Instrukcje języka Java-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrukcje języka Java-opracowanie - strona 1 Instrukcje języka Java-opracowanie - strona 2 Instrukcje języka Java-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Instrukcje jezyka Java.
Instrukcja jest elementarną jednostką wykonywania programu. W programach w języku Java każda instrukcja zakończona jest średnikiem ";" (średnik jest terminatorem instrukcji - nie separatorem). 1. Instrukcja pusta Instrukcja pusta jest pustym ciągiem znaków zakończonym średnikiem. 2. Instrukcja deklaracji Instrukcjami deklaracji są deklaracje przynależności do pakietu, deklaracje importu, deklaracje klas, interfejsów, składowych oraz zmiennych lokalnych. 3. Instrukcja wyrażenia Instrukcjami wyrażenia mogą być zakończone średnikiem wyrażenia poniższego rodzaju: wyrażenia przypisania, prefiksowe oraz postfiksowe wersje operatorów ++ i --, wywołania metod niezależnie od typu wyniku, wyrażenia tworzące nowe obiekty za pomocą operatora new. 4. Instrukcja grupująca - blok Składnia: { instrukcja1 instrukcja2 ... instrukcjaN }
Opis: Instrukcje mogą być zgrupowane w blok instrukcji za pomocą nawiasów klamrowych. Konstrukcje taką stosuje się wszedzie tam, gdzie składnia języka przewiduje jedną instrukcję, a chce się wykonać więcej niż jedną instrukcję. INSTRUKCJE STERUJĄCE Instrukcje decyzyjne (warunkowe) 5. Instrukcja if Składnia: if (wyrażenie-logiczne)
instrukcja
Opis: Instrukcja if służy do warunkowego wykonania innej instrukcji. Najpierw obliczane jest wyrażenie-logiczne i jeśli jego wartością jest true, to wykonywana jest instrukcja w przeciwnym razie wykonywana jest następna instrukcja po instrukcji if. 6. Instrukcja if-else Składnia: if (wyrażenie-logiczne)
instrukcja1
else
instrukcja2
Opis: Instrukcja if-else służy do warunkowego wykonania jednej z dwu instrukcji. Najpierw obliczane jest wyrażenie-logiczne i jeśli jego wartością jest true, to wykonywana jest instrukcja1, a jeśli false to wykonywana jest instrukcja2. Uwaga: klauzula else należy zawsze do ostatniej instrukcji if, która nie miała swojego else. 7. Instrukcja switch Składnia: switch (wyrażenie wyboru) {
case wartość1: instrukcja1
case wartość2: instrukcja2
...
case wartośćN: instrukcjaN
default: instrukcjaDomyślna
} Opis: Instrukcja switch służy do warunkowego wykonania jednej z zestawu instrukcji w zależności od wartości wyliczonego wyrażenia nazywanego selektorem, który musi być wyrażeniem całkowitym. Obliczona wartość poszukiwana jest kolejno wśród wyrażeń całkowitych stałych podanych po słowie

(…)

…: instrukcja w pętli do-while wykonana jest przynajmniej raz. 10. Instrukcja for Składnia: for (wyrażenie-inicjujące; wyrażenie-logiczne; modyfikator)
instrukcja
Opis: Instrukcja for służy (na ogół) do cyklicznego wykonania pewnej instrukcji określoną ilość razy. Efekt ten uzykuje się poprzez zastosowanie zmiennej sterującej i odpowiednią konstrukcję wyrażeń z jej użyciem w nagłówku pętli. Najpierw obliczane jest wyrażenie-inicjujące. Następnie w pętli wykonywane są kolejno czynności: obliczane jest wyrażenie-logiczne i jeśli ma wartość true, to wykonywana jest instrukcja, po czym wykonywana jest instrukcja modyfikatora. Uwaga 1: wszystkie wyrażenia w nagłówku pętli tj. w obrębie nawiasów okrągłych po słowie for, są opcjonalne ( średniki muszą pozostać) . Uwaga 2: wyrażenia w nagłówku pętli mogą mieć postać list…
… (patrz niżej). Uwaga 2: etykiety case mogą być grupowane tj. może ich wystąpić kilka jedna po drugiej. switch (wyr) {
case w1: case w2:
case w3: case w4:
ins1
case w5:
ins2
}
Uwaga 3: klauzula default może wystąpić tylko raz.
Instrukcje iteracyjne (pętle) 8. Instrukcja while (podstawowa wersja iteracji)
Składnia: while (wyrażenie-logiczne)
instrukcja
Opis: Pętla while powoduje cykliczne wykonywanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz