Ja odzwierciedlone - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ja odzwierciedlone - opracowanie - strona 1 Ja odzwierciedlone - opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Ja odzwierciedlone Charles Horton Cooley (1902) i George Herbert Mead (1934), dwaj wcze ś ni i wp ł ywowi teoretycy w psychologii spo ł ecznej, rozwa ż ali gruntownie kwesti ę kluczowego znaczenia innych ludzi w tworzeniu przez nas swojego poj ę cia Ja. Cooley (1902) pos ł u ż y ł si ę terminem Ja odzwierciedlone dla podkre ś lenia stopnia, w jakim zdefiniowanie naszego Ja zale ż y od informacji zwrotnej i opinii uzyskiwanych od innych ludzi. Mead (1934) rozwin ął t ę ide ę twierdz ą c, ż e zdolno ść przyjmowania perspektywy innych osób ma decyduj ą ce znaczenie dla rozwoju poczucia Ja. Przyjmowanie ocen innych oznacza zrozumienie tego, ż e mog ą oni spostrzega ć rzeczywisto ść inaczej ni ż ty i ż e ich spostrzeganie ciebie jest ró ż ne od twojego. Ja odzwierciedlone jest konstruowane w miar ę , jak z biegiem czasu przejmujemy opinie innych ludzi o nas (Mead, 1934). Ja odzwierciedlone : spostrzeganie siebie oczami innych ludzi i w łą czanie ich opinii do w ł asnego poj ę cia Ja Co by by ł o, gdyby perspektywa innych by ł a dla nas niedost ę pna? Rzecz dziwna — je ś li nie mogliby ś my widzie ć siebie oczami innych ludzi, nasz obraz siebie by ł by nieostry, poniewa ż zabrak ł oby nam spo ł ecznego zwierciad ł a, w którym mogliby ś my si ę przejrze ć . Czy pami ę tasz test lustra i pomalowanej twarzy, który przedstawili ś my wcze ś niej, a prowadz ą cy do odpowiedzi na pytanie, czy zwierz ę ta i ma ł e dzieci maj ą poj ę cie Ja? Przypominasz sobie, ż e dzieci w wieku od dziewi ę ciu do dwunastu miesi ę cy nie reaguj ą na swój czerwony nos, gdy si ę widz ą w lustrze, a czyni ą to dzieci dwuletnie. M ł odsze nie rozumiej ą , ż e jest to obraz ich samych. Dlaczego? Jedn ą z przyczyn jest to, ż e maj ą znacznie mniejsze do ś wiadczenie zwi ą zane z interakcj ą spo ł eczn ą ni ż dzieci dwuletnie. Eksperymenty z ma ł pami cz ł ekokszta ł tnymi pokaza ł y, ż e kontakty spo ł eczne s ą rzeczywi ś cie kluczowe dla rozwoju poj ę cia Ja. Na przyk ł ad Gordon Gallup (1977) porównywa ł zachowanie szympansów hodowanych w normalnych grupach rodzinnych z zachowaniem szympansów hodowanych pojedynczo, w ca ł kowitej izolacji spo ł ecznej. Jedne i drugie by ł y malowane czerwonym barwnikiem, tak jak to opisali ś my wcze ś niej, i umieszczane pojedynczo w pokoju bez lustra. Notowano, jak cz ę sto dotykaj ą zabarwionego, ale nie widzianego przez siebie ł uku brwiowego b ą d ź ucha jako wyniki pretestu. Nast ę pnie przynoszono do pokoju lustro. Teraz szympansy mog

(…)

… jest to, że mają znacznie mniejsze doświadczenie
związane z interakcją społeczną niż dzieci dwuletnie.
Eksperymenty z małpami człekokształtnymi pokazały, że kontakty społeczne są
rzeczywiście kluczowe dla rozwoju pojęcia Ja. Na przykład Gordon Gallup (1977) porównywał
zachowanie szympansów hodowanych w normalnych grupach rodzinnych z zachowaniem
szympansów hodowanych pojedynczo, w całkowitej izolacji społecznej. Jedne i drugie były
malowane czerwonym barwnikiem, tak jak to opisaliśmy wcześniej, i umieszczane pojedynczo
w pokoju bez lustra. Notowano, jak często dotykają zabarwionego, ale nie widzianego przez
siebie łuku brwiowego bądź ucha jako wyniki pretestu. Następnie przynoszono do pokoju lustro. Teraz szympansy mogły
zobaczyć siebie i swoją nową „kosmetykę". Szympansy z doświadczeniami społecznymi
przejawiały zachowanie typowe dla małp człekokształtnych (i ludzi) — natychmiast
wykorzystywały obraz w lustrze do zbadania czerwonych miejsc na swoich głowach. Natomiast
małpy, które były hodowane w izolacji społecznej, w ogóle nie reagowały na swoje odbicie —
ich zachowanie świadczyło o tym, że szympansa w lustrze nie uznawały za siebie . U naczelnych, tak jak u człowieka, interakcja społeczna ma kluczowe znaczenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz