Instytucje oraz systemy kształcenia ustawicznego w Polsce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instytucje oraz systemy kształcenia ustawicznego w Polsce - strona 1 Instytucje oraz systemy kształcenia ustawicznego w Polsce - strona 2

Fragment notatki:

Instytucje oraz systemy kształcenia ustawicznego w Polsce. Instytucje kształcenia ustawicznego - szkoły dla dorosłych Należy przypomnieć, że szkoły dla dorosłych to instytucje edukacyjne o charakterze publicznym lub niepublicznym, które umożliwiają osobom dorosłym uzupełnianie bądź uzyskiwanie wiedzy ogólnej oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych. publiczny - nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna, gdyż jest finansowana z bu­dżetu państwa (szkoły publiczne zapewniają bezpłatną naukę w zakresie ramowych programów nauczania właściwych dla szkoły danego typu), a rekrutacja do tego typu szkół jest prowadzona w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Szkoły o charak­terze publicznym realizują programy nauczania, które uwzględniają podstawę progra­mową kształcenia ogólnego. W przypadku liceów profilowanych realizowana jest rów­nież podstawa programowa w profilach kształcenia ogólnozawodowego, natomiast szkoły, które prowadzą kształcenie zawodowe realizują także podstawę programową kształcenia w określonym zawodzie. Ponadto, w szkołach o charakterze publicznym obowiązuje ramowy program nauczania. Kolejnym wyróżnikiem szkół publicznych jest fakt, iż są one zobowiązane do oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów wg zasad, które są ustalane przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania. Dodatkowo szkoły publiczne umożli­wiają uzyskanie świadectw lub dyplomów państwowych. Ich zakładanie oraz prowa­dzenie należy do obowiązków jednostek samorządu terytorialnego (JST); niepubliczny - szkoły tego typu mogą być zakładane oraz prowadzone przez osoby prawne (inne niż JST) oraz osoby fizyczne, po uzyskaniu wpisu do ewidencji pro­wadzonej przez JST lub ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Jednocześnie szkoła niepubliczna może otrzymać status szkoły publicznej (i dzięki temu nadawać świadectwa lub dyplomy państwowe) po spełnieniu odpowiednich warunków, m.in. musi realizować określone programy nauczania (uwzględniające odpowiednie podstawy programowe), stosować ustalone zasady klasyfikowania i oceniania uczniów (takie jak w przypadku opisanych powyżej szkół o charak­terze publicznym) oraz zasady organizowania i przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (wyjątek stanowią tutaj egzaminy wstępne), prowadzić dokumenta­cję przebiegu procesu nauczania (ustaloną dla szkół publicznych), a także zyskać pozytywną opinię kuratora oświaty w danym województwie; Zarówno szkoła podstawowa, jak i gimnazjum, mogą być tylko szkołami publicznymi lub szkołami niepublicznymi o charakterze szkół publicznych. Systemy kształcenia ustawicznego Kształcenie ustawiczne w systemie: -dziennym - zajęcia w szkołach dla dorosłych są, tak jak w szkołach dla dzieci i mło­dzieży prowadzone w godzinach porannych i popołudniowych;

(…)

… edukacyjnych może odbywać się w systemie dziennym lub wieczorowym, natomiast część wiedzy może zostać przekazana uczestnikom procesu kształcenia z wykorzystaniem poczty, bądź In­ternetu - na odległość.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz