Inne źródła prawa międzynarodowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inne źródła prawa międzynarodowego - strona 1 Inne źródła prawa międzynarodowego - strona 2

Fragment notatki:


§ 9 INNE ŹRÓDŁA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO 1. ORZECZNICTWO SĄDÓW MIĘDZYNARODOWYCH Sądy międzynarodowe nie są jedynie „ustami wymawiającymi słowa ustawy” , ponieważ oddziałują także na rozwój prawa poprzez precyzowanie i wyjaśnianie treści przepisów prawnych i kształtowanie poczucia prawnego w społeczeństwie. Nie oznacza to jednak, że dają początek i są źródłem nowego obowiązującego prawa. Funkcje sądów nie są więc pozbawione elementów twórczych, nie mają one wyłącznie charakteru wykonawczego.
Samo to, że sądy stosują zasadę stare decisis nie jest dowodem, że orzecznictwo jest samodzielnym źródłem prawa, a jedynie utwierdza w przekonaniu, że pierwsze orzeczenie było oparte n właściwej interpretacji prawa. Sądy międzynarodowe nie tworzą nowych przepisów prawnych , ponieważ opierają swoje orzeczenia na istniejących już przepisach prawa umownego i zwyczajowego. Sąd międzynarodowy nie może oprzeć wyroku jedynie na poprzednich orzeczeniach , może je natomiast wykorzystać w celu doprecyzowania treści dotychczas niejasnych przepisów prawa zwyczajowego czy umownego. 2. DOKTRYNA Doktryna - są to poglądy nauki prawa.
Poglądy te w stosunku do źródeł prawa wykazują duże podobieństwo do orzecznictwa sądowego. Doktryna wyjaśnia i precyzuje przepisy obowiązującego prawa, w szerszym zakresie niż orzecznictwo może kształtować poczucie prawne społeczeństwa, może poddawać ocenie przepisy prawne o przedstawiać propozycje de lege ferenda. Autorytet naukowy stanowi jedynie gwarancję właściwego wyjaśnienia przepisu prawnego, ale nie może nadać regule postępowania charakteru normy prawnej.
Sądy powoływały się na doktrynę zwłaszcza w przypadku stosowania przepisów prawa zwyczajowego, mających charakter ogólnych zasad. Doktryna wcześniej miała większe znaczenie niżeli teraz , maleje jej rola, ponieważ praktyka państw staje się coraz bardziej dostępna. Statut MTS określa rolę zarówno orzecznictwa, jak i doktryny jako „środka pomocniczego do stwierdzenia przepisów prawnych”. Doktryna wraz z orzecznictwem pośrednio uczestniczą w procesie tworzenia prawa. Zajęcie stanowisk przez państwa jest bowiem z reguły poprzedzone analizą doktryny i orzecznictw. MTS I STSM często odwołują się do orzeczeń, ale unikają odwoływania się do doktryny . 3. USTAWODAWSTWO PAŃŚTW Akty ustawodawcze poszczególnych państw nie są źródłami prawa międzynarodowego , nie mogą one nakładać obowiązków na inne państwa.
Akty państw mogą jedynie uczestniczyć w procesie tworzenia norm prawa zwyczajowego lub umownego poprzez wyrażanie stanowisk danych państw w jakiejś konkretnej kwestii.

(…)

… prawnych należą:
- notyfikacja - akt polegający na oficjalnym powiadomieniu drugiego podmiotu prawa międzynarodowego o pewnym wydarzeniu, z którym prawo to łączy określone skutki prawne; są przypadki, w których notyfikacja jest niezbędna do wywołania skutku prawnego; notyfikacja może tez mieć charakter fakultatywny, wówczas jej celem jest wyjaśnienie stosunku prawnego, który bez jej wysłania mógłby budzić…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz