Integracja europejska - Strefa wolnego handlu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 378
Wyświetleń: 4088
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Integracja europejska - Strefa wolnego handlu - strona 1

Fragment notatki:

Przejrzyste, dokładne. Myślę, że każdy kto ma taki przedmiot może śmiało uczyć się z nich do egzaminu. Starałam się zanotować wszystko o czym mówiła Pani dr Florczak, resztę uzupełniłam. Mam nadzieję że się przyda. Pozdrawiam serdecznie i życze miłej nauki

Historia integracji europejskiej.
Integracja gospodarcza - dwie gospodarki są zintegrowane w wysokim stopniu, gdy przedsiębiorstwa z dwóch państw mają taką samą swobodę transakcji jak w ramach jednego państwa. Fazy integracji: Strefa wolnego handlu - brak ceł i innych barier w obrocie towarami między członkami porozumienia.
Unia celna - wspólna polityka celna.
Wspólny rynek - zniesienie barier dla przepływu kapitału i ludności (cztery swobody: dóbr, usług, kapitału i ludności).
Unia gospodarcza - wspólna polityka gospodarcza, wspólna waluta (niekoniecznie)
Unia polityczna - wiele różnych koncepcji, problemy z jej zdefiniowaniem.
Integracja europejska charakteryzowała się większą dynamiką integracji gospodarczej niż politycznej. Przesłanki integracji:
bliskość geograficzna
odpowiedni rozwój infrastruktury i poziom gospodarczy
polityka prointegracyjna
integracyjne doświadczenia historyczne globalizacja konwergencja gospodarcza
międzynarodowy podział pracy
Modele integracji:
Pionowa np. RWPG
Pozioma np. UE
Liberalna - nie regulowana, dokonuje się przez liberalizację środków protekcyjnych hamujących wolną wymianę i utworzenie szerszego rynku, w którym prawa popytu i podaży mogą efektywnie działać bez ograniczeń ze strony administracyjnej interwencji. np. NAFTA.
Instytucjonalna - osiągana przez środki administracyjne: obejmuje koordynację i unifikację polityki ekonomicznej. Postępy integracji mają dokonywać się przez stałe działanie administracyjne. Metoda instytucjonalna zmierza do utworzenia unii ekonomicznej, w której funkcje koordynacji polityki ekonomicznej zostają przekazane na rzecz organu nadrzędnego wobec rządów krajów członkowskich, np. UE.
Przesłanki integracji europejskiej: zniszczenia powojenne plan Marshalla - pozycja USA po II WŚ
problem ewentualnej remilitaryzacji Niemiec
oddolne ruchy integracyjne problem systemu bezpieczeństwa Europy - system równowagi się nie sprawdził, zdecydowano się na wprowadzenie systemu wspólnoty interesów utrata mocarstwowej pozycji państw europejskich - chęć odzyskania pozycji walka z komunizmem - poczucie realności tego zagrożenia
integracja sprzyjała realizacji partykularnych interesów Francji i Niemiec
Francja liczyła na rozwiązanie problemu niemieckiego i prestiż Niemcy: nadzieja na zjednoczenia i zniesienie ograniczeń. 1946 - wystąpienie Churchilla na uniwersytecie w Zurychu:
wezwał do utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy, podobnych do Stanów Zjednoczonych Ameryki
ale bez Wielkiej Brytanii - miała być łącznikiem między Europą a USA


(…)

… sankcji dla członków UE
Karta Praw Podstawowych odpowiedzią na bałagan w kwestii praw podstawowych w UE
nowe prawa: prawo do administracji, zakaz klonowania
miała pełnić funkcję edukacyjną, informacyjną, polityczną
nie była prawnie wiążąca
Od 2000 - zakładano rozszerzenie o 12 państw - akcesja tylko 10 państw. 2006 - pozytywna rekomendacja KE dla akcesji Bułgarii i Rumunii. Eurokonstytucja - Traktat…
… budowie Sił Szybkiego Reagowania Francja uważała traktat za zbyt liberalny w kwestiach swobody przepływu Wielka Brytania sprzeciwiła się prawo podatkowemu
na prośbę Francji wykreślono z preambuły odwołanie do wartości chrześcijańskich Zmiany: akt zastępujący, a nie zmieniający miała nadać osobowość prawną UE i znieść WE
nowy system głosowania w RUE hymn i symbole UE Karta Praw Podstawowych miała…
…:
- zintegrowany rynek finansowy
- podobne oczekiwania inflacyjne
- niska zmienność kursów
KRYTERIA NOMINALNE:
- ryzyko szoków asymetrycznych maleje( maksymalne zbieżności polityk makroekonomicznych państw
- zbieżność cyklów koniunkturalnych( wpływ na szoki asymetryczne)
- im wyższy ha
Ochrona praw człowieka, Karta Praw Podstawowych (wykłady z 16.12.2009 i 06.01.2010)
Największe osiągnięcia w tej dziedzinie…
… wolności. Możliwość nakładania sankcji za łamanie powyższych praw. Wprowadzono całkowity zakaz dyskryminacji.
Traktat Nicejski (2001) - modyfikacja mechanizmu sankcji (charakter prewencyjny - UE może reagować nawet wtedy, gdy występują jedynie podejrzenia łamania praw człowieka. W Nicei przyjęto też tekst Karty Praw Podstawowych.
Konstytucja UE - jej częścią miała być wspomniana wyżej Karta.
Traktat Lizboński (2007) - UE ma być instytucją, której jednym z głównych celów jest ochrona praw człowieka. Zwiększono zakres praw dziecka. Traktat nadał Karcie Praw Podstawowych moc wiążącą i dał obywatelom UE prawo do inicjatywy obywatelskiej.
Karta Praw Podstawowych:
Przyjęta przez Radę Europejską
Dotyczące homoseksualizmu:
Polska zgłasza wiele zastrzeżeń do sformułowań Karty odnoszącej się do homoseksualizmu…
… - „chłopcy nie mogli się dogadać” to rolnictwo, swobodny przepływ kapitału oraz swobodny przepływ osób (p. członkowskie nie chciały zbyt szybko otwierać dla nowych członków swych rynków pracy).
Ogólny bilans negocjacji wychodzi dla Polski na plus. Nasze główne sukcesy to:
Przyspieszenie wypłaty pomocy gospodarczej
Dodatkowe fundusze na umocnienie wschodniej granicy
Dopłaty dla rolników
Wyższe kwoty hurtowej…
… się państw do unijnych norm). Niemniej jednak, biała księga wskazywała pewną hierarchię priorytetów dla państw kandydujących.
Data rozpoczęcia negocjacji europejskich - RE wyznaczyła je na 3 marca 1996, po uzyskaniu pozytywnej opinii KE (avis). 1996 - powołano Komitet Integracji Europejskiej w Polsce, na jego czele stanął premier. 1997 - międzyresortowy resort do spraw przygotowania negocjacji akcesyjnych…
… walutowego (OCA) sformułowanego w 1961 przez Mundella. Aby OCA mógł funkcjonować wprowadzono:
kryteria nominalne (kryteria konwergencji) Podobna inflacja Zintegrowany rynek finansowy
Niska zmienność kursów
kryteria niekwantyfikowane gdy gospodarki są wysoce otwarte
zdywersyfikowane gospodarki
utrzymuje się relatywnie wysoki poziom handlu wewnątrzgałęziowego- bo gdy on występuje to jest małe ryzyko szoków…
…) powstrzymujące szok
- trzeba podjąć ryzyko by pokonać zbieżność cyklów koniunkturalnych ( wysoki handel wzajemny jest przejawem zbieżności cyklów- jest to argument przeciwników strefy euro, dlatego W. Brytania nie weszła do strefy bo, twierdzi, iż ma inny cykl)
Kryteria konwergencji
Sumuje się z trzech państw najniższą inflację, wyciąga się z tego średnią arytmetyczną i dodaje 1,5%
Stopa procentowa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz