Inżynieria materiałowa - przykładowe zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inżynieria materiałowa - przykładowe zadania - strona 1 Inżynieria materiałowa - przykładowe zadania - strona 2

Fragment notatki:


Przykładowe zadania do egzaminu pisemnego (I część) Inżynieria materiałowa WMN, II semestr 1. Oblicz wypadkowe natężenie pola elektrycznego  E  oraz potencjał elektryczny V w danym punkcie  pochodzące od ładunków, znajdujących się w narożnika np. trójkąta lub kwadratu.  2. Na linii prostej znajdują się dwa ładunki w odległości  d . W którym miejscu należy wstawić dodatko- wy ładunek, aby wypadkowa siła na niego działająca była zerowa ? 3.  Dipol elektryczny. Oblicz zależność pola elektrycznego E(r) oraz potencjału V(r) od odległość r li- czonej wzdłuż symetralnej odcinka łączącego ładunki o przeciwnych znakach + q  i – q . 4. Wyprowadź wzór na energię  U  dipola elektrycznego umieszczonego w jednorodnym polu elektrycz- nym pod różnym kątem w stosunku do lini  pola. 5.  Opisz ruch elektronu wpadającego do pola elektrycznego (np. między okładki kondensatora). 6. Oblicz zależność pola elektrycznego E(r) wokół nieskończonego przewodnika naładowanego stałą  gęstością ładunkową ρ (skorzystaj z prawa Gaussa). 7. Jak zmienia się natężenie E(r) oraz potencjał V(r) z zależności od odległości od środka kuli nałado- wanej równomiernie ładunkiem Q ? 8. Wyprowadzić wzór na pojemność kondensatora płaskiego (znana jest powierzchnia okładek  S  oraz  odległości pomiędzy nimi  d ). 9. Porównaj pojemność tego samego kondensatora zanurzonego do połowy z elektrolicie o przenikal- ności ε, (1) prostopadle do okładek 2) równolegle do okładek. 10. Policz pojemność zastępczą układu kondensatorów. 11. Wyprowadzić wzory na opór zastępczy układu oporników połączonych 1) szeregowo oraz 2) równo- legle. 12. Korzystając z praw Kirchoffa znajdź prądy lub spadki napięć na opornikach w prostym obwodzie  elektrycznym (obwód zawiera oporniki i źródła napięcia).  13. Rozwiąż obwód RC (przypadek rozładowania kondensatora). Podaj wykresy i(t) oraz u(t) na oporni- ku oraz kondensatorze. 14. Wyprowadź wzór na energię  U  dipola magnetycznego (ramka z prądem) umieszczonego w jedno- rodnym polu magnetycznym. 15. Ładunek  q  krąży w polu magnetycznym B ze stałą prędkością v. Wyprowadź wzór na częstość cy- klotronową oraz podaj stosunek q/m. 16. Policz siłę oddziaływania (na jednostkę długości) pomiędzy równoległymi przewodnikami, w których  prądy płyną zgodnie lub przeciwnie. 17. Na podstawie prawa Ampere’a wyznacz indukcję B wewnątrz solenoidu o podanej liczbie zwojów na  jednostkę długości. 18. Policz zależność indukcji pola magnetycznego wzdłuż osi kołowego przewodnika o promieniu 

(…)

… o promieniu r, w
którym płynie prąd o natężeniu i. Skorzystaj z prawa Biota-Savarta.
19. Oblicz SEM generowaną w obwodzie zamkniętym, który wsuwany jest ze stałą prędkością v do prostopadle do pola magnetycznego B.
20. Rozwiąż obwód RL (przypadek rozładowania cewki). Podaj wykresy i(t) oraz u(t) na oporniku oraz
cewce.
21. Wyprowadź wzór na gęstość energii pola magnetycznego na podstawie analizy energii…
… zasilania.
25. Pokazać, że tzw. prąd przesunięcia (w kondensatorze) jest równy zwykłemu prądowi przepływającemu przez okładki kondensatora.
26. W równaniach Maxwella przejść od postaci całkowej do różniczkowej (skorzystać z twierdzenia
Ostrogradzkiego-Gaussa i Stokesa).
27. Z równań Maxwella dojść do równania fali EM. Pokazać, że prędkość tej fali w próżni wynosi c=ω/k
(ω - częstość, k - wektor falowy).
28…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz