Typy szkół dla dorosłych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typy szkół dla dorosłych - strona 1 Typy szkół dla dorosłych - strona 2 Typy szkół dla dorosłych - strona 3

Fragment notatki:

Typy szkół dla dorosłych. Typy szkół dla dorosłych Wśród szkół dla dorosłych funkcjonujących w Polsce należy wymienić następujące placówki: Szkoła podstawowa dla dorosłych Nauka w tego typu szkole trwa jeden rok szkolny, czyli dwa semestry i jest prowadzona wg programu nauczania uwzględnia­jącego określoną podstawę programową. W chwili obecnej, szkoły dla dorosłych stanowią w Polsce jedynie niewielki procent placówek kształcenia ustawicznego osób dorosłych w formach szkolnych. Ta sytuacja stanowi pochodną znikomego zapotrzebowania na kształcenie osób pełnoletnich na tym poziomie. Do szkół dla dorosłych przyjmowane są osoby pełnoletnie, czyli takie które ukończyły 18 rok życia. Należy jednak zaznaczyć, że szkoły podstawowe dla dorosłych mogą przy­jąć również osoby niepełnoletnie, w przypadku gdy takie osoby wykazują znacz­ne opóźnienia w nauce i jednocześnie nie rokują ukończenia szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży. Od roku 1999 nie funkcjonują 8-letnie szkoły podstawowe dla dorosłych, których program nauczania obejmował kształcenie w zakresie klas VII-VIII (w wyjątkowych wypadkach również kształcenie z zakresu klasy VI). W chwili obecnej kształcenie w szkołach podstawowych dla dorosłych obejmuje zakres nauczania klasy VI szkoły podstawowej (stanowiącej odpowiednik klasy VI szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży). Aby uzyskać promocję (z seme­stru pierwszego na drugi) słuchacz tego typu szkoły jest zobowiązany uzyskać oceny minimum dopuszczające ze wszystkich przedmiotów, które są nauczane w szkole. Jeśli osoba dorosła otrzyma na koniec semestru ocenę niedostateczną, wtedy przysługuje jej egzamin poprawkowy z przedmiotu, którego naukę ukoń­czyła z takim stopniem. Jeśli słuchacz szkoły podstawowej dla dorosłych, wobec niezadowalających wyników w nauce, musi powtórzyć semestr - powtarza tylko te przedmioty, z których uzyskał ocenę negatywną, natomiast oceny pozytywne zostają przepisane. Aby możliwe stało się ukończenie szkoły podstawowej dla do­rosłych oraz uzyskanie odpowiedniego świadectwa - słuchacz musi otrzymać na zakończenie drugiego semestru nauki oceny pozytywne (tj. minimum dopuszcza­jące) ze wszystkich przedmiotów oraz przystąpić do egzaminu końcowego (pod koniec drugiego semestru), który odpowiada egzaminowi dla klas VI w przypad­ku szkół dla dzieci i młodzieży. Osoba, która pozytywnie ukończy naukę w szkole podstawowej dla dorosłych, uzyskuje świadectwo ukończenia tego typu szkoły i może kontynuować naukę np. w gimnazjum. W trakcie rekrutacji do szkół pod­stawowych dla dorosłych najczęściej wymaganymi dokumentami są: świadec­two ukończenia ostatniej dotychczasowej klasy szkoły podstawowej, zdjęcia le­gitymacyjne, podanie o przyjęcie do szkoły, kserokopia dowodu osobistego (co oczywiście nie dotyczy osób niepełnoletnich), orzeczenie o trudnościach w nauce i dokument stwierdzający, że dana osoba nie rokuje ukończenia nauki w szkole podstawowej dla dzieci i młodzieży (dotyczy osób niepełnoletnich, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej dla dorosłych).

(…)

… uzupełniające dla dorosłych legitymuje się wykształceniem średnim i dodatkowo ma możliwość otrzymania świadec­twa dojrzałości, w przypadku gdy zda egzamin maturalny. O przyjęciu do liceum uzupełniającego dla dorosłych mogą decydować: wyniki egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej (przeprowadzane w przypadku większej ilości kandy­datów niż wolnych miejsc w szkole), średnia ocen na świadectwie ukończenia…
… skutkuje uzyskaniem wykształcenia zasadniczego zawodowego oraz umożliwia zdobycie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - po zdaniu egzaminu. Ponadto, słuchacz może konty­nuować proces kształcenia w uzupełniających liceach ogólnokształcących, bądź technikach uzupełniających. Do zasadniczych szkół zawodowych dla dorosłych mogą zostać przyjęte osoby, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową…
…/kontynuowanie procesu kształcenia w liceum profilowanym dla dorosłych wymagane są najczęściej takie dokumenty, jak: świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej lub świadectwo ukończe­nia gimnazjum, wyniki egzaminu gimnazjalnego, podanie o przyjęcie do szkoły, zdjęcia legitymacyjne, kserokopia dowodu osobistego.
Liceum ogólnokształcące dla dorosłych. W liceach ogólnokształcących dla do­rosłych okres…
… (przeprowadza­nych w przypadku większej ilości kandydatów niż wolnych miejsc) lub przed­stawienie przez kandydata wymaganych dokumentów. O kryteriach przyjęcia decyduje dyrekcja danej szkoły. Od osób ubiegających się o rozpoczęcie bądź kontynuowanie procesu kształcenia w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych wymagane są najczęściej takie dokumenty, jak: świadectwo ukończenia 8 letniej szkoły podstawowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz