Instrumenty finansowe o stałym dochodzie- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumenty finansowe o stałym dochodzie- wykład 1 - strona 1 Instrumenty finansowe o stałym dochodzie- wykład 1 - strona 2 Instrumenty finansowe o stałym dochodzie- wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

Instrumenty finansowe o stałym dochodzie dr Ewa Dziwok Wykład 1
Kalkulacje rynku pieniężnego
Decyzje inwestycyjne o krótkim horyzoncie czasowym
1. Rynek finansowy i jego podział
2. Procent prosty i instrumenty odsetkowe
3. Dyskonto proste i instrumenty dyskontowe
Rynek finansowy i jego podział:
1.1 Rynek międzybankowy
_ miejsce, gdzie instytucje za pośrednictwem dealerów kupują i sprzedają instrumenty rynku
_ transakcje przeprowadza się głownie w celu bieżącego zarządzania środkami pieniężnymi
_ zapadalność instrumentów waha się od jednego dnia do 20 lat większość transakcji opiera się na instrumentach, których zapadalność nie przekracza jednego roku
1.2 Kwotowanie
_ strony bid-offer - cena niższa, po której dealer zamierza kupić pieniądze (bid) i cena wyższa, po której jest skłonny wypożyczyć środki (offer)
3,52 - 3,84
_ spread - różnica pomiędzy ceną sprzedaży (offer) a ceną kupna (bid). Im niższy spread tym mniej zmienny jest rynek danego instrumentu.
1.3 Różne konwencje bazy
baza=360 dni
_ Europejska Unia
Monetarna - EUR
_ Szwecja- SEC
_ Szwajcaria - CHF
_ USA - USD
_ Eurowaluta
baza=365 dni
_ Polska - PLN
_ Kanada - CAD
_ Australia - AUD,
_ Hongkong - HKD
_ Singapur - SGD
_ Japonia - JPY,
_ Wielka Brytania - GBP
_ RPA - ZAR
_ Eurosterling
Eurowaluta (eurocurrency)
Określenie instrumentu będącego w obrocie poza krajem - emitentem danej waluty Np.
depozyt w GBP złożony w Anglii - depozyt krajowy, a złożony w Polsce jest euro szterlingiem
1.4 Porównanie stop - konwersja
Aby porównać dwie stopy procentowe oparte na rożnych bazach, konieczna jest konwersja na
jeden, wybrany do porównań typ.
Przykład 1
Porównać oprocentowanie 7-dniowej lokaty w PLN oferowanej w
Polsce (4,5%) z tą samą lokatą oferowaną w strefie euro (4,45%).
Lokaty w Polsce oparte są na bazie 365 (rok=365),
lokaty w eurowalutach, na bazie 360 (rok=360).
Używając wzoru (2) porównamy oprocentowanie na bazie 365.
1.5 Stopa nominalna
Stopa procentowa nominalna jest stopą roczną i
wyraża cenę pożyczonego pieniądza jako
stosunek odsetek należnych w ciągu roku do
kapitału początkowego.
gdzie: i - stopa procentowa
I - odsetki od kapitału,

(…)


_ Czechy - PRIBOR
_ Węgry - HIBOR
_ Litwa - VILIBOR
2.3 Certyfikaty depozytowe (CD)
_ instrument procentowy - odsetki naliczane na końcu
_ nie renegocjowany - nie ma możliwości zmienić
warunków raz zawartego kontraktu
_ zbywalny - może zostać sprzedany przed wykupem
(najczęściej na rynku wtórnym)
_ stała stopa ustalana w momencie emisji nosi nazwę
kuponu (dla odróżnienie od stopy rynkowej)
_ ryzyko
….
Sposób w jaki się ona odbywa determinuje różne
typy kapitalizacji
procent prosty i instrumenty odsetkowe
2.1 Typy instrumentów
Wśród instrumenty rynkowych można wyróżnić:
_ Instrumenty procentowe - instrumenty emitowane
wg wartości nominalnej, od której naliczane są
odsetki (depozyty, certyfikaty depozytowe).
_ Instrumenty dyskontowe - instrumenty emitowane
poniżej wartości nominalnej (z dyskontem), których
odsetki są jednak naliczane od wartości przyszłej
(końcowej, nominalnej) (bony, weksle, papiery
komercyjne).
2.2 Depozyty międzybankowe
Depozyt - pożyczka udzielana przez jednego uczestnika rynku
(deponenta) innemu uczestnikowi rynku (depozytariuszowi).
deponent - osoba fizyczna bądź prawna
depozytariusz - bank lub instytucja parabankowa
Depozyt międzybankowy - obie strony (deponent i
depozytariusz) są bankami
Parametry…
… otrzymane za 180 dniowy depozyt w eurojenach w wysokości
100 mln, oprocentowany 0,5432% w skali roku wynoszą:
Przykład 3
Wartość otrzymana po zainwestowaniu 25 mln PLN na 90 dni
wynosi: (kwotowanie 6,7322% - 6,75%)
Przykład 4
Ile dolarów należy zainwestować w certyfikat depozytowy US CD
aby otrzymać 10.059.405 USD po 60 dniach, jeśli kupon wynosi
3,5643%


_ stopa WIBOR (Warsaw InterBank Offer Rate) -
stopa rynku międzybankowego, po której banki
skłonne są pożyczyć swoje środki innemu bankowi
_ stopa WIBID (Warsaw Interbank BID rate) - stopa,
po której banki skłonne są pożyczyć swoje środki od
innego banku
WIBID 3,52 - 3,84 WIBOR
Depozyty na świecie
_ Europejska Unia Monetarna - EURIBOR
_ Wielka Brytania - LIBOR dla EUR, USD,
GBP, JPY, CHF
_ Polska - WIBOR…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz