Rynek produktów i usług bankowych a rynek finansowy - Instrumenty rynku pieniężnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek produktów i usług bankowych a rynek finansowy - Instrumenty rynku pieniężnego - strona 1 Rynek produktów i usług bankowych a rynek finansowy - Instrumenty rynku pieniężnego - strona 2 Rynek produktów i usług bankowych a rynek finansowy - Instrumenty rynku pieniężnego - strona 3

Fragment notatki:

Rynek produktów i usług bankowych a rynek finansowy Rozwój rynku finansowego w Polsce zapoczątkowany został wraz z uchwaleniem ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych 22 marca 1991 r. powołaniem do życia Komisji Papierów Wartościowych oraz uruchomieniem Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych .
Rynki finansowe spełniają wiele funkcji, lecz najistotniejsza z nich to transformacja aktywów poprzez pośredników finansowych.
Rynek finansowy jest pojęciem abstrakcyjnym, zaś jego konkretyzacja przejawia się na jego poszczególnych segmentach tworzących rynki operacyjne, zróżnicowane pod względem celów jakim służą oraz instrumentów, które są na nich przedmiotem obrotu.
Rynek finansowy obejmuje takie rynki jak:
rynek pieniężny - to rynek kapitałów krótkoterminowych. zawierane są na nim transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych o największym stopniu płynności i terminie wykupu do jednego roku,
rynek kapitałowy - to rynek kapitałów średnio i długoterminowych, przeznaczonych na finansowanie inwestycji, zapewniający zwrot kapitału w czasie przekraczającym 1 rok,
rynek kredytowy - to rynek detalicznych transakcji zindywidualizowanych między bankami a podmiotami, które nie mają dostępu do rynku pieniężnego lub kapitałowego jako pożyczkobiorcy,
rynek instrumentów pochodnych.
Trzy pierwsze rynki są rynkami operacyjnymi, zaś rynek instrumentów pochodnych jest rynkiem pozwalającym uczestnikom operacji finansowych na zabezpieczenie się przed negatywnymi skutkami ryzyka finansowego związanego głównie ze zmianami stóp procentowych, kursów walutowych oraz wahaniami cen papierów wartościowych.
Na rynku finansowym występuje więc ogół transakcji finansowych zawieranych przez podmioty dysponujące nadwyżką pieniądza oraz podmioty posiadające jego niedobór.
Uczestnikami rynku finansowego są:
bank centralny, który realizuje politykę pieniężną państwa,
banki komercyjne, które realizują operacje pozwalające im na utrzymanie właściwej płynności finansowej,
Inne instytucje finansowe np. fundusze inwestycyjne, specjalistyczne spółki inwestycyjne, fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe,
Instytucje niefinansowe,
Osoby fizyczne.
Ze względu na kryterium terminowe rynek finansowy dzieli się na:
Rynek pieniężny,
Rynek kapitałowy.
Pieniądz na rynku finansowym przyjmuje różne formy, określane mianem instrumentów finansowych.
Instrumenty rynku pieniężnego Do instrumentów rynku pieniężnego zalicza się:


(…)

… rynku pieniężnego zalicza się:
bony i weksle skarbowe,
bony pieniężne,
papiery komercyjne,
certyfikaty depozytowe, akcepty bankierskie, depozyty międzybankowe.
Rozwinięty rynek pieniężny obejmuje rynek pierwotny, na którym następuje wprowadzenie do obrotu papierów wartościowych i rynek wtórny. Rynek wtórny na rynku pieniężnym nie ma charakteru zinstytucjonalizowanego, jest to rynek międzybankowy…
… dochód niż rządowe papiery wartościowe.
Certyfikaty depozytowe są emitowanymi przez banki komercyjne papierami wartościowymi, stwierdzającymi ulokowanie przez deponenta w wystawiającym je banku, określonej kwoty w charakterze depozytu pieniężnego na określony czas i procent. Certyfikaty depozytowe są papierami wartościowymi o terminie wykupu od 14 dni do roku, choć zdarzają się emisje na dłuższy okres - 5 a nawet 7 lat. W obrocie pierwotnym zdecydowanie przeważają jednak certyfikaty depozytowe z terminem wykupu od 1 do 6 miesięcy. Papiery te są łatwo zbywalne, co podnosi atrakcyjność oferty i zapewnia im stosunkowo wysoką rentowność. Zaletą ich jest pewność lokaty, która nie może być wycofana z banku przed umownym terminem, a deponent lokaty może ją w każdej chwili upłynnić, zbywając posiadany…
… założeń polityki pieniężnej, przeprowadzając na nim operacje otwartego rynku.
Instrumentami międzybankowego rynku pieniężnego w Polsce są przede wszystkim wzajemne lokaty i depozyty międzybankowe i bony skarbowe.
Lokata - umieszczanie środków finansowych poza instytucją tj. na rynku międzybankowym.
Depozyt - przyjmowanie środków finansowych z rynku międzybankowego przez instytucje finansowe.
Lokatę…
… roboczych od zawarcia umowy, zwrot następuje w następnym dniu roboczym.
Rynek depozytów międzybankowych umożliwia bankom nie tylko zarządzanie płynnością. Mogą na nim także pożyczać środki potrzebne do sfinansowania akcji kredytowej, jeśli wpłacane do banku depozyty okazują się niewystarczające.
Największy udział w międzybankowym rynku pieniężnym mają lokaty krótkoterminowe.
Banki zgłaszają gotowość…
… (oprocentowane),
partycypacyjne (dające prawo uczestnictwa w zyskach emitenta czyli do dywidendy),
dwuwalutowe.
Na rynku finansowym, podobnie jak na innych rynkach, są oferowane różnorodne produkty. Produkt w ujęciu ogólnym najczęściej definiowany jest jako rzecz materialne, usługa bądź czynność zaspokajająca jakiekolwiek potrzeby lub pragnienia nabywców.
Określenie produkt bankowy jest potoczną nazwą używaną w praktyce, oznaczającą różne operacje bankowe i usługi oferowane przez bank.
Tradycyjnie czynności bankowe dzieli się na trzy, a ostatnio cztery grupy:
operacje bierne lub pasywne (depozytowe),
operacje czynne lub aktywne (kredytowe),
operacje rozliczeniowe lub pośredniczące (obsługa obrotu płatniczego),
inne operacje (różne).
Operacje pasywne polegają na pozyskiwaniu środków finansowych od klientów banku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz