Informacjne systemy zarządzania część 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Informacjne systemy zarządzania część 6 - strona 1 Informacjne systemy zarządzania część 6 - strona 2 Informacjne systemy zarządzania część 6 - strona 3

Fragment notatki:

Szplit. Notatka składa się z 15 stron.
Informacyjne systemy  zarządzania częśd 6 Dr Marcin Szplit M.Szplit@ujk.edu.pl System System  – jako termin został wprowadzony  przez biologa Ludwiga von  Bartalanffy’ego w latach 30. XIX wieku.  Doszedł on do przekonania, że poznanie  żywego organizmu jest możliwe jedynie  przy traktowaniu go jako złożonej całości. 6.1 Definicje 1. Ujęcie strukturalne a. „Zbiór obiektów zwanych częściami, połączonych wzajemnie w określony sposób” (B. Langeforse) b. „System można określid jako zorganizowaną lub złożoną całośd, jako zbiór lub kombinację  rzeczy lub części tworzących złożoną lub jednostkową całośd” (R. A. Johnson, F. E. Kast, J. E.  Rosenweig) 2. Ujęcie metodologiczne „System – sposób podziału złożonych światów” (I. Aleksander) UWAGI: a) Ujęcie strukturalne podkreśla strukturę systemu: z czego składa się (elementy, powiązania  między nimi). Przy tym owe obiekty i części mogą mied różną naturę – nie muszą byd  jednorodne. b) Ujęcie strukturalne kieruje uwagę na system jako układ rzeczy (rozumianych w szerokim  znaczeniu). Jest to statyczne spojrzenie na system. Wśród tych „rzeczy” trzeba pamiętad o  procesach zachodzących w systemie – o dynamice systemu. c) W ujęciu strukturalnym system istnieje wówczas, gdy jego części są wzajemnie powiązane za  pomocą określonej struktury sterującej – mechanizmu sterującego. Bez takiego mechanizmu  system jako zorganizowana struktura nie będzie w stanie przetrwad na mocy centralnego  aksjomatu Pogorzelskiego. d) Ujęcie systemowe zjawisk i procesów gospodarczych to odejście od analizy łaocuchów  przyczynowo-skutkowych i badanie wzajemnych relacji. 6.1 Definicje (2) Aby zdefiniowad system w ujęciu strukturalnym, trzeba: a. Określid jego cele; b. Określid poziom abstrakcji, na którym będą rozpatrywane elementy  systemu; c. Wyznaczyd granice systemu stosowane do wyznaczonego poziomu  abstrakcji, tzn. zidentyfikowad jego elementy składowe oraz  elementy należące do jego otoczenia; d. Określid procesy, jakie system realizuje, oraz zdefiniowad funkcję transformującą sygnały odbiorcze przez system z otoczenia na  sygnały emitowane przezeo do otoczenia. 6.2 Aksjomaty systemowe Aksjomat synergii: System przejawia cechy synergii Synergia Efekt współdziałania dwóch lub więcej czynników (elementów składowych, części)  w jakimś procesie lub układzie.  Synergizm Jest uważany za uniwersalne prawo przyrody WNIOSKI: 1. W celu uzyskania efektu, którego nie można osiągnąd na podstawie dostępnych (posiadanych)  elementów, trzeba zbudowad odpowiedni system, tzn. zdefiniowad rodzaj i liczbę jego elementów 

(…)

… pod uwagę zdarzenia, które mogą oddziaływad na system
(sygnały wejściowe, dane wejściowe), istotne jest przy tym
wyspecyfikowanie zdarzeo trojakiego rodzaju:
a) Takie, które nie spowodują zmian systemu: system po prostu na nie
nie zareaguje;
b) Takich, przy których system będzie zachowywad się w sposób
dający się przewidzied;
c) Takich, które mogą spowodowad stany niekorzystne.
2. Ustalid listę możliwych…
…,
czyli zapewnienia wewnętrznej harmonii wszystkich jego elementów i
eliminowania sytuacji górowania jakiegoś elementu nad innymi. Prowadzi to do
marnotrawienia wysiłków i nakładów na rozbudowę takich wyróżnionych
elementów.
2.
Żaden element systemu nie jest odizolowany od pozostałych elementów:
wszystkie stanowią jedno wspólną całośd;
3.
Każdy element systemu może byd rozpatrywany jako samodzielny system;
4…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz