Instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego - strona 1 Instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego - strona 2 Instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego - strona 3

Fragment notatki:


Charakterystyka wybranych instrumentów polityki pieniężnej banku centralnego - instrument interwencji banku centralnego.
KONSTYTUCJA Akt prawny, nadrzędny.
NBP jest bankiem centralnym państwa, ma wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalenia i realizowania polityki pieniężnej,
odpowiada za wartość polskiego pieniądza,
w Konstytucji zarysowano podstawy działania Rady Polityki Pieniężnej (RPP).
USTAWA O NBP z dnia 29 sierpnia 1997 roku podstawowym celem działalności banku centralnego w Polsce jest utrzymanie stabilnego poziomu cen przy jednoznacznym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP,
NBP przysługuje wyłącznie prawo emitowania pieniędzy,
do zadań banku centralnego należy:
organizowanie rozliczeń pieniężnych,
prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa,
regulowanie płynności banków i ich refinansowanie,
kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego,
prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi.
ORGANY NBP P rezes powołany przez Sejm na wniosek Prezydenta RP na okres 6 lat,
przewodniczy RPP, Zarządowi NBP, Komisji Nadzoru Bankowego oraz reprezentuje NBP na zewnątrz.
Rada Polityki Pieniężnej w składzie prezes + 9 osób powoływanych w równej liczbie przez Prezydenta RP, Sejm, Senat na 6 lat (każdy organ po 3 kandydatów),
RPP ustala corocznie założenia polityki pieniężnej,
Ustala wysokość stóp procentowych NBP,
Ustala zasady i stopy rezerwy obowiązkowej banków i zasady polityki otwartego rynku.
Zarząd NBP kieruje bieżącą działalnością NBP.
W uchwalonej w 1999 roku średniookresowej strategii polityki pieniężnej a lata 1999-2003 RPP za strategiczny cel polityki pieniężnej uznała obniżenie inflacji do poziomu poniżej 4%. Zgodnie z tą strategią RPP zdecydowała, że celem polityki pieniężnej w 2003 roku będzie osiągnięcie na koniec 2003 roku inflacji na poziomie 3% +/- 1 punkt procentowy.
Do ustalenia celów i kontroli ich realizacji przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), choć pod uwagę brana jest także inflacja bazowa, w przypadku której dokonuje się eliminacji silnych wahań sezonowych, zmian cen regulowanych administracyjnie oraz przejściowych szoków podażowych.
Głównym instrumentem, dzięki któremu RPP realizuje politykę „inflacji” jest stopa procentowa.


(…)

… wchodzą Europejski Bank Centralny (EBC) oraz Narodowe Banki Centralne (NBP) piętnastu państw członkowskich,
ESBC zaczął funkcjonować od 1 stycznia 1999 roku,
Głównym celem działania ESBC, zgodnie z art., 105 Traktatu z Maastricht, jest utrzymanie stałego poziomu cen.
SYSTEM GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW
Geneza
1. pierwsza instytucja gwarantująca depozyty powstała w USA w 1933 roku jako reakcja na wielki kryzys gospodarczy,
2. pierwsze systemy gwarantujące depozyty w Europie powstały w Norwegii (1961 r.) i Niemczech (1966 r.).
3. 1/3 systemów gwarantowania depozytów powstała w latach 80-tych jako odpowiedź na pojawiające się kryzysy bankowe.
Cele
Stabilizacja systemu bankowego (zmniejszenie możliwości masowych wypłat depozytów), ochrona deponentów (którzy z reguły nie są w stanie ocenić standardu banku).
Charakter…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz