Informacja Europejska - zaliczenie na ocenę

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Informacja Europejska - zaliczenie na ocenę - strona 1 Informacja Europejska - zaliczenie na ocenę - strona 2 Informacja Europejska - zaliczenie na ocenę - strona 3

Fragment notatki:

dr Marta Jas-Koziarkiewicz
Katedra Europeistyki WDiNP
martajas@uw.edu.pl
dyżur: piątek 15.00-16.00
INFORMACJA EUROPEJSKA
Zaliczenie na ocenę
1. Zajęcia organizacyjne omówienie tematyki i zasad zaliczenia zajęć.
2. Informacja – czym jest? Charakterystyka gatunku. Wykorzystanie informacji przez instytucje UE.
Bauer Z. i Chudziński E. (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2004.
K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman (red.), Gatunki dziennikarskie: teoria, praktyka, język, Warszawa
2006.
3. Komunikowanie publiczne. Definicja pojęcia, cele komunikowania publicznego, polityka komunikacyjna,
organizacja komunikacji publicznej i jej znaczenie dla obywateli. Informacja w administracji publicznej.
Formy komunikacji publicznej i jej charakter.
Dobek-Ostrowska B., Wiszniowski R., Teoria komunikowania publicznego i politycznego. Wprowadzenie, rozdział 1 i 2,
Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2007.
Stasiak-Jazukiewicz E., Jas-Koziarkiewicz M., Polityka medialna w Unii Europejskiej, WSiP, Warszawa 2011.
4. „Plan D na rzecz demokracji, dialogu i debaty” i Biała Księga w Sprawie Europejskiej Polityki
Komunikacyjnej – budowa europejskiej sfery publicznej.
Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu
Regionów - Wkład Komisji w okres refleksji i plany na przyszłość: Plan D dla demokracji, dialogu i debaty,
KOM/2005/0494
Biała Księga w sprawie europejskiej polityki komunikacyjnej, COM/2006/0035
5. Polityka UE w zakresie dostępu do dokumentów i polityka językowa w komunikacji publicznej.
Itrich-Drabarek J., Polityka dostępu do dokumentów w Unii Europejskiej, (w:) M. Witkowska (red.), Społeczeństwo
obywatelskie w procesie integracji europejskiej, ASPRA-JR, Warszawa 2009.
Ogonowska A., Dostęp do dokumentów Unii Europejskiej(w:) Źródła informacji o Unii Europejskiej, (w:) Źródła
informacji o Unii Europejskiej. Zarys problematyki. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006.
Ogonowska A., Język polski językiem urzędowym Unii Europejskiej – doświadczenia pierwszego roku członkostwa,
(w:) Źródła informacji o Unii Europejskiej. Zarys problematyki. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006.
Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie
publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, Dz.Urz. UE L 145 z 31.5.2001.
6.
EUR-OP (Biuro Oficjalnych Wydawnictw Unii Europejskiej) – charakterystyka i zadania.
Ogonowska A., Dokumenty i publikacje instytucji i organów Unii Europejskiej, (w:) Źródła informacji o Unii
Europejskiej. Zarys problematyki. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006.
Decyzja 496/2009/WE Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału
Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 26 czerwca
2009 r. w sprawie organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE L 168 z 30.6.2009.
7.
Wykorzystanie Internetu jako kanału przekazywania informacji i promocji na temat działań UE.
Prezentacja i omówienie najważniejszych witryn instytucji i organów Unii europejskiej oraz baz danych:
Eurlex, Prelex, Europa.eu, Eurostat, Eclas, Eurobarometr
Strony internetowe wskazanych instytucji i internetowe bazy danych.
„35 YEARS OF EUROBAROMETER” - European integration as seen by public opinion in the Member States of the
European Union 1973-2008.
J. Wiatr, Socjologia stosunków politycznych, Warszawa 1977, strony 521-522.
Standard Eurobarometer 75, Spring 2011, Public Opinion in the European Union,
(http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb75/eb75_publ_en.pdf)
8. – 9. Sieci Informacyjne UE - cele wyznaczone do realizacji, podstawy działalności, zadania, ocena
działalności ośrodków informacji:
A) Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej (Punkty Informacyjne, Team Europe, Euro Team) i Biuro
Informacyjne Parlamentu Europejskiego;
B) EUROPE DIRECT;
C) Sieci informacyjne dla konsumentów i przedsiębiorstw: EURES, Euroguidance, Europejska Sieć
Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego, Euraxess;
D) Sieci informacyjne na tematy edukacyjne: Eurydice, Centra Dokumentacji Europejskiej, Europass;
E) Inne sieci informacyjne: Eurodesk, Mediadesk&Antennae, Olaf.
Witryny i strony internetowe wskazanych podmiotów.
Europe Direct Networks - Annual Report 2009.
10. – 11. Polskie sieci informacyjne na temat UE: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Punkty Informacyjne
Funduszy Europejskich, Departament Informacji Europejskiej MSZ i Regionalne Centra Informacji
Europejskiej;
Witryny i strony internetowe wskazanych podmiotów.
12. Niezależne źródła informacji na tematy europejskie: „European Voice”, Euroaktiv, Euronews, think tanki
(baza danych: Centre for European Reform).
W. T. Poźniak, Nieoficjalne, internetowe źródła informacji o Unii Europejskiej. Przegląd najważniejszych agencji
informacyjnych, portali i wydawnictw, (w:) Źródła informacji o Unii Europejskiej. Zarys problematyki. Wydawnictwo
Sejmowe, Warszawa 2006.
Witryny i strony internetowe wskazanych podmiotów.
13. Unijne służby prasowe odpowiedzialne za politykę informacyjną w Komisji Europejskiej, Parlamencie
Europejskim, Radzie Unii Europejskiej, Radzie Europejskiej, Trybunale Sprawiedliwości. Działalność,
formy dotarcia do społeczeństwa, ocena znaczenia.
Ogonowska A.: Rola służb prasowych i audiowizualnych instytucji unijnych w polityce informacyjnej Unii
Europejskiej, „Studia Europejskie” nr 4/2007.
EU Press Room (http://europa.eu/press_room/index_en.htm)
EU Calender (http://europa.eu/eucalendar/)
14. Kampanie społeczne na temat Europy jako źródła informacji. Analiza opisowa i porównawcza kampanii
informacyjnych o euro, klimatycznych UE i profrekfencyjnych np. kampanii „Pępek Europy”.
Samel A., Zaangażowanie organizacji pozarządowych w kampanię profrekwencyjną przed wyborami do
Parlamentu Europejskiego, (w:) M. Witkowska (red.), Społeczeństwo obywatelskie w procesie integracji
europejskiej, ASPRA-JR, Warszawa 2009.
Communication from the Commission to the Council, European Parliament, Economic and Social Committee, the
Committee of the Regions on a new framework for co-operation on activities concerning the information and
communication policy of the European Union, COM/2001/0354 final.
ZASADY UZYSKANIA ZALICZENIA:
Warunkiem wstępnym uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności). Ocena
końcowa wynika z sumy uzyskanych punktów z następujących elementów.
1. Śródsemestralne pisemne testy kontrolne - 40 pkt.;
2. Bieżące przygotowanie do zajęć, w tym realizacja zadań wskazanych przez prowadzącą, np. przygotowanie
komunikatów – 30 pkt.;
3. Przygotowanie w grupach prezentacji na jeden z tematów (prezentacja musi być zakończona pytaniami
problemowymi!). Prezentację musi poprzedzać dostarczenie prowadzącej konwersatorium pisemnej wersji
referatu (min. 8 stron. 12 pkt. Times New Roman, odstęp 1,5) - 30 pkt.
Skala ocen:
Ocena bardzo dobra 91 – 100 pkt.
Ocena dobra plus 85 – 90 pkt.
Ocena dobra 75 – 84 pkt.
Ocena dostateczna plus 70 – 74 pkt.
Ocena dostateczna 51 – 69 pkt.
Ocena niedostateczna 0 – 50 pkt.
HARMONOGRAM SPOTKAŃ
Data
Tematyka
9 marca
2. Informacja – charakterystyka
16 marca
3. Komunikowanie publiczne
23 marca
4. Plan D na rzecz demokracji, dialogu i debaty”
5. Polityka UE w zakresie dostępu do dokumentów i językowa
30 marca
6. EUR-OP (Biuro Oficjalnych Wydawnictw UE)
7. Wykorzystanie Internetu jako kanału przekazywania informacji
8. Europejska a międzynarodowa opinia publiczna
13 kwietnia
9. Sieci Informacyjne UE AiE
20 kwietnia
10. Sieci Informacyjne UE CiD
KOLOKWIUM
27 kwietnia
11. Polskie sieci informacyjne na temat UE
4 maja
12. Niezależne źródła informacji na tematy europejskie
18 maj
13. Unijne służby prasowe odpowiedzialne za politykę informacyjną
25 maja
14. Kampanie społeczne na temat Europy
KOLOKWIUM
1 czerwca
9.45 – 11.15
Data
11.30- 13.00
13.15 -14.45
18.30-20.00
9 marca
2.
Informacja – charakterystyka
Potoła+Rajkiewicz
Nachulewicz+Cieślakowska
Dela+Masłowska
Zwierzyński+Kudlak
16
marzec
3.
Komunikowanie publiczne
Deptuła+Potrzebowska
Raducha+Miedzińska
Woźniak+ Jarosz
Miros+Orłowska
23
marzec
4.
Plan D na rzecz demokracji, dialogu i debaty”
5.
Polityka UE w zakresie dostępu do dokumentów i
językowa
Czerwiński+Duszota
30
marzec
6.
EUR-OP (Biuro Oficjalnych Wydawnictw UE)
6. Borkowska+Jędrosz
7.
Wykorzystanie Internetu jako kanału
przekazywania informacji
7. Mrozik+Łukowski
7. Staszelis+Łaguna
7. Kondratowicz+Prokopowicz
8.
Europejska a międzynarodowa opinia publiczna
8. Kaska+Jasińska
8. Stefanowicz+Leonowicz
8. Ośnicka
13
kwietnia
9.
Sieci Informacyjne UE AiE
Laszkiewicz+Grochowina
Juchniewicz+Kusztykiewicz
Ficoń+Knycpel
20
kwietnia
10. Sieci Informacyjne UE CiD
27
kwietnia
11. Polskie sieci informacyjne na temat UE
4 maja
12. Niezależne źródła informacji na tematy
europejskie
Chmielewska+Glińska+
18 maj
13. Unijne służby prasowe odpowiedzialne za
politykę informacyjną
Grzelak+Fijalski
Wiśniewska+Czubak
Sawicki+Kątna+Kmoch
25 maja
14. Kampanie społeczne na temat Europy
Szcerba+Słomska+
Arciszewska+Wróbel+Chodyka
Kubiak+Płatkowski
KOLOKWIUM
Stankiewicz+Talaga
1 czerwca
Zakrzewska+Rojek
6. Szocińska+Tupolska
Plesiewicz+ Świtek+Tomala
Król+Mikołajczuk
KOLOKWIUM
Lachocki+Leszczyńska+
Ratyński+Aleksiuk
Rey+Ostrowski+Rogowska
Antczak+Czapla
Kulesza+Mrowiński
Simlat
Damięcka
+Wawrzeńczuk
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz