Izby gospodarcze - omówienie (II sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Izby gospodarcze - omówienie (II sem) - strona 1 Izby gospodarcze - omówienie (II sem) - strona 2

Fragment notatki:

IZBY GOSPODARCZE
Izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej, w szczególności wobec organów podstawowych. Izy te powinny kształtować i upowszechniać zasady etyki w działalności gosp., a głównie opracowywać i doskonalić normy rzetelnego postępowania w obrocie gosp.
KC stanowi, ze należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gosp., określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności.
Art. 3 ust.o izbach gosp. -w obrocie gosp. „należytą staranność” wiązać należy ściśle z norami moralnymi (nakaz sumiennego, rzetelnego i uczciwego postępowania każdego przedsiębiorcy). To wpływa na pewność i bezp. obrotu gosp., na zaufanie wzajemne występujących w nim podmiotów, na jakość wykonywanych i świadczonych dóbr i usług. Obrót gosp. ma się kierować zasadami i regułami, ale też normami moralnymi.
Szczegółowe zadania i uprawnienia izb gosp.określa statut izby i ustawa o izbach gosp. Zgodnie z ust .izby gosp. powinny przyczyniać się do tworzenia warunków rozwoju życia gosp.oraz wspierać inicjatywy gosp.członków, popierać rozwój kształcenia zawodowego, wspierać naukę zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenie zawodowe pracowników, uczestniczyć w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej i usługowej, organizować i stwarzać warunki do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego oraz pojednawczego i uczestniczyć w postępowaniu sądowym w zw.z dział.gosp. jej członków, wydawać opinie o istniejących zwyczajach dot.działalności gosp., informować o funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz wyrażać opinie o stanie rozwoju gosp.na obszarze działania izby. RM w drodze rozporządzenia może powierzać izbie gosp. wykonywanie niektórych zadań zastrzeżonych w przepisach prawa dla adm.państwowej. Właściwe organy adm.państw. powinny udzielać izbie informacji niezbędnych do wykonywania ich zadań statutowych. Izba gosp.jest uprawniona do wyrażania opinii odnośnie do projektów rozwiązań funkcjonowania gospodarki oraz może uczestniczyć w przygotowaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie. Może ona także dokonywać ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów dot.dział.gosp.
Izba gospodarcza może być utworzona, jeśli taką inicjatywę podejmie co najmniej 50 założycieli tj.podmiotów prowadzących dział.gosp.na obszarze działania tworzonej izby, obejmujących obszar województwa. Gdy teryt.zakres działania izby ma przekraczać obszar województwa, liczba założycieli powinna wynosić co najmniej 1000.
Utworzenie izby ggospodarczej wymaga spełnienia wielu czynności. Do podstawowych należy uchwalenie

(…)

…: izby gosp.banków, domów maklerskich itp. Do rozstrzygania sporów z zagranica KIG powołała Sąd Polubowny.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz