Instrumenty kształtowania podaży i popytu na pieniądz - Rezerwy obowiązkowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumenty kształtowania podaży i popytu na pieniądz - Rezerwy obowiązkowe - strona 1 Instrumenty kształtowania podaży i popytu na pieniądz - Rezerwy obowiązkowe - strona 2 Instrumenty kształtowania podaży i popytu na pieniądz - Rezerwy obowiązkowe - strona 3

Fragment notatki:

Instrumenty kształtowania podaży i popytu na pieniądz (rezerwy obowiązkowe, refinansowanie banków, stopa procentowa, operacje otwartego rynku) Polityka pieniężna jest to całokształt rozwiązań i działań podejmowanych w gospodarce narodowej w celu:
Zaopatrzenia w środki pieniężne i kredyt jednostki gospodarujące,
Regulowania wielkości podaży pieniądza.
Podaż pieniądza jest realizowana przez banki, przy czym pierwotna kreacja (podaż) pieniądza przebiega w banku centralnym, który udziela kredytów bankom komercyjnym. Te banki, udzielając kredytów swym klientom, dokonują wtórnej kreacji pieniądza.
O wielkości podaży pieniądza decyduje wtórna kreacja pieniądza przez banki komercyjne. Ale bank centralny czuwa nad sumą podaży ( kreacji) pieniądza i oddziałuje na jej rozmiary instrumentami polityki pieniężnej. Kształtowanie podaży pieniądza przez bank centralny ma na celu utrzymanie równowagi na rynku kredytowym i niedopuszczenie do nadmiaru pieniądza, co mogłoby wpływać niekorzystnie na stabilność cen. Podaż pieniądza stanowi istotny czynnik wpływający na kształtowanie globalnego popytu. Wzrost podaży pieniądza powoduje wzrost globalnego popytu, a tym samym ma wpływ na wzrost produktu krajowego brutto. Realny wzrost następuje zwłaszcza wówczas gdy w gospodarce występuje przymusowe bezrobocie i nie wykorzystane są zdolności produkcyjne. W tej sytuacji aktywna polityka pieniężna będzie sprzyjać ożywieniu gospodarczemu.
Popyt na pieniądz jest związany przede wszystkim z funkcjami jakie on pełni w gospodarce rynkowej. W szczególności zaś zapotrzebowanie to wynika z udziału pieniądza w transakcjach kupna i sprzedaży oraz z tego iż stanowi on dla przedsiębiorstw i poszczególnych członków społeczeństwa jeden ze składników ich majątku.
Zgodnie z klasyczną ekonomią polityczną wielkość popytu jest powiązana z relacją pomiędzy dochodem narodowym a wielkością pieniądza jednostek gospodarujących.
W celu realizacji polityki pieniężnej NBP został wyposażony w szereg instrumentów. Instrumenty te oddziaływują na funkcjonowanie banków w sposób bezpośredni i pośredni.
Instrumenty bezpośrednie wiążą się z oddziaływaniem na podaż z pieniądza i kredytu oraz na poziom stóp procentowych, poprzez odgórne narzucanie ograniczeń i zakazów. Do najszerzej wykorzystywanych przez NBP instrumentów zaliczyć można: pułapy kredytowe, wymagania dotyczące płynności, ograniczenia w strukturze aktywów i pasywów banku, rezerwa obowiązkowa, kredyt refinansowy wraz z jego pochodnymi. Instrumenty bezpośrednie cechuje z reguły selektywność ich oddziaływania. Pozwalają one stosunkowo skutecznie kontrolować podaż i kierunki przepływu pieniądza. Podstawową ich wadą jest jednak to, że opieranie się na tego rodzaju instrumentach wiąże się z ryzykiem nieefektywnej alokacji środków, wynikającej z braku zobiektywizowanych informacji zawartych w parametrach rynkowych.


(…)

… informacji zawartych w parametrach rynkowych.
Instrumenty pośrednie - są wolne od tego rodzaju ryzyka. Najbardziej klasyczne z nich to operacje otwartego rynku. Rezerwy obowiązkowe
Wprowadzenie stopy rezerwy obowiązkowej ma na celu:
Stworzenie instrumentu umożliwiającego regulowanie potencjału kredytowego banków operacyjnych,
Ustalenie dodatkowego zabezpieczenia płynności banków operacyjnych…
… dochodowych na drodze zmniejszenia oprocentowania depozytów przyjmowanych przez banki, bądź podwyższanie oprocentowania kredytów.
Zarząd NBP może zwolnić bank z obowiązku utrzymywania rezerwy obowiązkowej w okresie realizacji programu postępowania naprawczego. Zarząd NBP ustala zasady i tryb naliczania i utrzymywania rezerw obowiązkowych w NBP, w tym rodzaje rachunków bankowych, których nie dotyczy obowiązek…
… pieniężnych.
Przy udzielaniu kredytu refinansowego NBP kieruje się zdolnością banku do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty, z tym, że kredyt ten może być także udzielony bankowi dla realizacji postępowania naprawczego banku. Kredyt refinansowy może być udzielony w następujących formach:
do określonej kwoty w rachunku kredytu,
pod zastaw papierów wartościowych - do wysokości…
… przez podnoszenie stopy kredytu redyskontowego i lombardowego. W tym samym kierunku zmierza stosowane równocześnie podwyższenie stopy rezerw obowiązkowych. Gdy zastosowane środki oddziaływania nie przyniosą oczekiwanego efektu, czyli znaczącego podwyższenia ceny kredytu w bankach komercyjnych, a przez to zmniejszenia podaży pieniądza, bank centralny odpowiednio ukierunkowuje operacje otwartego rynku. Polega…
… przyjętych od innego banku krajowego, a także środków przyjętych od banku zagranicznego na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy lub środków pozyskanych z zagranicy na co najmniej 2 lata. Kwota rezerwy obowiązkowej nie podlega oprocentowaniu.
Banki spółdzielcze utrzymują rezerwy obowiązkowe w banku, w którym są zrzeszone, a banki regionalne zrzeszone w BGŻ S.A. - na rachunku w tym banku, w kwocie odpowiadającej rezerwom zrzeszonych w nich banków spółdzielczych i własnym rezerwom obowiązkowym. Kwoty rezerw obowiązkowych banków regionalnych BGŻ S.A odprowadza na swój rachunek w NBP. Banki Zrzeszające banki spółdzielcze działające poza strukturą BGŻ S.A rezerwy obowiązkowe własne i banków spółdzielczych w nich zrzeszonych utrzymują na swoim rachunku w NBP. Wysokość rezerwy…
… kredytowania. NBP refinansuje banki ponadto kredytem na inwestycje centralne oraz kredytem w rachunku bieżącym. Kredyt redyskontowy
Jest udzielany przez bank centralny na podstawie zdyskontowanych przez banki komercyjne weksli jednostek gospodarczych. Bank centralny ustala wysokość stopy redyskontowej, która stanowi punkt odniesienia dla banków komercyjnych w celu ustalenia ich własnej (wyższej) stopy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz