Rynek pieniężny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek pieniężny - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: rynek międzybankowy, detaliczny rynek bankowy, rynek krótkoterminowych bonów lokacyjnych, rynek walutowy, rynek międzybankowy, charakterystyka detalicznego rynku pieniądza, instrumenty rynku pieniężnego.

RYNEK PIENIĘŻNY
Rynek pieniężny dostarcza kapitału krótkoterminowego na finansowanie działalności bieżącej banków, przedsiębiorstw, innych podmiotów i osób fizycznych. Rynek ten jest mechanizmem zamiany pieniądza bankowego (banków komercyjnych) na pieniądz banku centralnego. Chroni banki przed niewypłacalnością, stanowi rynek rezerw kasowych systemu bankowego i gospodarki finansowej państwa. Jest miejscem spotkania popytu na pieniądz i jego podaży - spotkania podmiotów dysponujących nadmiarem pieniądza i cierpiących na jego niedobór. Pieniądz jest tu towarem posiadającym swoją wewnętrzną wartość.
Szeroka interpretacja rynku pieniężnego definiuje go jako strukturę rynku finansowego o specyficznych cechach:
jest on segmentem rynku finansowego w znacznym stopniu kontrolowanym przez bank centralny
jest rynkiem, na którym występuje znaczna ilość pośredników finansowych
jest źródłem utrzymania płynności finansowej wszystkich podmiotów gospodarczych
jest miejscem kształtowania bazowych stóp procentowych
jest rynkiem wyznaczającym poziom kursów walutowych
jest rynkiem, na którym cena instrumentów finansowych jest funkcją zapotrzebowania budżetu na pieniądz gotówkowy
Charakterystyczne cechy rynku pieniądza wyznaczają mu fundamentalne zadania w systemie gospodarczym. Na rynku pieniężnym ma miejsce:
zaopatrywanie się podmiotów gospodarczych w płynność,
alokacja zasobów finansowych i transformacji ich terminów oraz ryzyka,
zawieranie wszystkich transakcji krótkoterminowych między podmiotami sektora finansowego i pozafinansowego
emisja i obrót instrumentów finansowych sektora bankowego
handel papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi nie mającymi tego statusu
Składowymi rynku pieniężnego są:
rynek międzybankowy - na którym operacje prowadzone instrumentami finansowymi są zastrzeżone wyłącznie dla banków komercyjnych i banku centralnego
detaliczny rynek bankowy (lokacyjno-kredytowy) - uczestnikami są różne podmioty gospodarcze: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, sektor publiczny, niebankowe instytucje finansowe, które korzystają z lokat krótkoterminowych i kredytów bankowych
rynek krótkoterminowych bonów lokacyjnych - rynek weksli i innych papierów wartościowych emitowanych przez niebankowe podmioty gospodarcze,
rynek walutowy - na którym dominują banki komercyjne operujące walutą obcą i dewizami
Z punktu widzenia powszechności zawieranych transakcji na rynku pieniężnym wyodrębniamy:
rynek zamknięty, tzw. rynek międzybankowy,
rynek otwarty, rynek emisji i obrotu różnych krótkoterminowych instrumentów dłużnych podmiotów niebankowych.
Bardziej przejrzysty w ocenie zasad funkcjonowania jest podział na:


(…)

… komercyjnych są wyodrębnione z bonów lokacyjnych, zaliczają się do nich:
noty depozytowe banków - stanowią imienne świadectwo przyjęcia depozytów dewizowych od inwestorów zagranicznych,
zbywalne certyfikaty depozytowe - dokument bankowy świadczący o złożonej lokacie w banku komercyjnym, są wystawione na okaziciela,
bony pieniężne banków komercyjnych - świadectwo istniejących krótkoterminowych oszczędności osób fizycznych, adresowane są z góry do ograniczonego i określonego kręgu subskrybentów,
bony pieniężne banków centralnych - są papierami wartościowymi systemu bankowego, adresowane do banków komercyjnych, ich emisja i obrót służą celom regulowania płynności stopy procentowej w systemie bankowym.

….
Rynek międzybankowy wobec banków komercyjnych umożliwia zarządzanie płynnością i prowadzenie planowania finansowego.
Banki komercyjne zawierają transakcje o różnym okresie zapadalności, aby ukształtować strukturę zapotrzebowania na płynność. Podstawowe transakcje rynku międzybankowego mają formę depozytu.
Depozyt międzybankowy - transakcja polegająca na przyjęciu lub udzieleniu przez jeden bank drugiemu określonej kwoty środków pieniężnych na określony czas, przy określonej stopie procentowej.
Ze względu na okres trwania depozyty międzybankowe dzielimy na:
krótkoterminowe, o okresie trwania od jednego dnia do jednego miesiąca,
długoterminowe, o okresie trwania od jednego miesiąca do jednego roku.
Ze względu na charakter przeprowadzonych transakcji między bankami komercyjnymi wyróżniamy depozyty…
… decyzji co do przeznaczenia zgromadzonych środków.
Nadwyżki zasobów pieniądza na detalicznym rynku bankowym lokalizują także organizacje sektora publicznego (jednostki budżetowe, finansowane z budżetu państwa lub budżetów samorządowych, zakłady budżetowe pokrywające wydatki w części z własnych dochodów, fundusze pozabudżetowe itp.)przedsiębiorstwa i niebankowe instytucje finansowe.
Instrumenty rynku pieniężnego
Weksle, które dzielą się na handlowe i finansowe.
Weksle handlowe to papiery wartościowe, które opierają się na zasadach prawa wekslowego obowiązującego w danym kraju. Formą pojawiającej się wierzytelności jest kredyt kupiecki. Są one papierami wartościowymi o specyficznych właściwościach, dlatego mają zastosowanie w rozliczaniu transakcji handlowych. Mogą być dyskontowane i redyskontowane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz