instalacje gazowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3213
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
instalacje gazowe - strona 1 instalacje gazowe - strona 2 instalacje gazowe - strona 3

Fragment notatki:

Zasada projektowania Prowadzenie przewodów. - powyżej 0,5 m od budynku, powinny spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych dotyczących sieci gazowych. - do 0,5m od budynku, powinny być wykonane z rur stalowych bez szwu bądź z rur stalowych ze szwem przewodowych, łączonych przez spawanie. -po zewnętrznej ścianie budynku nie mogą być prowadzone przewody gazowe wykonane: z rur stalowych, jeżeli służą do rozprowadzania paliw gazowych zawierających parę wodną lub inne składniki ulegające kondensacji w warunkach eksploatacyjnych, z rur miedzianych. -przewody instalacji gazowej dla gazu płynnego mogą być prowadzone powyżej poziomu terenu między zbiornikiem, butlą lub baterią butli a budynkiem, a także po zewnętrznej ścianie budynku, jeżeli długość tego przewodu nie jest większa niż 10 m, składniki gazu nie podlegają kondensacji w warunkach eksploatacyjnych. - nie należy przewodów instalacji gazowych prowadzić przez pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia , których sposób użytkowania może spowodować naruszenie stanu technicznego instalacji lub wpływać na parametry eksploatacyjne gazu. - poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych, natomiast jeżeli gęstość gazu jest większa od gęstości powietrza - poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących. - przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 0,02 m. - przewody inst. gaz, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku, należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych. - dopuszcza się prowadzenie przez pomieszczenia mieszkalne, pod warunkiem zastosowania rur miedzianych, łączonych przez lutowanie lutem twardym, lub rur stalowych bez szwu i rur stalowych ze szwem przewodowych , łączonych przez spawanie. - dopuszcza się prowadzenie przewodów gazowych z rur stalowych bez szwu i rur stalowych ze szwem przewodowych, łączonych za pomocą spawania przez jedną kondygnacje garażu, znajdującą się bezpośrednio pod kondygnacją nadziemną budynku, pod warunkiem zabezpieczenia tych przewodów przed uszkodzeniem mechanicznym. - przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nie uszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim próby szczelności instalacji - łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione.

(…)

… z materiału nie palnego. [1] Co to jest ciepło spalania i wartość opałowa?
Ciepło spalania gazu (Ho)- jest to ilość ciepła wydzielona przy całkowitym spalaniu 1m3 gazu w temp. 25°C, pod ciśnieniem 101,325 kPa, przy czym woda powstała w procesie spalania wodoru i jego związków, występuje w postaci cieczy, temp. produktów spalania równa się temp. paliwa gazowego i powietrza przed spalaniem. Jednostką ciepła spalania jest MJ/ m3, w warunkach normalnych, które są określane: temp. 0°C (273K) i ciśnieniem 101,325 kPa (1 bar)
Wartość opałowa gazu (Hk)-jest to ilość ciepła wydzielona przy całkowitym spalaniu 1m3 gazu, gdy woda zawarta w produktach spalania występuje w postaci pary wodnej. Wartość opałowa jest mniejsza od ciepła skraplania pary wodnej o około 11%.Ponieważ w procesie użytkowania urządzeń do spalania gazów (kotłów, podgrzewaczy wody ciepłej, kuchenek gazowych, taboretów, itp.) nie występuje kondensacja pary wodnej (oprócz tzw. kotłów kondensacyjnych). Wielkość ta stanowi podstawę do różnego rodzaju porównań, analiz i obliczeń technicznych.
Definicja liczby Wobbego i sposób obliczania
Liczba Wobbego W - jest to stosunek wartości ciepła spalania gazu do jego objętości w normalnych warunkach…
…, może wywołać zatrucie objawiające się bólem głowy, wymiotami, ogólnym osłabieniem. Przy ostrym zatruciu występują bóle jamie brzusznej, ślinotok, ból głowy, upośledzenie słuch, zwolnienie tętna, sen trwający kilka godzin.
Jaki jest podział gazociągów pod względem ciśnienia?
Gazociągi dzielimy na:
gazociągi niskiego ciśnienia (do 10 kPa włącznie)- stosowane są w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz