INSTYTUCJE UNII EUROPEJSKIEJ - RADA EUROPEJSKA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
INSTYTUCJE UNII EUROPEJSKIEJ - RADA EUROPEJSKA - strona 1 INSTYTUCJE UNII EUROPEJSKIEJ - RADA EUROPEJSKA - strona 2 INSTYTUCJE UNII EUROPEJSKIEJ - RADA EUROPEJSKA - strona 3

Fragment notatki:

INSTYTUCJE UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA - art. 13-15 TUE oraz 235-236 TfUE
Rada Europejska składa się z przewodniczącego Rady Europejskiej, przewodniczącego Komisji Europejskiej oraz 27 głów państw albo szefów rządów państw członkowskich UE. W skład RE bez prawa głosu wchodzi również wiceprzewodniczący KE czyli Wysoki Przedstawiciel ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Trybunał Konstytucyjny - prezydent może sobie być na szczycie, ale stanowisko wyraża Rząd. Pozycja RE wynika z jej składu personalnego, jest to bowiem organ podejmujący strategiczne, kierunkowe decyzje polityczne, wyjątkowo rozstrzygnięcia prawne. Ustalenia RE przybierają postać ogólnych wytycznych dotyczących polityki oraz wspólnych strategii. Przewodniczący Rady Europejskiej wybierany jest na zasadzie konsensu przez Radę na okres 2 i pół roku. Nie ma on samoistnych kompetencji a jego prawno-polityczna rola sprowadza się do:
reprezentacji Rady Europejskiej i całej Unii;
zwoływania obrad i przewodniczenia obradom;
zapewniania ciągłości spraw Rady i budowania konsensu w jej gremium.
Rada Europejska podejmuje decyzję jednomyślnie - wyjątkowo gdy, traktaty tak stanowią - większością kwalifikowaną. Jej ranga ujawnia się w razie impasu procesu decyzyjnego w Radzie albo w innych instytucjach unijnych. RADA (RADA UNII EUROPEJSKIEJ, RADA MINISTRÓW) - art. 16 TUE oraz 236-243 TfUE
W skład Rady wchodzi 27 przedstawicieli rządów wszystkich państw członkowskich szczebla ministerialnego. Są oni upoważnieni do reprezentacji państw i zaciągania w ich imieniu zobowiązań. Jest to kluczowy, podstawowy organ współpracy międzyrządowej, w którym reprezentowane są i kojarzone partykularne interesy gospodarcze i polityczne państw. Posiedzenia Rady, co do zasady, mają charakter niejawny. Personalny skład Rady nie jest stały, w tym znaczeniu że zależy od przedmiotu obrad i rozstrzygnięć. Występuje aktualnie 9 konfiguracji personalnych Rady, np. Rada ds. ogólnych, Rada ds. zagranicznych ( ministrowie spraw zagranicznych ), Rada ds. finansów ( ministrowie finansów ), Rada ds. rolnictwa. Nie ma Rady jako stałego gremium - Radę tworzą ministrowie przedmiotów właściwi dla prowadzonych aktualnie obrad. Od strony merytorycznej posiedzenia Rady przygotowuje Komitet Stałych Przedstawicieli Dyplomatycznych ( COREPER ). Jest to nader istotny organ składający się z urzędników rządowych państw członkowskich funkcjonujących w Brukseli i opracowujący projekty decyzji Rady, projekty rozstrzygnięć Rady. Jego zgoda co do niektórych punktów wyklucza w praktyce głosowania w Radzie nad nimi (art. 240 TfUE).
W pracach Rady istotną doniosłość ma tzw. Prezydencja tj. półroczne przewodnictwo określonego państwa. Jej istota wyraża się w:


(…)

…. Do wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego Komisja mogła podejmować działania w dziedzinach tzw. II i III filaru tylko na podstawie upoważnienia Rady. Aktualnie mamy do czynienia z podziałem sfer kompetencyjnych Rady i Komisji w dziedzinach objętych regulacją traktatową.
Kompetencja do zastosowania tzw. procedury ostrzegawczej wobec państwa członkowskiego, które może naruszyć postanowienia art. 2 TUE…
… - rada samodzielnie wydaje dany akt;
K, EBC - Komisja, EBC - samodzielnie wydaje dany akt;
Komisja na podstawie upoważnienia Rady albo Rady i Parlamentu wydaje dany akt.
Kompetencje nominacyjne Rady względem:
Trybunału Sprawiedliwości UE;
Trybunału Obrachunkowego;
Komitetu Ekonomiczno-społecznego;
Komitetu Reginów. Kompetencje dotyczące prawa pracy, w tym ustalania wynagrodzeń pracowników Unii…
… nie mogą w sposób długotrwały blokować procesu decyzyjnego w Radzie;
Istotą tego mechanizmu jest preferencja większości kwalifikowanej, wymuszająca kompromisy w Radzie. Większość bezwzględna państw dotyczy głosować w sprawach proceduralnych (14/27) natomiast jednomyślność odnosi się do przypadków traktatowo wskazanych, np. przyjęcie nowego państwa. Od listopada 2014 mechanizm decyzyjny w Radzie zostanie oparty o tzw. podwójną…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz