Instrumenty zarządzania kredytem handlowym

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumenty zarządzania kredytem handlowym - strona 1 Instrumenty zarządzania kredytem handlowym - strona 2 Instrumenty zarządzania kredytem handlowym - strona 3

Fragment notatki:

2.Instrumenty zarządzania kredytem handlowym: WARUNKI PŁATNOŚCI - przedpłata(zaliczka), płatność natychmiastowa, płatność terminowa, termin ściągania należności, odsetki za zwłokę. OPUSTY CENOWE hurtowy (za ilość) gdy klient jest gotowy kupić więcej dostaje obniżkę cen.
skonto (II terminy płatności)
sezonowy - silna sezonowość
funkcjonalny - obniżka ceny dla pośredników sprzedaży np. hurtownie lub sklepy AGD. LIMITY KREDYTÓW kredyt rewolwingowy- odbiorcy ustala się limit do którego może się zadłużyć.
kredyt na rach. otwartym - ustala się limit na jeden zakup. ZABEZPIECZENIE PŁATNOSCI weksel handlowy
weksel trasowany
gwarancja bankowa - pisemne zobowiązanie banku do zapłaty gdyby kontrahent nam nie zapłacił - wraz z odsetkami.
poręczenie - gwarantem nie jest bank, lecz inna firma.
zastaw na dobrach ruchomych kontrahenta.
przewłaszczenie powiernicze - w momencie gdy dłużnik nie płaci mamy prawo przejąć dobra wskazane w umowie.
zastaw hipoteczny - obciążenie nieruchomości (grunty, budynki). 3.Motywy utrzymywania środków pieniężnych: 1) transakcyjny - najważniejszy, jego ranga wzrasta wraz ze wzrostem aktywności gosp. (zakup, sprzedaż) 2) ostrożnościowy - powst. w zw. z możliwością powstania nieprzewidzianych zdarzeń, motyw ma tym większą wagę im mniejsza jest stabilność odpływu got. 3) spekulacyjny - chęć skorzystania z pojawiających się nieoczekiwanych okazji, które mogą przynieść dochód np. zakup po niższych cenach
Zarządzanie śr. pienież. sprowadza się do podejmowania działań wpływających na ogólna ich wielkość oraz strukturę (czasowa)Wśród tych działań wyróżnia się działania o char. bieżącym oraz planowanie wpływów i wydatków pieniężnych! 4.Opisz procedurę sporządzania terminarza gotówkowego : - określenie wpływów pieniężnych (z podziałem na m-ce, tyg. Itd.), na podst. planu sprzedaży, otrzymanie dywidendy, spłata udzielonej pożyczki, otrzymanie odsetek, sprzedaż zbędnych śr. trwałych. - ustalenie wydatków (podział na rodzaje) - ustalenie niezbędnej kwoty rezerwy śr. pieniężnych , których przekroczenie może zagrażać utracie płynności. - określenie okresowych nadwyżek i niedoborów śr. pieniężnych. W razie niedoborów plan należy zmienić w celu ich zlikwidowania. Optymalna wielkość gotówki Wolne śr. pieniężne są generowane na zakup innych aktyw przynoszących dochody
- model Baumola (wykorzystanie modelu Wilsona)
- model Millera-Orra (zakłada się, że nadwyżkę zagospodarujemy za pomocą pieniądza/papiery wartościowe), pozwala oszacować limit dolny poza który nie powinniśmy schodzić, górny limit, optymalny punkt odnowienia.


(…)

… podstawowy leasingu:
*finansowy (kapitałowy)-aby umowa była uznana za leasing finansowy:
-leasingobiorca stać się może właścicielem dzierżawionego aktywa (w umowie-możliwość zakupu)
-okres dzierżawy nie powinien być krótszy od 50-17% czasu trwania życia ekonomicznego
-całą suma płatności nie była mniejsza niż 90% wartości obiektu
-obiekt jest ujęty w księgach rachunkowych leasingobiorcy, amortyzuje…
… amortyzacja eksploatowanego śr. trwałego
*metoda malejącego salda (wartość netto obiektu maleje)
Wnetto i=Wp- Ai (amortyzacja zsumowana)
Ai=Wnetto i*A%
*metoda sumy cyfr rocznych- w całości odnosi wartość obiektu w koszty

…), pozwala oszacować limit dolny poza który nie powinniśmy schodzić, górny limit, optymalny punkt odnowienia.
II gr.
1.Istota i rodzaje leasingu:
Metody finansowania przedsięwzięć:
-samofinansowanie- finansuje się z zysku netto, amortyzacji lub poprzez emisję akcji (udziałów)
-kapitał obcy (kredyty, pożyczki, obligacje)
-zawarcie umowy leasingowej
Leasing- umowa między leasingodawcą a leasingobiorcą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz