INSTYTUCJE UNII EUROPEJSKIEJ - PARLAMENT EUROPEJSKI

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
INSTYTUCJE UNII EUROPEJSKIEJ - PARLAMENT EUROPEJSKI - strona 1 INSTYTUCJE UNII EUROPEJSKIEJ - PARLAMENT EUROPEJSKI - strona 2 INSTYTUCJE UNII EUROPEJSKIEJ - PARLAMENT EUROPEJSKI - strona 3

Fragment notatki:

INSTYTUCJE UNII EUROPEJSKIEJ PARLAMENT EUROPEJSKI - art. 10-14 TUE oraz 223-234 TfUE
W skład Parlamentu Europejskiego wchodzi 751 posłów, w tym przewodniczący, wybranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich zgodnie z zasadą proporcjonalności. Akty Rady określają jedynie podstawowe założenia prawa wyborczego, natomiast prawo wyborcze do parlamentu jest ustanowione w poszczególnych państwach. Traktaty przyjmują liczbę mandatów poselskich, przyporządkowując je poszczególnym państwom, zgodnie z formułą proporcjonalności degresywnej (z preferencją mniejszych). Fakt wyborów powszechnych Parlamentu Europejskiego, od 1978 roku wpłynął na ewolucyjny proces zwiększania się jego pozycji prawno-politycznej. Pozycja ta nie może być jednak nadal porównywana z pozycją właściwą parlamentom krajowym. Poseł do PE dysponuje mandatem tzw. wolnym. Uważany jest za przedstawiciela narodów, państw zrzeszonych w Unii. Przysługuje mu też immunitet formalny, tzn. na terytorium własnego państwa, analogiczny z immunitetem parlamentarzysty krajowego, na terytorium innych państw członkowskich wykluczający zatrzymanie i jurysdykcję sądową bez zgody Parlamentu Europejskiego. Organami wewnętrznymi Parlamentu Europejskiego są:
Przewodniczący;
Prezydium - 15 członków i 3 kwestorów - w tym przewodniczącego;
Konferencja Przewodniczących Komisji - zespół osób, które są przewodniczącymi komisji;
Konferencja Przewodniczących frakcji parlamentarnych;
Komisje Stałe i Nadzwyczajne.
Regulamin PE zakłada tworzenie frakcji polityczno-partyjnych w oparciu o kryterium ideowo-polityczne. Ma to stymulować proces tworzenia partii ogólnoeuropejskich. Założenie frakcji politycznej jest bowiem możliwe jeżeli tworzy ją co najmniej 12 posłów z 4 krajów albo 24 posłów z jednego - art. 10 ust. 4 TUE. Regulamin opiera się na założeniu wykluczenia tworzenia frakcji w oparciu o kryterium przynależności państwowej. Poseł do PE posiada immunitet formalny , tj. zakaz zatrzymania i aresztowania na terytorium państw członkowskich. W kraju pochodzenia, zakres tego immunitetu jest zbieżny z zakresem immunitetu poselskiego. Posła obowiązuje zasada combilitatis tj. łączenia mandatu z mandatem w parlamencie krajowym, zatrudnieniem w rządzie, administracji rządowej w państwie, zatrudnieniem w instytucjach UE. Nadto zasada ta jest współokreślona przez zakazy obowiązujące posłów z kraju pochodzenia europarlamentarzystów. W wyborach do PE w Polsce przyjęto zasadę proporcjonalności. Nie ma jednej ordynacji wyborczej do PE.
Funkcje i podstawowe kompetencje parlamentu - art. 289-294 TfUE Funkcja udziału (partycypacji) w stanowieniu prawa UE - jej istota wyraża się w obowiązywaniu pięciu procedur w partycypacji 5 procedur w stanowieniu prawa. Przyjęcie określone procedury jest zdeterminowane rodzajem, przedmiotem regulowanej materii. Przyjęte są następujące procedury:

(…)

… się ona z działalnością Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Komisji Petycji w PE. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich jest organem powoływanym na kadencję PE podporządkowanym Parlamentowi, składającym doroczne sprawozdania ze swej działalności. Nie posiada kompetencji władczych, jednakowoż adresaci jego wystąpień zgodnie z postanowieniami Regulaminu PE mają obowiązek zajęcia stanowiska wobec pisma RPO…
…, ewolucyjnego zwiększania pozycji prawno-politycznej PE należy stwierdzić, że podstawowa do lat 80. procedura opinii, konsultacji została zastąpiona przez procedurę współdecydowania. Uchwały PE zapadają, co do zasady, większością bezwzględną głosów, przy obecności co najmniej 1/3 traktatowego składu. Należy wskazać że PE nie ma kompetencji do samodzielnego uchwalania aktów władczych wiążących państwa…
… procedury:
procedura współdecydowania - jej istota polega na uzyskaniu pozytywnej uchwały PE do danego projektu;
procedura opinii, konsultacji - jej istota polega na obowiązku uzyskania stanowiska PE względem projektowanego aktu;
procedura zatwierdzenia, ratyfikacji - jej istota polega na następczej zgodzie parlamentu, nie ma projekt, ale na przyjęty już akt co warunkuje jego wejście w życie;
procedura…
… - procedurę formułowania pytań i udzielania odpowiedzi określa regulamin PE;
powoływaniu komisji śledczej nadzwyczajnej do zbadania określonej sprawy;
możliwości uchwalenia wotum nieufności wobec całej Komisji Europejskiej - następuje to na wniosek 1/10 posłów, większością 2/3, która zarazem stanowi większość bezwzględną traktatowej liczby posłów;
Wyrazem wzmocnienia pozycji PE jest możliwość kierowania…
… pytań również do Rady. Przed wejściem w życie Traktatu Lizbońskiego pytania takie były akceptowane na zasadzie zwyczaju politycznego. Nie były traktatowo, prawnie uregulowane. Nadto, przewodniczący Rady Europejskiej składa doroczne sprawozdanie parlamentowi z działalności Rady i funkcjonowania UE w danym roku. Funkcja udzielania ochrony prawnej obywatelom UE i innym podmiotom - wiąże…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz