, postaw i wzorów zachowania od rodziców
pod koniec pojawia się „uogólniony inny”; odkrycie ogólnospołecznych reguł - internalizacja
SOCJALIZACJA WTÓRNA:
wprowadzenie człowieka w elementy życia społecznego
szkoła, nauka
człowiek dokonuje wyborów
nie wymaga więzi emocjonalnej
czasem naśladowanie mechanizmów socjalizacji pierwotnej
kształtuje się osobowość modalna
INTERNALIZACJA → najważniejszy aspekt socjalizacji, proces uwewnętrznienia przez jednostkę elementów rzeczywistości społecznej (wartości, normy, role, sposoby zachowania się oraz interpretacji świata) właściwych rodzinie, grupom społecznym, społeczeństwu, którego jest członkiem; zinternalizowane treści uznaje ona za swoje własne, obiektywne i obowiązujące


(…)

… ich naruszenia
UOGÓLNIONY INNY → to termin używany w socjologii i psychologii społecznej, określający ogólne reguły społeczne, normy i wartości, które jednostka społeczna zaczyna dostrzegać w procesie socjalizacji wtórnej i pojmować, że reguły, według których działa, nie są regułami tylko jej znaczących innych, czyli bliskich osób, z którymi się utożsamia, ale są one ogólnie przyjęte w społeczeństwie.
ZNACZĄCY INNY → osoba znacząca - osoba, która w procesie socjalizacji odgrywa istotna rolę przy kształtowaniu się osobowości jednostki społecznej, w socjalizacji pierwotnej są to rodzice lub rzadziej opiekunowie, w socjalizacji wtórnej mogą to być inne osoby wywierające znaczny wpływ na system wartości lub wzorce zachowań jednostki - nauczyciele, księża, zwierzchnicy w pracy zawodowej, małżonkowie - zależnie…
… wartości dostosowawczej (inclusive fitness)
Trzy tezy Hamiltona:
jednostką doboru naturalnego u wszystkich gatunków społecznych nie jest jednostka, grupa, populacja ani gatunek, lecz gen
R. Dawkins „Samolubny gen” - rozpatrywanie człowieka tak jak inne gatunki; wehikuły genów; przekazanie w przyszłość genów; jesteśmy maszynami genetycznymi
przekazanie jak największej ilości swoich kopii w przyszłość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz