Istota kapitału własnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota kapitału własnego - strona 1 Istota kapitału własnego - strona 2 Istota kapitału własnego - strona 3

Fragment notatki:


Istota kapitału własnego
1. Wstęp.
Kapitały własne odgrywają istotną rolę w finansowaniu bieżącej i przyszłej działalności każdego przedsiębiorstwa. Wypracowany zysk netto zwiększa wartość (kwotę) kapitału własnego, a zaistniała strata - obniża ich wysokość. Wysokość kapitału własnego powinna być dostosowana do charakteru przedsiębiorstwa, jego wielkości i przyjętej strategii rozwoju. W przypadku wybrania przez przedsiębiorstwo wariantu finansowania swojego rozwoju z kredytów lub pożyczek, to zapotrzebowanie na kapitał własny będzie wprawdzie mniejsze lecz pociągnie za sobą konieczność poniesienia dodatkowych nakładów z tytułu obsługi kredytu lub pożyczek oraz podjęcia różnych działań dla utrzymania płynności finansowej.
Warto pamiętać, że to właśnie kapitały własne jednostki są przedmiotem szczególnego zainteresowania właścicieli jednostki - obecnych i potencjalnych, zmiany tego kapitału oznaczają bowiem jednocześnie zmiany udziału właścicieli w majątku jednostki. Kapitały własne stanowią zasadniczy przedmiot regulacji KSH zawartych w działach charakteryzujących poszczególne rodzaje spółek. UoR poświęca im jeden obszerny artykuł 36, który określa on problem wykazywania w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym kapitału (funduszu) własnego wszystkich jednostek objętych ustawą.
2. Pojęcie kapitału własnego. Kapitał ( fundusz) własny oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania składają się na pasywa bilansu. Pojęcie kapitału własnego jest definiowane przez Ustawę o Rachunkowości (art. 3 pkt 29) tylko w sposób pośredni jako pomniejszenie aktywów jednostki o zobowiązania (aktywa netto). Art.36 ust.1 wymaga ujęcia i wykazania w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym kapitału własnego z podziałem na jego rodzaje i według zasad określonych przepi­sami prawa, postanowieniami statutu lub umowy o utworzeniu jednostki. Dla spółek handlowych w postaci spółek kapitałowych (spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) i spółek osobowych (spółki: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) podstawą prawną jest ustawa z dnia 15 września 2000r.

(…)

…. Zasady tworzenia i funkcjonowania spółki akcyjnej regulują art. 301 - 490 Kodeksu spółek handlowych. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej powinien wynosić co najmniej 500 000 zł (dotychczas była to kwota 100.000 zł). Dzieli się on na akcje o równej wartości nominalnej, nie niższej niż l zloty. Podstawowe informacje o kapitale zakładowym zawarte są w statucie spółki. Są to przede wszystkim:
wysokość…
… , osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałej po pokryciu kosztów emisji akcji.
PODWYŻSZENIE I OBNIŻENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO.
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej wymaga zmiany statutu. Mówi o tym art. 432 K.s.h. Może ono nastąpić ze środków spółki. Walne zgromadzenie przeznacza na ten cel kapitał zapasowy powstały głównie z nadwyżki netto ceny emisyjnej akcji…
… zakładowego, jak instytucji kapitału docelowego czy warunkowego podwyższania kapitału zakładowego, będącego szeregiem czynności prawnych następujących po sobie, a nie jednorazową czynnością podwyższenia kapitału zakładowego. Takie niedostatki przepisów ustawowych należy eliminować poprzez umieszczenie przez biegłego rewidenta odpo­wiedniej informacji w opinii z badania sprawozdania finansowego, gdy będzie chodziło o istotne kwoty, i (lub) w informacji dodatkowej i raporcie biegłego rewidenta - w pozostałych sytuacjach.
Akcje podlegające umorzeniu.
Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość umorzenia akcji, o ile statut tak stanowi. Umorzenie akcji polega na unicestwieniu praw udziałowych oraz obowiązków związanych z akcją . W oparciu o KSH wyodrębniamy następujące rodzaje umorzenia akcji:
dobrowolne…
… zabezpieczają majątkowy interes akcjonariuszy usuwanych w tym trybie ze spółki, co wyraża się głównie w konieczności wyceny akcji przez biegłego rewiden­ta powołanego uchwalą walnego zgromadzenia lub wyznaczonego przez sąd rejestrowy.
Akcjonariusze, których akcje podlegają wykupowi otrzymują przychód, którym jest cena ustalona przez biegłego rewidenta.
Wydatki na nabycie akcji, ponoszone przez akcjonariuszy…
…, jest zobowiązany do zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie lub odszkodowania, jeśli statut spółki nie stanowi inaczej. Spółka może wydawać imienne akcje uprzywilejowane pod względem prawa głosu (nie dotyczy to prawo spółek publicznych) oraz prawa do dywi­dendy lub podziału majątku w przypadku likwidacji spółki. Akcje uprzywi­lejowane w zakresie dywidendy nie mogą przyznawać uprawnionemu dywi­dendy…
… za zobo­wiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej. Umowa spółki powinna zawierać między innymi informacje o wkładach wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość. Kapitał podstawowy spółki komandytowej jest sumą wielkości wkładów wniesionych…
…. Jeżeli komplementariuszem jest spółka z o.o. lub spółka akcyjna, zaś komandytariuszem jest wspólnik tej spółki, wkładu komandyta­riusza nie mogą stanowić jego udziały (akcje) w tej spółce.
Komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zysk przypadający komandytariuszowi za dany rok obrotowy jest przeznaczony w pierwszej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz