Inflancja - przeglad podstawowych pojęć

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inflancja - przeglad podstawowych pojęć - strona 1 Inflancja - przeglad podstawowych pojęć - strona 2 Inflancja - przeglad podstawowych pojęć - strona 3

Fragment notatki:

INFLACJA PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH POJĘĆ Inflacja: Proces ogólnego wzrostu cen i kosztów w pewnym okresie.
Inflacja , proces wzrostu poziomu cen, powodujący niekontrolowane i nie akceptowane społecznie zmiany proporcji podziału dochodu narodowego. We współczesnej gospodarce światowej występuje ona powszechnie, choć z różnym nasileniem w poszczególnych krajach. Stopień nasilenia inflacji określa stopa inflacji, wyrażająca w procentach wzrost poziomu cen w okresie badanym w stosunku do okresu ubiegłego.
Deflacja: Proces ogólnego spadku cen i kosztów w pewnym okresie.
Deprecjacja: Spadek siły nabywczej pieniądza.
Aprecjacja: Wzrost siły nabywczej pieniądza.
Dewaluacja: Obniżenie wartości jednostki walutowej danego państwa w stosunku do walut zagranicznych.
Rewaluacja: Podwyższenie wartości jednostki walutowej danego państwa w stosunku do walut zagranicznych.
Denominacja: Formalne zwiększenie siły nabywczej pieniądza.
Nulifikacja: Radykalne zmniejszenie obiegu pieniądza.
Stagflacja: Okres współwystępowania wysokiej inflacji i wysokiego bezrobocia. Slumpflacja: Wzrost ogólnego poziomu cen i spadek PKB. Indeksacja: Automatyczne dostosowanie wielkości nominalnych do skutków inflacji.
Polityka dochodowa: Próba bezpośredniego wpływu na wysokość płac i innych dochodów.
Realna podaż pieniądza: Iloraz nominalnej podaży pieniądza M i poziomu cen P.
Ilościowa teoria pieniądza: Zmiany nominalnej podaży pieniądza powodują odpowiadające im zmiany poziomu cen, lecz nie wpływają na produkcję i zatrudnienie.
Hipoteza Fishera: Wzrostowi inflacji o 1% towarzyszy wzrost stopy procentowej o 1%.
PRZYCZYNY INFLACJI Na inflację mają wpływ następujące czynniki: niezrównoważony budżet państwa (deficyt budżetowy); państwo wydaje za dużo pieniędzy i musi część z nich pożyczyć, np. poprzez emisję obligacji, nadmierna emisja pieniądza; w przeszłości często zdarzały się sytuacje, gdy państwo dodrukowywało pieniądze, które pozwalały pokryć wydatki budżetowe, ale miały zgubny wpływ na poziom inflacji (pieniądz ten był bez pokrycia w towarach), znaczny wzrost cen surowców energetycznych, np. cen ropy naftowej powoduje wzrost kosztów w wielu gałęziach gospodarki, a przez to wzrost inflacji, nadmierny wzrost poziomu płac; dochodzi wtedy do zbyt dużej podaży pieniądza na rynku - wzrost płac jest szczególnie niebezpieczny, gdy nie występuje wystarczający wzrost wydajności pracy,

(…)

… lat dziewięćdziesiątych, po rezygnacji z niewydolnego systemy socjalistycznego i "regulacji" gospodarki, mieliśmy do czynienia z hiperinflacją. Hiperinflacja bardzo często występuje przy przemianie ustrojowej, ponieważ konieczne jest urealnienie sztucznie zaniżonych, nie odpowiadających rzeczywistości (także jakościowej) cen towarów. Możemy jednak powiedzieć, że plan Balcerowicza i w zasadzie poprawna polityka…
… się ją także inflacją pieniężną. Jej źródłem mogą być nadmierne wydatki państwa, nie znajdujące pokrycia w dochodach (inflacja budżetowa), nadmierna kreacja pieniądza kredytowego (inflacja kredytowa) lub nadmierny w stosunku do wzrostu produkcji wzrost płac (inflacja płacowa).
3) Podażowa, kosztowa (cost push inflation - inflacja pchana przez podaż): Występuje, gdy koszty pchają ceny w górę, nawet w okresach, kiedy zasoby nie są w pełni zatrudnione.
Przykład: Jeśli gospodarka jest w recesji i występuje np. wzrost płac, to przesunie to krzywą AS do AS', a cenę z P do P', czyli inflacja pchana przez podaż.
Zazwyczaj obydwa ostatnie rodzaje inflacji występują równocześnie. Mechanizm inflacji przejawia się w występowaniu tzw. spirali inflacyjnej, polegającej na wzajemnym wspomaganiu się ruchów cen, dochodów i kosztów, z których jedne są raz przyczyną, a innym razem skutkiem zmian pozostałych. Wśród wielu płaszczyzn spirali inflacyjnej wymienia się konkurencyjne ceny - płace, płace - płace (wzrost płac w jednych dziedzinach gospodarki staje się przyczyną nacisków na wzrost płac w innych dziedzinach), płace - świadczenia społeczne (żądania waloryzacji świadczeń społecznych w ślad za wzrostem płac), ceny - ceny (wzrost jednych…
… w gotówce,
narastające zakłócenia w przebiegu procesów gospodarczych,
zanikają rynki finansowe
osłabienie systemów motywacyjnych,
w rezultacie zahamowanie wzrostu gospodarczego.
Hiperinflacja (ceny rosną 1000, a nawet 1000000000% rocznie)
znacząco wzrasta szybkość obiegu pieniądza,
drastycznie zanika stabilność cen,
niemożność prowadzenia rachunku ekonomicznego, racjonalnego funkcjonowania podmiotów…
…, a niekiedy produkcji i zatrudnienia w gospodarce jako całości. Okresy rosnącej inflacji są zazwyczaj okresami wysokiego zatrudnienia i wysokiej produkcji. Okresy spadków inflacji były okresami wysokiego bezrobocia.
Sposoby przeciwdziałania inflacji:
Koszty zwalczania inflacji (dezinflacji) są bardzo wysokie, dlatego rządy krajów podejmują różne kroki w celu szybkiego i względnie bezbolesnego obniżenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz