Inwestycje - pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 2534
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inwestycje - pytania i odpowiedzi  - strona 1 Inwestycje - pytania i odpowiedzi  - strona 2 Inwestycje - pytania i odpowiedzi  - strona 3

Fragment notatki:

Dziworska. Notatka składa się z 6 stron.
Ryzyko związane z budową centrum handlowego w Gdańsku.
Ryzyka towarzyszące budowie piekarni w Gdańsku.
Ryzyka związane z budową hotelu w Sopocie.
Ryzyka inwestycyjne w budowie biurowca w Gdańsku.
Przyczyny dezinwestycji.
Kryteria efektywności w zarządzaniu inwestycjami.
Wartość firmy przy podejmowaniu inwestycji niematerialnych.
Rola marki w inwestycjach niematerialnych.
Teza o inwestycjach.
Funkcje rynku kapitałowego w gospodarce.
Rola giełdy papierów wartościowych w gospodarce.
Zasada zarządzania inwestycjami.
Wady i zalety inwestowania w papiery wartościowe.
Dlaczego firmy inwestują.
Inwestycje w akcje i obligacje - wady i zalety.
Stopa dyskontowa projektu.
Funkcje papierów wartościowych.
Determinanty inwestowania na rynku finansowym.
Wymień i opisz czynniki ryzyka (mikro- , makro-, mezo- ekonomiczne)
Ad. 1.2.3.4.
a) ryzyko sukcesu - nie jesteśmy w stanie sprostać popytowi (niebezpieczeństwo osi ągnięcia efektywności niezgodnej z ałożeniami projektowymi) b) ryzyko wielkości sukcesu - kiedy nakłady są większe niż dochody, inwestycja nieefektywna c) ryzyko czasu sukcesu - kiedy przychody przewyższają nakłady, lecz ich rozłożenie w czasie jest niezgodne z przyjętym projektem d) ryzyko płynności - jest bezpośrednio związane z ryzykiem sukcesu, niebezpieczeństwo braku lub opóźnienia wpływów z inwestycji e) ryzyko wielkości płynności - zagrożenie płynności finansowej w związku z nieterminowością i ograniczeniem wpływów z inwestycji f) ryzyko czasu płynności - kiedy uzyskanie założonych wpływów jest jedynie możliwe przez wydłużenie eksploatacji obiektu Ad. 5.
nie spełnianie celów i wyników korporacji, znaczne potrzeby kapitałowe przedsiębiorstwa, które poszukuje płynnych środków np. na pokrycie strat podstawowego biznesu, wysokie zadłużenie, którego pokrycie wymusza sprzedaż części majątku, powód często występujący po uprzednim przejęciu za pomocą dźwigni finansowej
Ad.6.
Cele: -dążenie do pomnażania zysku -wzrost obrotów - rozwój firmy - pewność działania

(…)

… przedsiębiorstwa określają kryteria którym podporządkowane są jego decyzje gospodarcze w tym również decyzje inwestycyjne Kryteria mierzalne( podstawa rachunku inwestycji) -Zysk -Rentowność -Czas zwrotu -Wartość bieżąca netto -Wewnętrzna stopa procentowa Kryteria niemierzalne ( ich rola rośnie) -Gospodarcze - gwarancje, serwis -Techniczne - stopień doskonałości, gwarantowane rezerwy mocy produkcyjnej -Socjalne…
… przedsiębiorstw);  -zróżnicowanie form oszczędzania (dywersyfikacja kapitału, dywersyfikacja ryzyka);  -barometr gospodarki (giełda jest taka jak gospodarka).  -organizuje i nadzoruje rynek  -dzięki niej rynek jest bardziej uregulowany i przejrzysty, bezpieczny dla inwestorów  -upowszechnia informacje o kursach walut  -dopuszczanie papierów wartościowych do notowań  -zapewnia publikacje i rozpowszechnienie…
… z kredytem  -możliwość dywersyfikacji ryzyka poprzez budowanie portfela składającego sie z instrumentów o rożnym ryzyku kapitałowym  -rożne kombinacje instrumentów finansowych (obligacje zerokuponowe, kuponowe, akcje uprzywilejowane, zwykle)  -możliwość dopasowania instrumentów do założonego poziomu ryzyka i zysku  wady:    -pieniądze trzeba kiedyś oddać  -obligacje nie daje żadnych uprawnień  -ryzyko
… przedsiębiorstwa to różnica między cena nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części, a niższa od jej wartością godziwą przyjętych aktywów netto, to jest aktywów pomniejszonych o przyjęte zobowiazania.  Wartość przedsiębiorstwa rośnie tylko wtedy, gdy spółka umiejętnie inwestuje kapitał własny lub obcy, to jest gdy stopy zwrotu z inwestycji przewyższają koszt tego kapitału Wartość firmy - najbardziej niematerialne składniki aktywów niematerialnych Sens ekonomiczny „goodwill” oznacza zdolność aktywową firmy do generowania ponadprzeciętnych zwrotów(zysków)
Sens księgowy - różnica między ceną nabycia określonej jednostki a niższą lub wyższą, wartością godziwą ( rynkową) składników majątkowych „badwill” (cena nabycia <wart. Godziwej)
Jesli spółka zbankrutuje : 1)akcjonariusz nie dosatnie…
… - przekształcenie niewykorzystanych środków finansowych (oszczędności) w środki finansujące rozwój. Rynek kapitałowy obejmuje: rynek papierów wartościowych. Przez papier wartościowy rozumie się dokument stwierdzający istnienie prawa do dysponowania określonym  majątkiem. Papiery wartościowe dzielimy na dłużne (obligacje, listy zastawne) i udziałowe (akcje, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne). Rynek papierów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz