Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych - pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych - pytania - strona 1 Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych - pytania - strona 2 Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych - pytania - strona 3

Fragment notatki:

Budowa, zasada działania, rodzaje wyłączników różnicowoprądowych
Wyłącznik różnicowoprądowy - łącznik samoczynny wyposażony w człony:
pomiarowy i wyzwalający, wywołujące działania (wyłączenie) w przypadku wystąpienia
prądów różnicowych większych od znamionowego prądu wyzwalającego In.
W warunkach pracy normalnej suma geometryczna prądów przepływających przewodami
fazowymi i neutralnymi jest równa zeru, a więc:
iL1 + iL2 + iL3 + iN = 0
W rdzeniu magnetycznym przekładnika sumującego nie występuje
żaden strumień magnetyczny ( = 0). Jeżeli w zasilanym obwodzie wystąpi uszkodzenie izolacji wywołujące przepływ prądu przewodem PE lub do ziemi, to stan równowagi zostanie zakłócony i w obwodzie magnetycznym pojawi się strumień indukujący napięcie w obwodzie przekaźnika różnicowoprądowego. Jeśli prąd I przekroczy wartość prądu pobudzenia przekaźnika, to następuje jego zadziałanie wywołujące wyłączenie wyłącznika.
Do kontroli sprawności technicznej wyłącznika służy przycisk kontrolny PK. Jego
naciśnięcie oznacza zamodelowanie uszkodzenia obwodu, które powinno spowodować
bezzwłoczne zadziałanie wyłącznika.
Wyłączniki różnicowoprądowe są budowane na różne wartości znamionowego prądu
wyzwalającego: 10, 30, 100, 300, 500 i 1000 mA. Wyłączniki o znamionowym prądzie różnicowym 500 mA i większym nie są w zasadzie
przeznaczone do stosowania jako zabezpieczenia przeciwporażeniowe. Mogą natomiast
stanowić dobre zabezpieczenie przed wybuchem pożaru powodowanym wadami instalacji wywołującymi przepływ prądów upływowych doziemnych
Wyłączniki typu AC. Wyłączniki różnicowoprądowe działające pod wpływem prądów różnicowych sinusoidalnych.
Wyłączniki typu A- wyłączniki ochronne reagujące na przepływ prądu różnicowego przemiennego oraz stałego pulsującego. Działanie wyzwalacza różnicowoprądowego zależy m.in. od wartości i kształtu prądu, jego tętnienia, układu zasilania i sposobu sterowania oraz miejsca uszkodzenia w obwodzie prądu wyprostowanego. Dlatego też nie podaje się jednej wartości znamionowego prądu wyzwalającego pulsującego, lecz pewien zakres wartości prądów, w którym powinno nastąpić zadziałanie wyłącznika.
Wyłączników typu S- różnicowoprądowych selektywnych- Najczęściej charakteryzują się one większym znamionowym prądem wyzwalającym (0,1 lub 0,3 A) i dłuższym czasem działania (tab. 2), zapewniając właściwe działanie szeregowo zainstalowanych wyłączników różnicowoprądowych. Czas działania wyłączników selektywnych przy prądzie różnicowym większym od 2In nie może przekroczyć 0,2 s.


(…)

… z prawem Ohma równy:
Miliamperomierz w obwodzie pomiarowym, wyskalowany w kiloomach, wskazuje
aktualną wartość stanu izolacji.
Przekaźniki upływnościowe wyposażone są w układ alarmowy, który przy spadku
wartości Riz poniżej wartości krytycznej (zazwyczaj 30 kiloom dla sieci 3 x 380 V i 15
kiloom dla sieci 3 x 220 V) inicjuje alarm akustyczny i optyczny w siłowni. Alarm jest
inicjowany przekaźnikami…
… różnicowy wyzwalający urządzenia różnicowoprądowego wyznacza się przez
zmianę rezystancji ograniczającej Rp od wartości bardzo dużej, przy której urządzenie nie działa, do takiej, przy której prąd różnicowy osiąga wartość prądu wyzwalającego Iw.
Ochrona przeciwporażeniowa stosowana w instalacjach
elektrycznych
Ochrona przeciwporażeniowa obsługi oraz użytkowników urządzeń i instalacji
elektrycznych…
… warunkach za
dopuszczalne.
 ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawową),
 ochronę przy dotyku pośrednim (ochronę dodatkową),
 ochronę przed dotykiem bezpośrednim i przy dotyku pośrednim.
Instalacje elektryczne w pomieszczeniach mieszkalnych. Wymagania
ogólne
Instalacje elektryczne powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zgodny z
wymaganiami norm oraz przepisów z uwzględnieniem…
… i urządzenia oraz
spodziewanego niekorzystnego oddziaływania instalacji i urządzeń na otoczenie,
 uzasadnionych życzeń inwestorów.
Instalacje elektryczne mogą być wykonane z zastosowaniem przewodów izolowanych
jedno- i wielożyłowych, kabli elektroenergetycznych oraz przewodów szynowych. W
pewnych przypadkach dopuszcza się również użycie przewodów nie izolowanych.
Wymagania ogólne dotyczące różnych sposobów…
…,
 ułożenie przewodów w tynku lub pod tynkiem,
 zastosowanie przewodów oponowych lub kabli,
 zastosowanie przewodów giętkich, szczególnie gdy występują drgania i wibracje,
 zastosowanie innych środków ochrony skutecznych w danych warunkach.
2. Instalacje elektryczne wtynkowe, wykonywane z zastosowaniem przewodów
typu YDYt, YDYp powinny spełniać następujące ustalenia:
 mogą być stosowane wyłącznie…
…. Przeznaczenie układu.
LABORATORIUM BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Układ służy do sygnalizacji i alarmowania o przekroczeniu dopuszczalnych parametrów
dla następujących urządzeń na statku:
a) Silnika Głównego
b) Zespołów Prądotwórczych
c) Wiskozymetru ( lepkość paliwa )
d) Wyparownika ( wytwarzanie wody słodkiej z wody morskiej )
e) Kotła opalanego olejem
Układ zasilany jest napięciem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz