Informatyka - Systemy informatyczne Zarządzania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Informatyka - Systemy informatyczne Zarządzania - strona 1  Informatyka - Systemy informatyczne Zarządzania - strona 2  Informatyka - Systemy informatyczne Zarządzania - strona 3

Fragment notatki:

Technologia informacyjna
Opracowane przez pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej
IV.Systemy informatyczne zarządzania
Spis treści
1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie
2. Systemy zintegrowane
3. Elektroniczna wymiana danych (EDI)
4. Hurtownia danych i narzędzia analizy danych
5. Systemy wspierające zarządzenie relacjami z klientami
6. Systemy wspierające zarządzanie wiedzą
7. Internet w działalności gospodarczej
Słowa kluczowe: elektroniczna wymiana danych, hurtownia danych, Internet w firmie,
narzędzia analizy danych, systemy CRM, systemy eksperckie, systemy informacyjne
kierownictwa, systemy informacyjne zarządzania, systemy nowoczesnego biura,
systemy transakcyjne, systemy wspomagające kierownictwo, systemy wspomagania
decyzji, systemy zarządzania wiedzą, systemy zintegrowane.
Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie
KaŜdy przedsiębiorstwo we współczesnym świecie potrzebuje informacji do
zarządzania swoją działalnością. Pozyskiwanie informacji umoŜliwia system
informacyjny, który obejmuje zbiór róŜnych elementów (i relacji między nimi)
odgrywających rolę w procesie przepływu informacji w organizacji.
Do podstawowych źródeł systemu informacyjnego zalicza się takie zasoby jak:

ludzkie – potencjał wiedzy ukierunkowany na rozwiązywanie problemów
systemu (uŜytkownicy pełniący role nadawców i odbiorców),

informacyjne – zbiory danych przeznaczone do przetwarzania,

proceduralne – procedury, metody przepływu i obróbki informacji.
1
Technologia informacyjna
Opracowane przez pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej
Zadaniem systemu informacyjnego jest wykonywanie funkcji polegających na:
gromadzeniu, przetwarzaniu, przechowywaniu, prezentacji i przesyłaniu informacji.
System informacyjny moŜe, a właściwie powinien, być wspierany przez system
informatyczny, który realizuje te same zadania, ale za pomocą narzędzi techniki
komputerowej. System informatyczny zatem wchodzi w skład systemu
informacyjnego. Obejmuje on swoim zasięgiem mniej elementów niŜ system
informacyjny, poniewaŜ nie da się wszystkich kanałów przepływu informacji, powiązań
między nimi przenieść do systemu komputerowego.
Podstawowym zadaniem systemów informatycznych wspierających zarządzanie jest
usprawnienie obiegu dokumentów, ich przetwarzania, a takŜe magazynowanie i
analizowanie informacji tworzonej przez pracowników firmy lub napływającej z jej
otoczenia.
WdraŜanie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie nie powinno przebiegać ad
hoc, musi być to proces zaplanowany, przemyślany, zgodny ze strategią rozwoju
firmy. Wpływ na wybór strategii mają zarówno trendy technologiczne, jak i wiedza o
rynku. Schemat określania strategii przedstawia rysunek 1.
Rysunek 1. Określanie strategii rozwoju i informatyzacji przedsiębiorstwa1
Misja przedsiębiorstwa
Badanie otoczenia
szanse i zagroŜenia
Badanie przedsiębiorstwa
mocne i słabe strony
Trendy
technologiczne
Wiedza o
rynku
Szczegółowa struktura
łańcucha wartości
Działania
Strategia rozwoju
przedsiębiorstwa oraz
strategia jego
informatyzacji
W kaŜdej firmie moŜna wyróŜnić trzy poziomy zarządzania:
1. Poziom operacyjny (najniŜszy) związany jest ze sferą podstawowych procesów
biznesowych, w których podejmowane są najczęściej decyzje rutynowe,
1
Adamczewski P. (2003) Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, MIKOM,
Warszawa, s. 14
2
Technologia informacyjna
Opracowane przez pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej

(…)

… kierowników tego szczebla zaleŜy od
dostępnej informacji. Człowieka podejmującego decyzje na tym poziomie
wspierają systemy informatyczne nazywane zwykle systemami informowania
kierownictwa.
3. Poziom strategiczny (najwyŜszy) obejmuje decyzje najtrudniejsze, ze względu
na duŜą niepewność materii, na której operują decydenci. Decyzje na tym
poziomie dotyczą długiego horyzontu czasowego, wyznaczają politykę…
… rodzajów systemów (mieszczących się w
którejś z trzech wyŜej wymienionych kategorii), które klasyfikowane są ze względu na
zakres wspomagania realizacji faz procesu decyzyjnego w sposób następujący2:

systemy ewidencyjno-sprawozdawcze (SES), np. systemy transakcyjne
TPS (Transaction Processing Systems) i nowoczesnego biura OAS (Office
Automation Systems),

systemy informowania kierownictwa (SIK), np…
… modele, metodologie i
narzędzia, a takŜe dobre relacje z klientami i pracownikami. Systemy te pozwalają
odkryć i zarządzać cennymi pomysłami i informacjami, które są tworzone przez
pracowników i zapisywane na dyskach twardych ich komputerów. Zmniejszają teŜ
czas, jaki pracownicy poświęcają na działania administracyjne czy koordynujące, a
takŜe zwiększają sumaryczną wiedzę o firmie i jej sytuacji…
…, bo moŜe być kierowana do
konkretnego odbiorcy (tzw. marketing bezpośredni).
Internet wykorzystywany jest takŜe w handlu międzynarodowym. Powstają w
Internecie np. punktu wymiany informacji handlowej, globalne systemy realizowania
zobowiązań finansowych.
Niewątpliwie firma, która chce dzisiaj sprostać potrzebom klientów i wymaganiom
rynku, coraz częściej globalnego, musi wykorzystywać w swojej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz