Inflacja - Stopa inflacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inflacja - Stopa inflacji - strona 1 Inflacja - Stopa inflacji - strona 2

Fragment notatki:

Inflacja   - trwały wzrost ogólnego poziomu cen, przy uwzględnieniu zmiany jakości towarów w danym okresie, wysoka inflacja ma charakter z natury negatywny, ale pewien niewielki wzrost ma dwojaki skutek: i negatywny i pozytywny Negatywne   : wywoływanie niewłaściwej alokacji zasobów zmniejszającej produktywności i wzrost gospodarczy, niewłaściwa redystrybucja dochodów Pozytywne   : premia inflacyjna (rekompensata wzrostu cen) Skoro ktoś traci, to również ktoś zyskuje.   Procesy Inflacyjne   są nieodłączną cecha wszystkich systemów gospodarczych. W dużym okresie nie można tego czynnika wyeliminować z życia gospodarczego, bez względu na skalę środków do tego zastosowanych. Szczególnym zainteresowaniem makroekonomistów jest problem określenia optymalnej wielkości tempa wzrostu poziomu cen, czyli tzw. Stopy inflacji   3 główne teorie inflacji :   Teoria monetarystyczna - wiąże inflację z wielkością podaży pieniądza, wzrost ilości pieniądz, będącego w obiegu jest najważniejszym ( a według skrajnych monetarystów, jedynym) czynnikiem decydującym o uruchomieniu i rozwoju procesów inflacyjnych Zgodnie z równaniem obiegu pieniężnego : M(zasoby pieniądza w obiegu) x V(prędkość obiegu pieniądza) = P(poziom cen) x Q(poziom produkcji krajowej )   Teoria kosztowa - akcentuje wpływ rosnących kosztów produkcji na tendencję do wzrostu ogólnego poziomu cen. Tendencja do zwiększania kosztów wytwarzania może wynikać z różnych przyczyn, np. wzrostu płac, wzrostu cen narzuconych przez monopole, wzrostu cen importowanych surowców i materiałów niezbędnych do produkcji. Zatem przyczyny inflacji sa związane ze zmianami w podaży głównych czynników produkcji.   Teoria dochodowa - przyczynę inflacji upatruje się w walce poszczególnych grup społeczno-ekonomicznych o najkorzystniejszych dla siebie podział wytworzonego dochodu narodowego Zwiększone dochody ( zyski, płace, świadczenia socjalne, wydatki budżetowe ) są większe od poziomu dochodu narodowego i są bezpośrednią przyczyną wzrostu cen .   3 rodzaje inflacji :   Popytowa   - występuje wówczas, gdy nabywcy są w stanie kupić więcej dóbr i usług, niż jest w stanie wytworzyć gospodarka, czyli gdy przyrost ilości pieniędzy w obiegu jest szybszy od przyrostu masy towarowej   Podażowa   - pojawia się gdy występują zmiany w podaży jednego lub kilku czynników podażowych; w związku z tym, że źródła zmian podaży są zmiany kosztów wytwarzania, inflacja podażowa jest nazywana "pchaną przez koszty"   Strukturalna   - wtedy, gdy producenci nie mogą szybko zmienić struktury produkcji, w odpowiedzi na pojawiające się zmiany w strukturze gospodarki ( zmiany technologii )

(…)

… przez koszty"
 
Strukturalna - wtedy, gdy producenci nie mogą szybko zmienić struktury produkcji, w odpowiedzi na pojawiające się zmiany w strukturze gospodarki ( zmiany technologii )
 
 
 
Mierniki poziomu inflacji :
 
Stopa inflacji - miernik poziomu inflacji, który pokazuje procentową  zmianę ogólnego poziomu cen towarów i usług w okresie x1 w porównaniu z okresem x2
 
Deflator produktu krajowego brutto - tworzony na podstawie wybranych, najbardziej reprezentowanych dla danej gospodarki towarów i usług
 
Wskaźnik zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych - obejmuje tylko towary i usługi nabywane przez ostatecznych nabywców i przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji; informuje ile  w badanym okresie zmieniły się ceny towarów i usług w stosunku do okresu bazowego.
 
 
 
Mierniki poziomu inflacji :
 
Relacje przyjętego wynagrodzenia do cen detalicznych ważniejszych towarów i usług - miernik, który bezpośrednio wiąże ruchy cen towarów i usług z możliwościami nabywczymi, a więc przyczyniania się do wyjaśnienia inflacji determinant zachowań konsumentów. Zastosowanie tego wskaźnika pozwala ocenić zmiany zdolności siły nabywczej w kolejnych okresach w przekroju poszczególnych towarów czy grup towarowych,
 
__________________________________________________________________________________________

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz