Pytania na egzamin - Atrybut

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin - Atrybut - strona 1 Pytania na egzamin - Atrybut - strona 2 Pytania na egzamin - Atrybut - strona 3

Fragment notatki:

I . Pojęcia podstawowe.
1. obiekt,
Dowolny byt materialny/abstrakcyjny. Opisywany przez atrybut o,o.
O(A1, A2, …, An, …) – opis obiektu (w nawiasie zbiór atrybutów)
o(a1, a2, …, an, …) – konkretny obiekt (w nawiasie wartości atrybutów)
byt realnu lub absrakcyjny, wzglęnie trwały charakteryzowany przez cechy istotne dla otoczenia. Wyodrębniony
element rzeczywistości, mający znaczenie w rozpatrywanym modelu. Obiektem może byd pracownik w organizacji,
środek trwały itp.
2. atrybut,
cecha, właściwośd obiektu, – przyjmuje wartośd należącą do pewnych skooczonych lub nieskooczonych zbiorów
określanych jako dziedziny atrybutów. cecha osoby lub rzeczy, która może wyróżniad ją spośród innych; własnośd,
właściwośd tej osoby lub rzeczy. Są to cechy opisujące poszczególne obiekty (wiedza, umiejętności, Np. PESEL, itp.)
3. zdarzenie,
zmiana wartości atrybutu opisujących dany obiekt. Byt chwilowy
4. proces,
Zbiór celowych przekształceo powiązanych ze sobą ( zmiany wart. Atrybutu), Celowy ciąg przekształceo (pewnego
medium) od stanu wejściowego do stanu wyjściowego.
5. sterowanie,
Takie oddziaływanie na proces, aby uzyskad jego pożądany przebieg. Musi istnied model procesu, aby było
efektywne.Muszą zachodzid jakieś interakcje. Musimy rozpoznad nasze cele, stworzyd model sterowania.
Sterowanie polega na takim oddziaływaniu na obiekt sterowania, za pomocą sygnałów wejściowych, aby jego
sygnały wyjściowe osiągnęły pożądaną wartośd.
otoczenie
Sterowanie
we
Zasoby
wejściowe
P1 | P2 | P3 | …
… | Pn
Zasoby procesu
wy
Zasoby
wyjściow
e
Zasoby potrzebne do wykonania procesu
6. symulacja,
realizowanie pewnego procesu przy ograniczonych założeniach, przybliżone odtwarzanie zjawiska lub zachowania
danego obiektu za pomocą jego modelu.
7. relacja,
pomiędzy pewnymi obiektami można ustalid relacje ze względu na ten sam atrybut, wyraża stosunek, rodzaj więzi
pomiędzy obiektami ze względu na atrybut. Wyróżniamy relacje jednostkową i całościową (struktura). Jest to
zależnośd między dwoma bądź większą liczbą elementów.
8. struktura,
pewna właściwośd zbioru obiektów ( liniowa, hierarchiczna, dendrytowa, łaocuchowa), cechy struktury: głębokośd,
szerokośd implozja- zwijanie struktury; właściwości zbioru obiektu ze względu na zrealizowane relacje pomiędzy
obiektami (struktura liniowa, otwarta, zamknięta, dwukierunkowa). rozmieszczenie elementów składowych danego
układu i zespół relacji (wzajemnych powiązao) między tymi elementami, charakterystyczny dla tego układu.
9. system,
Nie pusty zbiór obiektów i relacji oraz struktur, mający pełnid konkretne funkcje. Całośd złożona ze
współdziałających części składowych. Powiązania części składowych określają strukturę systemu.Jest to niepusty
zbiór obiektów powiązanych ze sobą S=
O – obiekty, R – relacje, FS – funkcja systemu, CS – cel systemu, ES – efekt synergiczny
10. integracja,
jest to formułowanie kryteriów, są to cechy systemowe, działanie zmierzające do powiązania ze sobą elementów w
jakimś zbiorze. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz