Inspektor kolejnictwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inspektor kolejnictwa - strona 1 Inspektor kolejnictwa - strona 2 Inspektor kolejnictwa - strona 3

Fragment notatki:

Powa_owski. Notatka składa się z 9 stron.
Rozdział 3 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Art. 10. 1. Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach:   1)  regulacji transportu kolejowego,   2)  licencjonowania transportu kolejowego,   3)  nadzoru technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdów kolejowych,   4)  bezpieczeństwa ruchu kolejowego - jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, zwany dalej "Prezesem UTK". 2. Właściwość Prezesa UTK w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy metra. 3. Prezes UTK jest organem wyspecjalizowanym, w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności, sprawującym nadzór nad wprowadzonymi do stosowania wyrobami, w stosunku do których przysługują mu uprawnienia kontrolne. Art. 11. 1. Prezes UTK jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu. 2. Nadzór nad Prezesem UTK sprawuje minister właściwy do spraw transportu. 3. Minister właściwy do spraw transportu, na wniosek Prezesa UTK, powołuje i odwołuje dwóch wiceprezesów Urzędu Transportu Kolejowego. Art. 12. 1. Prezes UTK wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Transportu Kolejowego. 2. W skład Urzędu Transportu Kolejowego wchodzą oddziały terenowe. 3. Minister właściwy do spraw transportu nadaje, w drodze zarządzenia, statut określający organizację Urzędu Transportu Kolejowego oraz wyznacza siedziby oddziałów terenowych. 4. Szczegółową organizację oraz podział zadań w Urzędzie Transportu Kolejowego określa Prezes UTK w regulaminie organizacyjnym. Art. 13. 1. Do zadań Prezesa UTK, w zakresie regulacji transportu kolejowego, należy:   1)  zatwierdzanie i koordynowanie opłat za korzystanie z przyznanych tras pociągów infrastruktury kolejowej pod względem zgodności z zasadami ustalania tych opłat;   2)  nadzór nad zapewnieniem równości dostępu przewoźników kolejowych do infrastruktury kolejowej;   3)  nadzór nad równoprawnym traktowaniem przez zarządców wszystkich przewoźników kolejowych, w szczególności w zakresie rozpatrywania wniosków o udostępnienie tras pociągów i naliczania opłat;   4)  nadzór nad poprawnością ustalania przez zarządcę opłat podstawowych za korzystanie z infrastruktury kolejowej oraz opłat dodatkowych za świadczenie usług dodatkowych;   5)  rozpatrywanie skarg przewoźników kolejowych dotyczących: a)    regulaminu, o którym mowa w art. 32, b)    przydzielania tras pociągów i opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej;   6)  zbieranie i analizowanie informacji dotyczących rynku przewozów kolejowych;   7)  współdziałanie z właściwymi organami w zakresie: a)    przeciwdziałania stosowaniu praktyk monopolistycznych przez zarządców i przewoźników kolejowych, b)    koordynowania funkcjonowania rynku transportu kolejowego;   8)  nakładanie kar pieniężnych na zasadach określonych w ustawie.

(…)

… administracyjnego. 5. Od decyzji wydanych przez Prezesa UTK rozstrzygających co do istoty w sprawach, o których mowa w art. 33 ust. 8 oraz art. 66 ust. 1-3, przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 6. Do postanowień wydanych przez Prezesa UTK w sprawach, o których mowa w art. 33 ust. 8 oraz art. 66 ust. 1-3…
… do eksploatacji typu pojazdu kolejowego oraz prowadzenie rejestru tych świadectw;   3)  kontrola spełniania przez zarządców, przewoźników kolejowych oraz użytkowników bocznic kolejowych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, a w szczególności: a)    zasad prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, o których mowa w art. 17 ust. 7, b)    warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych…
…. 22, d)    zasad uzyskiwania uprawnień i wykonywania obowiązków doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych koleją, o których mowa w art. 27 i 28;   4)  nadzór nad zachowaniem zasad bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz prawidłowym utrzymaniem i eksploatacją linii kolejowych oraz bocznic kolejowych;   5)  nadzór nad bezpieczeństwem przewozu koleją towarów niebezpiecznych…
… finansowej;   3)  kompetencji zawodowych;   4)  dysponowania taborem kolejowym;   5)  odpowiedzialności cywilnej. Art. 47. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie licencji powinien przedstawić Prezesowi UTK dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w ustawie. 2. Wymagania dotyczące dobrej reputacji uznaje się za spełnione, jeżeli członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz