Instalacje elektryczne w warunakch zagrożenia porażeniem

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instalacje elektryczne w warunakch zagrożenia porażeniem - strona 1

Fragment notatki:


Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego  zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym      W normie PN-IEC 60364 przyjęto zasadę,  że ogólne postanowienia normy dotyczą  normalnych warunków środowiskowych i rozwiązań instalacji elektrycznych, natomiast   w warunkach środowiskowych stwarzających zwiększone zagrożenie wprowadza się  odpowiednie obostrzenia i stosuje się specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych.  Obostrzenia te oraz specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych obejmują arkusze normy  PN-IEC 60364 z grupy 700.    Obostrzenia te polegają na:    !" zakazie umieszczania urządzeń elektrycznych w określonych miejscach (strefach),  !" zakazie stosowania niektórych środków ochrony; np. barier, umieszczania poza  zasięgiem ręki, izolowania stanowiska, nieuziemionych połączeń wyrównawczych  miejscowych,  !" stosowaniu urządzeń o odpowiednich stopniach ochrony,  !" konieczności stosowania dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych,  !" konieczności obniżenia napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale w określonych  warunkach otoczenia do wartości 25 V i 12 V prądu przemiennego oraz odpowiednio 60 V  i 30 V prądu stałego,  !" konieczności stosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych (wyłączniki  ochronne różnicowoprądowe, wyłączniki współpracujące z przekaźnikami różnico- woprądowymi) o znamionowym różnicowym prądzie nie większym niż 30 mA jako  uzupełniającego środka ochrony przed dotykiem bezpośrednim,  !" kontroli stanu izolacji (doziemienia) w układach sieci IT.    We wszystkich przypadkach, gdy powinna być obniżona wartość napięcia  dotykowego dopuszczalnego długotrwale powinien być również skrócony maksymalny  dopuszczalny czas samoczynnego wyłączenia zasilania.    W przypadku zasilania napięciem nie przekraczającym napięcia dotykowego  dopuszczalnego długotrwale (równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i  pośrednim) należy stosować obwody SELV, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach  obwody PELV.O tym, jakie środki ochrony i jakie rozwiązania instalacji elektrycznych  należy stosować w miejscach i pomieszczeniach stwarzających zwiększone zagrożenie  informują normy PN-IEC 60364 z grupy 700. Miejsca i pomieszczenia te oraz stosowane w  nich środki ochrony i rozwiązania instalacji elektrycznych są następujące:              Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy    W wyżej wymienionych pomieszczeniach wyróżnia się cztery strefy:    !" strefa 0  jest wnętrzem wanny lub basenu natryskowego,  !" strefa  1  jest ograniczona płaszczyznami: pionową - przebiegającą wzdłuż zewnętrznej  krawędzi obrzeża wanny, basenu natryskowego lub w odległości 0,60 m od prysznica  

(…)

… - obwody zasilające urządzenia do stosowania wewnątrz basenów, gdy ludzie przebywają poza strefą 0
D - gniazda i łączniki
E - gniazda i łączniki dla małych basenów pływackich
Źródła napięcia zasilającego zainstalowane poza strefami 0; 1 i 2.
IPX5/4
IPX2/4/5
Tablica 11. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego w poszczególnych strefach basenów
pływackich i fontann
Wymagania według
Dopuszczalne
Dopuszczalne…
… zainstalowane na stałe należy chronić przez zastosowanie samoczynnego
wyłączenia zasilania, wraz z wykonaniem połączeń wyrównawczych dodatkowych
(miejscowych) albo zasilać indywidualnie z transformatora separacyjnego lub napięciem
nie przekraczającym napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale,
!"
źródła napięcia zasilającego należy instalować na zewnątrz przestrzeni ograniczonych
powierzchniami…
… przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia
zasilania, wraz z wykonaniem połączeń wyrównawczych dodatkowych (miejscowych) albo
zasilać indywidualnie z transformatora separacyjnego lub napięciem nie przekraczającym
napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale,
!"
źródła napięcia zasilającego należy instalować na zewnątrz pomieszczeń.

… o znamionowym różnicowym
prądzie nie większym niż 500 mA dla zapewnienia selektywnej współpracy urządzeń
zabezpieczających tak, jak to przedstawiono na rysunkach nr 22; 23 i 24.
Rys. 22
Schemat elektryczny rozdzielnicy dla terenu budowy
Zasilanie ze stacji transformatorowej w układzie TN-C-S
i
rozbiórki.
Rys. 23
Schemat elektryczny rozdzielnicy dla terenu
Zasilanie ze stacji transformatorowej w układzie TN-S…
…: Urządzenia zasilające - stacje transformatorowe, zespoły prądotwórcze,
przyłącza, tablice zasilające; S - wyłącznik ochronny różnicowoprądowy
selektywny; RB - rozdzielnica budowlana; RD - rozdzielnica dźwigowa;
PP - przystawka pomiarowa
Rys. 25.
Przykład zagospodarowania elektroenergetycznego terenu budowy i rozbiórki
z podziałem na strefy ochronne
Strefa I
Jest to strefa zasilania terenu budowy i rozbiórki…
…), łączących wszystkie
części przewodzące obce z sobą oraz z przewodami ochronnymi. Dotyczy to takich
części przewodzących obcych jak: metalowe wanny, brodziki, wszelkiego rodzaju rury,
baterie, krany, grzejniki wodne, podgrzewacze wody, armatura, konstrukcje i zbrojenia
budowlane. Przykład wykonania połączeń wyrównawczych dodatkowych (miejscowych)
w łazience przedstawiony jest na rysunku nr 9. W przypadku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz